شهلا دانشفر

خوش آمديد

هجده تير را به نقطه عطف ديگري در مبارزاتمان تبديل كنيم

هجده تير را به نقطه عطف ديگري در مبارزاتمان تبديل كنيم

يازده سال از ١٨ تير ٧٨، روزي كه دانشجويان و مردم ايران در تهران و در هجده شهر ديگر به خيابان آمدند و اين روز را به روز اعتراض خود عليه رژيم جنايتكار جمهوري اسلامي تبديل كردند ميگذرد. روز نه به جمهوري اسلامي كه هر سال در سالگردش مردم و در صف مقدم آن دانشجويان جمع ميشوند و فرياد مرگ بر جمهوري اسلامي سر ميدهند. سال ٨٨ نقطه اوجي بود بر جنبش انقلابي مردم عليه جمهوري اسلامي و امسال پس از يكسال از خيزش انقلابي مان به استقبال اين روز مهم ميرويم. ١٨ تير سال گذشته ما شاهد صحنه درگيري مردم با رژيم جنايتكار جمهوري اسلامي و در ابعادي بسيار گسترده شاهد تكرار اتفاقي بوديم كه در ١٨ تير ٧٨ افتاد. سال ٨٨ سال شروع خيزش انقلابي مردم در ابعادي ميليوني بود كه  مردم شجاعانه به خيابان آمدند و شعار مرگ بر ديكتاتور سر دادند و ١٨ تير يكي از اين روزهاي با شكوه بود. در ادامه اين تحولات است كه امسال به استقبال ١٨ تير ميرويم.

امروز در شرايطي كه جنگ درون حاكميت به اوج خود رسيده است. دارودسته هاي حكومتي عليه يكديگر مقابل مجلس اسلامي شان تظاهرات راه مي اندازند و حكم اعدام يكديگر را صادر ميكنند. در شرايطي كه در سطح جهاني اين رژيم هر روز منزوي تر شده و حتي در سطح رسانه هاي جهاني چون گاردين و ديلي تلگراف و غيره از محاكمه سران اين رژيم بعنوان براه انداختن بزرگترين كشتار بعد از جنگ دوم جهاني صحبت ميشود. در چنين شرايطي ميتوان و بايد از هر فرصتي براي ابراز اعتراض خود و جلو بردن انقلابمان  استفاده كرد. هيجده تير يكي از فرصت هاي مناسب است. در ۱۸ تير امسال هر كجا كه ميتوانيم تجمع اعتراضي برپا كنيم و خواستهاي اعتراضي خود را فرياد بزنيم. همراه با خانواده هاي زندانيان سياسي تجمع كنيم و خواهان آزادي فوري كارگران، معلمان، دانشجويان و همه زندانيان سياسي از زندان بشويم. واقعيت اينست كه نيروي اصلي هجده تيرها راهمواره دانشجويان تشكيل داده اند و شروع حركات اعتراضي در اين روز از دانشگاه ها صورت گرفته است. اما ديگر سالهاست كه اين روز بعنوان روز اعتراض مردم عليه جمهوري اسلامي ثبت شده است و امروز اين كل جامعه است كه به اعتراض در آمده و با شعار مرگ بر جمهوري اسلامي فرمان به رفتن اين رزيم داده است.  هجده تير امسال را به يك روز اعتراض وسيع براي آزادي زندانيان سياسي و اعتراض به سركوب هاي رژيم تبديل كنيم و  با شعار جمهوري اسلامي نميخواهيم اين روز را به نقطه عطفي ديگر در مبارزاتمان تبديل كنيم.

يك سياست جمهوري اسلامي در تقابل با تظاهرات گسترده هجده تير تعطيلي زودتر دانشگاهها و مدارس است. اين سياستي است كه جمهوري اسلامي بويژه در چند ساله اخير اتخاذ كرده است. بردن اعتراض به محلات و جلو افتادن جوانان و دانشجويان در حركات اعتراضي اين روز يك راه مهم خنثي كردن اين سياست رژيم است. تظاهرات هاي شبانه، حجاب برگيران در محلات و در اماكن عمومي و براه انداختن آكسيونهاي موضعي، پر كردن در و ديوار با شعار جمهوري اسلامي نميخواهيم، زنده باد آزادي و برابري ، زنده باد حكومت انساني، پخش وسيع تراكتهاي اعتراضي به مناسبت اين روز و تراكت ده خواست فوري مردم كه بر خواستهاي فوري كل جامعه تاكيد ميگذارد، نوشتن شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد بر در و ديوار از جمله كارهايي است كه ميتوان به مناسبت اين روز انجام داد. از هم اكنون فضاي تمام شهرها و همه محلات را با شعارهايمان و با پخش تراكتهايمان به رنگ اعتراض اين روز درآوريم و با صفي متحد به استقبال هجده تير برويم

انترناسيونال ٣٥٤، ٤ تير٨٩.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: