شهلا دانشفر

خوش آمديد

هدفمان يك كمپين قدرتمند جهاني است

مصاحبه با شهلا دانشفر در مورد كمپين آزادي كارگران زنداني

انترناسيونال: شهلا دانشفر شماري از كارگران و فعالان كارگري در زندان هستند. ميخواهم در مورد كمپيني كه براي آزادي آنها شروع شده سوالاتي را مطرح كنم. اما بگذاريد قبل از آن بپرسم كه آخرين خبر در مورد كارگران زنداني چيست. و كلا فكر ميكنيد چند نفر از زندانيان سايسي از ميان كارگران هستند؟

شهلا دانشفر: کسی از آمار دقيق زندانيان سياسي و طبعا كارگران زنداني  خبر ندارد. اين يكي از تلاشهاي جمهوري اسلامي است كه جلوي درز اخبار به بيرون از زندان ها و آمار دقيق زندانيان سياسي را بگيرد، تا از شكل گيري يك مبارزه سراسري براي آزادي زندانيان سياسي جلوگيري كند.  جمهوري اسلامي در هر مناسبت و اعتراضي تعدادي را دستگير ميكند، در ميان آنها دانشجو، كارگر ، معلم و همه تيپ هستند. اما يك نكته مهم كه در كمپين براي آزادي كارگران بر آن تاكيد داريم ، اينست كه جمهوري اسلامي فشار خود را بر روﯼ رهبران و چهره هاي سرشناس كارگري تشديد كرده است، براي اينكه جلوي سازمانيابي و  رهبري شدن مبارزات كارگري را بگيرد و فشار بر روي اين كارگران  البته سياست هميشگي اش بوده است،  ما با معرفي اين چهره ها در سطح جهاني و در سطح جامعه ميكوشيم جلوي اين توطئه جمهوري اسلامي را بگيريم.  بويژه اينكه جمهوري اسلامي در شرايط سياسي امروز جامعه كه همه جا اعتراض و مبارزه هست، از جلوي صحنه آمدن قدرتمند جنبش كارگري با اعتصاباتش و با مبارزات سراسري اش ، وحشت دارد. ميداند روي دادن چنين اتفاقي برابر است با پايان يافتن بقايش. اينجاست كه شروع به احضار رهبران كارگري ميكند، آنها را دستگير و زنداني ميكند و در ادامه اين سياست است كه هم اكنون ٦ نفر از اين رهبران و چهره هاي شناخته شده جنبش كارگري از جمله منصور اسانلو، سعيد ترابيان، ايراهيم مددي، رضا شهابي، بهنام ابراهيم زاده،  و مهدي فراهي شانديز در زندانند. در ميان آنها بعضا كارگراني هستند كه چهره جهاني دارند.  همانطور كه اشاره كردم جمهوري اسلامي با حمله به تشكلهاي كارگري و حمله به رهبران كارگري، ميخواهد صفوف مبارزه كارگران را پراكنده كند و بتواند با ايجاد فضاي ترس كل جامعه را عقب زند. ضمن اينكه علاوه بر كارگران تعدادي نيز از معلمان در زندانند. كمپين ما براي آزادي كارگران زنداني مشخصا از اين كارگران و معلمان دستگير شده نام برده است. ما آزادي كارگران و معلمان زنداني را گام مهمي براي باز كردن درب زندانها و آزادي همه زندانيان سياسي ميدانيم. ما تلاش داريم كمپين براي آزادي كارگران زنداني را با تمام قوا به پيش بريم.

انترناسيونال:  اين كمپين چگونه شروع شده؟ چگونه قرار است پيش برود؟

شهلا دانشفر: ما روز گذشته استارت آنرا زديم. ولي فعاليت براي آن از خيلي جلوتر و از همان مقطع دستگيري كارگران شروع شد. از جمله حضور ما در كنفرانس “سازمان جهاني كار” آي ال او با خواست اخراج جمهوري اسلامي كه انعكاس گسترده اي پيدا كرد رسما براي طرح مساله آزادي فوري همه كارگران زنداني بود. قبل از آن پاسكال از كارگران فرانسوي عضو كنفدراسيون ” ث ژت” كه امضا كننده اين كمپين نيز هست در اتحاديه هاي س ژت حول همين خواست اخراج جمهوري اسلامي و حمايت از مبارزات كارگران و انقلاب مردم ايران طوماري را به جريان انداخت و شاخه اي از اين اتحاديه نامه اي اعتراضي به جمهوري اسلامي نوشت و خواهان آزادي كارگران زنداني شد. همچنين شركت رفقاي ما در كنگره دوم آي تي يو سي در ونكور كانادا، تماس رفقاي ما با اتحاديه هاي كارگري در كشور هاي مختلف و  همينطور تماس با سازمان عفو بين الملل و سازمانهاي انساندوست در سراسر جهان از طريق دوستاني كه امضا كننده اين كمپين هستند و انعكاس اخبار دستگيري ها و اخبار اعتراضات كارگران در سطح جهاني همه و همه گامهاي مهم در اين جهت و زمنيه ساز اين كمپين بوده اند. اكنون ما با چنين پشتوانه اي اين كمپين را اعلام كرده ايم. تا همين الان دوستان دست اندركار حول اين كمپين جمع شده اند و من بسيار خوشبين هستم كه با اين كار آنچناني فشاري به جمهوري اسلامي وارد كنيم كه نه تنها ناگزير به آزادي فوري كارگران زنداني شود، نه تنها ناگزير شود كه تمامي پرونده هاي تشكيل شده براي فعالين كارگري را لغو و به احضارها خاتمه دهد، بلكه زمينه را براي آزادي همه زندانيان سياسي از زندان فراهم كنيم. زمينه را براي فشار بيشتر به جمهوري اسلامي براي انزواي سياسي جهاني آن و اخراجش از مراجع بين المللي از جمله سازمان جهاني كار فراهم كنيم. در هر حال هدف اين كمپين مشخصا آزادي همه كارگران زنداني از زندان و متوقف كردن احضار و تهديد رهبران كارگري است و تا وقتي كه كارگران در زندانند و تا وقتي كه اين فشار وجود دارد، اين كمپين ادامه خواهد داشت.

اين كمپين دو سطح بين المللي و داخل ايران را ميپوشاند. در سطح بين المللي خطاب اين كمپين به افكار بين المللي مردم در سطح جهان، اتحاديه ها و تشكلهاي كارگري و نهادهاي مدافع حقوق انسان در سراسر جهان، ايرانيان خارج از كشور و مدياي جهاني است. ما  تلاش ميكنيم توجه همه اينها  را به اضطراري بودن اين موضوع و اهميت كارزار براي آزادي كارگران زنداني،  بعنوان گام مهمي از مبارزات مردم ايران و خيزش انقلابي آنها براي رهايي از شر اين رژيم سركوبگر جلب كنيم. ما  تلاش ميكنيم با قدرت كارزار براي آزادي كارگران ، اخبار آنرا به راس مدياي جهاني ببريم و توجه افكار جهاني رابه اين مبارزه و حمايت جهاني از آن جلب كنيم.

ما تلاش ميكنيم با جلب حمايت افكار جهاني،  دول غرب و رسانه هاي غربي را وادار كنيم كه به خواستهاي كارگران و مردم ايران تن دهند و فشار بياورند كه جمهوري اسلامي، كارگران زنداني و زندانيان سياسي را آزاد كند.  فشار بيارويم كه رژيم جنايتكار جمهوري اسلامي كه پايه اي ترين حقوق انساني را نقض كرده و چيزي جز دستگاه سركوب و جنايت نيست ، از نهادهاي بين المللي و از جمله سازمان جهاني كار اخراج شود.

انترناسيونال: براي كارگران و مردم در ايران چه امكاني فكر ميكنيد براي همراهي با چنين حركتي وجود دارد؟ چه كارهايي ميشود كرد؟

شهلا دانشفر: ما ميخواهيم هر كس كه خبر اين كمپين را ميشنود خود را فعال آن بداند و به آن بپيوندد. امضاي خود را در ليست امضا كنندگان آن بگذارد و در هر سطحي كه ميتواند با آن همكاري كند  و در جهت تقويت آن تلاش كند. كارهاي زيادي در رابطه با اين كمپين معين  ميتوان انجام داد  و فعاليتهاي بسياري را ميشود حول آن سازمان داد. در ايران تا كنون تلاش هايي از سوي كارگران در جهت حمايت از كارگران زنداني صورت گرفته است. تشكلهايي كه به همت خود كارگران تشكيل شده اند، مثل اتحاديه آزاد كارگران ايران، سنديكاي نيشكر هفت تپه، سنديكاي كارگران شركت واحد، انجمن برق و فلز كرمانشاه، با نامه هاي جمعي خود اين دستگيري ها را محكوم كرده اند. كميته پيگيري براي ايجاد تشكلهاي آزاد كارگري و جمعي از كارگران ايران خودرو در اين رابطه نامه داده و دستگيري ها را محكوم كرده اند. بايد اين فعاليت ها گسترش پيدا كند. انتظار هست كه  نه تنها اين تشكلها بلكه همه مراكز كارگري و  معلمان و دانشجويان و بخش هاي مختلف جامعه با همديگر بيانيه هاي مشترك بدهند و خواهان آزاد فوري كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي از زندان شوند. بطور مثال ٥ هزار كارگر نيشكر هفت تپه ميتوانند با طومارهاي اعتراضي خود خواهان بازگشت بكار رهبرانشان كه بخاطر مبارزاتي كه داشتند زنداني شدند و بعد از آزاد شدن نيز از كار اخراج گرديده اند، بشوند و بر آزادي فوري كارگران زنداني تاكيد بگذارند. هفده هزار كارگر شركت واحد ميتوانند اولتيماتوم به اعتصاب بدهند و بگويند كه اگر رهبران ما را از زندان آزاد نشوند، اگر كارگران و معلمان و زندانيان سياسي از زندان آزاد نشوند،  ما كارگران شركت واحد دست به اعتصاب گسترده خواهيم زد و بدون شك چنين كاري خود  سرآغاري براي مبارزه سراسري براي باز كردن درب زندانها خواهد بود. به نظر من زمينه هاي چنين كاري كاملا فراهم است و با حمايت وسيع جامعه روبرو خواهد شد.   همچنين ميشود طومارهاي اعتراضي تهيه كرد و در سطح كارخانجات و محلات مختلف در حمايت از كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي امضا كرد. اقدام ديگر شركت وسيع در تجمعات خانواده هاي كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي و همراهي كردن آنهاست. نبايد خانواده هاي كارگران زنداني و زندانيان سياسي را تنها گذاشت . ميتوان صندوق همبستگي مالي تشكيل داد و نگذاشت كه اين خانواده ها در تنگناي اقتصادي قرار گيرند. بعلاوه  با پر كردن  در و ديوار با شعار كارگر زنداني آزاد بايد گردد ، زنداني سياسي آزاد بايد گردد،  فضاي گرمي از اعتراض و مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي بوجود آورد. و خلاصه اينكه  از هر فرصتي براي اعتراض و مبارزه براي آزادي كارگران زنداني و زندانيان سياسي از زندان استفاده كرد. زندان ابزار سركوب رژيم است. بايد اين ابزار را از دست اين جانيان بيرون كشيد. اين يك گام مهم در پيشروي خيزش انقلابي مردم است، بايد با تمام قوا براي آن تلاش كنيم.

اما  فعاليت ما در رابطه با اين كمپين در خارج كشور متفاوت است. همانطور كه اشاره كردم ما سعي ميكنيم حمايت جهاني اتحاديه هاي كارگري و نهادهاي مدافع حقوق انسان را جلب كنيم. و بخواهيم با نامه هاي اعتراضي خود اين سركوب ها و دستگيريها را محكوم كنند و كارگران زنداني از زنداني آزاد شوند. ما  بر ضرورت يك اقدام اضطراري در اين رابطه و از جمله اعلام  يك روز همبستگي جهاني ديگر با كارگران ايران وكارگران زنداني تاكيد كرده  و تلاش ميكنيم توجه اين سازمانها و نهادها را به اهميت آن جلب كنيم.

همينطور برپايي ميزهاي اطلاعاتي و نمايشگاه عكس و فيلم از مبارزات كارگران در ايران و وضعيت كارگران زنداني، برپايي شب هاي همبستگي كارگري با كارگران ايران و كارگران زنداني، بر پايي تظاهرات و پيكت هاي اعتراضي در مقابل سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي و مراكز شهرهاي مختلف در خارج كشور همه و همه اشكال ديگر كار ما در خارج كشور خواهد بود.

ما سعي ميكنيم با جلب حمايت مردم جهان بر دولت هاي غرب ، بر سازمان جهاني كار “آي ال او” فشار بياوريم كه جمهوري اسلامي را زير فشار بگذارند تا كارگران زنداني را آزاد كنند. تا جمهوري اسلامي اين رژيم زندان و سركوب و جنايت از نهادهاي بين المللي از جمله سازمان جهاني كار اخراج شود. فشار بياوريم كه سفارت خانه هاي اين رژيم بسته شود. همانطور كه بالا تر نيز اشاره كردم كمپين براي آزادي كارگران زنداني تا ماداميكه اين كارگران در اسارت جمهوري اسلامي هستند و فعالين و رهبران كارگري احضار ميشوند و مورد پيگرد قرار دارند،  ادامه دارد. به نظر من امروز زمينه هاي پيشبرد يك كمپين موفق و قدرتمند كاملا فراهم است. خيزش انقلابي مردم توجه افكار جهاني را تا حد زيادي بخود جلب كرده است. جمهوري اسلامي در سطح جهاني  منزوي تر از هر وقت است. مبارزات مردم ايران و كارگران به مركز توجه سازمانهاي جهاني كارگري و نهادهاي مدافع حقوق انسان و به مركز توجه مدياي جهاني تبديل شده است، همه اينها فاكتورهاييست كه كمك ميكند كه بتوانيم يك صف اعتراضي قدرتمند جهاني، يك كارزار بزرگ جهاني براي آزادي كارگران شكل دهيم و اين چيزي است كه ما براي آن تلاش ميكنيم. بدون شك ما نياز به كمك و حمايت وسيعي داريم و  من بار ديگر از همگان ميخواهم كه وسيعا به اين كمپين بپيوندند و  با كمك خود كاري كنند كه اين كمپين به هدف فوري خود يعني آزادي بدون قيد و شرط كارگران زنداني از زندان بعنوان يك گام مهم براي باز كردن درب زندانها برسد. به اين كمپين بپيونديد

انترناسيونال ٣٥٦، ١٨ تير٨٩. *

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: