شهلا دانشفر

خوش آمديد

نگاهي گذرا به اول مه

اول مه امسال روزي مهم از روزهاي انقلاب بود. روزي بود كه به روشني نشان داد كه اين انقلاب، انقلابي متعين با خواستهايي روشن است. اين را از قطعنامه هاي اول مه و بيانيه هايش به روشني ميشد ديد.

اول مه امسال نمايشي از اتحاد كارگران حول خواستهايشان بود. ده تشكل كارگري جمع شدند، بيانيه دادند، فراخوان دادند و جمع هاي ديگري از كارگران، معلمان، دانشجويان، به آن پيوستند. در اول مه قطعنامه هاي ديگري از سوي ديگر بخش هاي كارگري داده شد، اما بطور واقعي همه اينها جوهر واحدي داشتند و خواستهاي مشتركي را نمايندگي ميكردند. همچنين قطعنامه هايي كه از سوي جمع هايي از معلمان و كارگران داده شد، ضمن حمايت از قطعنامه ده تشكل كارگري به خواستهاي مشخص معلمان و دانشجويان تاكيد گذاشت. مجموعه اين بيانيه و قطعنامه ها به مناسبت اول مه پلاتفرمي براي خواستهاي حداقل كل جامعه بدست ميداد. پلاتفرمي كه باري ديگر بر ده خواست فوري كل مردم تاكيد ميگذاشت.

در اول مه امسال رژيم قشون كشي كرد. تهران را تماما نظامي كرد. از قبل از آن شروع به احضار فعالين كارگري و تهديد آنان كرد. ولي مكانهاي تعيين شده براي مراسم اول مه در مقابل وزارت كشور و خيابان هاي اطرافش در تهران و در مقابل ادارت كار در ديگر شهرها به مركز جنگ و جدال و كشاكش كارگران و مردم با اوباش جمهوري اسلامي تبديل شد. كارگران و مردم معترض جانانه ايستادند و با اوباش جمهوري اسلامي مقابله كردند.

اول مه دانشگاهها اين سنگر آزادي و انقلاب به جنب و جوش در آمد و دانشجويان اين روز را با شكوه جشن گرفتند. در اين روز در دانشگاه تهران دانشگاههاي شهرهاي مختلف شعارهاي يا مرگ آزادي، مرگ بر ديكتاتور ، نداييم، سهرابيم ، ما همه يك صداييم، ديكتاتور حيا كن دانشگاه را رها كن، بر فضاي دانشگاهها طنين انداخت.

اول مه امسال يك تعرض به رژيم بود. كارگران از بسياري از كارخانجات قرار و مدار اعتراضاتي را كه داشتند براي اين روز گذاشته بودند. اين خود بيش از بيش جايگاه اول مه براي كارگران و جايگاه سياسي مبارزاتشان را به روشني نشان داد. از جمله در شيراز كارگران صنايع گوشت بودند كه مبتكر تجمع اول مه درمقابل استانداري اين شهر بودند. و در قزوين چندين هزار كارگر از كارخانجات با اعتراض به بيكارسازيها به خيابان آمدند و اول مه را گراميداشتند. در تهران نيز كارگران يكي از كارخانجات بود كه براي اعتراض به مقابل وزارت كار آمده بودند تا در كنار ديگر كارگران كيفرخواست خود را در اين روز همبستگي جهاني اعلام كنند. اعتراضاتي كه هنوز ادامه دارد.

اول مه امسال يك جنگ آشكار بين كارگران و جمهوري اسلامي بود.در اصفهان ما شاهد درگيري شهر به شهر براي برگزاري اول مه بوديم. در سنندج اوباش جمهوري اسلامي دست به تيراندازي زدند و دو نفر از فعالين كارگري را در همان صبح روز اول مه دستگير كردند. اما دو مراسم اول مه در سنندج برگزار شد. اول ماه مه امسال طلايه اي بود از وارد صحنه شدن كارگران، باخواستهايي كه كل جامعه را نمايندگي ميكند. حرف همه كارگران اين بود كه ما كوتاه نمي آييم و مراسم خود را در خيابان برگزار ميكنيم و تصميم خود را عملي كردند. براستي درود بر همه كسانيكه دست اندر كار سازماندهي اول مه امسال بودند. درود بر علي نجاتي از رهبران كارگران نيشكر هفت تپه، كه با پيام گرم خود از زندان همراه با كارگران در ايران و جهان اين روز را گراميداشت. اينها همه اتفاقات مهمي است كه در اول مه امسال ما شاهدش بوديم.

در اول مه امسال در بسياري از كشورهاي جهان، مساله انقلاب ايران و وضع كارگران يك تم مهم سخنراني ها بود. ما در اطلاعيه اول مه بر اول مه بعنوان روز همبستگي جهاني با انقلاب ايران تاكيد گذاشتيم. اطلاعيه هايي كه در مراسم اول مه پخش شد و با استقبال تظاهرات كنندگان در اول قرار گرفت و سخنرانان حزب در جاهايي كه بعنوان سخنران مراسم اتحاديه هاي كارگري آن كشور دعوت بودند، بر همين تم تاكيد گذاشتند و با استقبال شركت كنندگان در تظاهرات اول مه روبرو شدند.

 

جايگاه اول مه امسال را از هراس رژيم از اول مه، مجيزگويي هايشان از كارگر و پيام تبريك گفتن اين روز از سوي كساني چون موسوي و كروبي، و سخن گفتن از مقام والاي كارگر و غيره ميتوان به روشني ديد. اينها آنچنان وحشت كرده بودند كه بعد از اول مه ناجا و كيهان دست به دعا برداشت و خوشحال بودند كه به خيرگذشت. البته خودشان هم ميدانند كه در محيط هاي كارگري و در ميان معلمان و كل جامعه چه قلقه ايست. اين را تظاهرات چندين هزار نفره كارگران و مردم قزوين، شهري كه در آن اعتراضات كارگري امري هرروزه است و آبستن اتفاقات مهمي است. به روشني نشان داد.

اما در عين حال اول مه يك درس برزگ براي كارگران و كل جامعه داشت و آن اينكه براي خلاصي از شر حكومت اسلامي، براي گرفتن توان سركوب از اين حكومت و پيشروي انقلابمان، نياز به برداشتن گامهاي اساسي ديگري است. اعتصابات سراسري آن حلقه مهمي است كه امروز بيشترين زمينه و آمادگي اش در ميان بخش هاي مختلف كارگران وجود دارد و بايد به استقبالش رفت. گام بعدي اول مه اعتصابات همزمان كارگران قزوين كه هم اكنون در اعتراض و مبارزه ميجوشد، اعتصاب همزمان و متحد كارگران اراك كه به كانون مهم اعتراض كارگري تبديل شده است، اعتصاب متحد كارگران عسلويه و كارگران لوله سازي خوزستان و نيشكر هفت تپه و غيره و غيره است. بايد اين گام مهم را برداشت. ١ مه

كارگر كمونيست١٢٣، ١١ ارديبهشت ٨٩

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: