شهلا دانشفر

خوش آمديد

يك اول مه بسيار بزرگ كه در دنيا صدا كند

مصاحبه با شهلا دانشفر

انترناسيونال:  شهلا دانشفر در ادامه يك جنبش ميليوني و شعارهاي سرنگوني و انقلابي، تصوير شما از اول مه امسال چيست؟ اول مه چگونه ميتواند برگزار شود؟

شهلا دانشفر: واقعيت اينست كه از يكسو رژيم تعرضاتش را وسيع تر كرده است. صحبت از بيكارسازي هفتاد درصد كارگران كه عمدتا قراردادي هستند در ميان است. بسياري از اين كارگران با دستمزدهاي پرداخت نشده روبرويند و مساله دستمزدهاي معوقه معضل بخش عظيمي از كارگران است، سطح دستمزد كارگران را نيز بيشرمانه در حاليكه از نرخ خط فقر يك ميليون و دويست هزار تومان صحبت ميكردند وبر سر و كول هم ميزدند،  ٣٠٣ هزار تومان تعيين كردند. همچنين در سطح جامعه نيز هر روز فشار بيشتر ميشود و قيمت ها هر روز گرانتر ميشود و خودشان دارند از آمار هشتاد درصد زير خط فقر سخن ميگويند. از سوي ديگر ما شاهد جامعه اي هستيم كه در اعتراض و مبارزه ميجوشد.  به معني واقعي كلمه ما شاهد جدالي هر روزه با اين رژيم هستيم و محيط هاي كارگري در همه جا و در تمام شهرها به بمب انفجاري تبديل شده است. جمهوري اسلامي خودش دارد از بحران هاي كارگري و شورش گرسنگان و انفجار اجتماعي سخن ميگويد. همه جا اعتراض است. در كارخانه، در دانشگاه، در خيابان، در همه جا. فغانشان از حجاب برگيران و جدال آشكار مردم با اين سمبل و پرچم رژيم آپارتايد جنسي بالا رفته است. با اين فضاي اعتراضي گسترده و بدنبال نزديك به يكسال جنبش انقلابي كه در كورانش هستيم، ميتوان تصور كرد كه اين اول مه نسبت به هر سال متفاوت است. اينكه اول مه چگونه ميتواند برگزار شود، طبعا بر ميگردد به اينكه ما خودمان، رهبران كارگري و فعالين چپ كه در راس همه اعتراضات هستند، چگونه به استقبال اين روز ميرويم. بايد همه تصوير را داشت تا ما شاهد يك اول مه قدرتمند باشيم. بطور واقعي بدنبال نزديك به يكسال جنبش انقلابي و شعارهاي مردم ميليوني عليه خامنه اي و جمهوري اسلامي و ديكتاتور، مردم متحد تر شده اند و قدرت خودرا نيز ديده اند و كوتاه نمي آيند. ما مردم رژيم را به چنان وحشتي كشانده ايم كه بيش از پيش تكه تكه شده اند و از ترس انقلاب مردم در مورد همه چيز با هم جنگ دارند. با اعتراضات گسترده مان توجه جهان را بخود معطوف كرده ايم و زمينه بيشترين حمايت و همبستگي جهاني از مبارزاتمان وجود دارد. اينها همه نقطه قوت هاي ماست و به كارگران اين زمينه و فرصت را ميدهد كه اول مه را به يك روز بزرگ قدرتنمايي خود تبديل كنند. بنابراين تصوير من يك اول مه بسيار بزرگ است كه مثل بمب در دنيا صدا كند. اول مه اي كه نقطه عطفي در انقلابمان و ضربه اي كاري بر اين رژيم باشد. بايد با چنين تصويري به سراغ سازماندهي و تدارك اول مه امسال رفت. بايد از هم اكنون با اعتصابات سراسري مان، با اعلام موجوديت شوراهايمان به استقبال اول مه برويم. در همه شهرها عليه اين بيكاري سازي ها و سرقت آشكاري كه ميكنند و دستمزدهايمان را به جيب زده اند سراسري بايستيم. در همه جا مردم كل شهر را كه بخش اعظم آنها خانواده هاي همين كارگران هستند را با خود همراه كنيم. دست به اعتصابات و تجمعات همزمان بزنيم. بدين ترتيب ميتوان تصور كرد كه در شهرهايي چون قزوين، اراك، اهواز، اصفهان، شيراز و مراكز كارگري بزرگ در تهران و در سراسر ايران كه مركز اين تنشهاست چه جنب و جوش عظيمي به پا خواهد شد. با چنين جنب و جوشي و با اين قدرت به استقبال اول مه برويم. از هم اكنون بيانيه ها و كيفرخواست خود را به مناسبت اين روز اعتراضي اماده كنيم. سال گذشته ده تشكل كارگري و اجتماعي با هم فراخوان مشترك دادند . قطعنامه سراسري اول مه را دادند واين خود يك قدرتنمايي بود، امسال از اينهم فراتر برويم و با صفي متحد و سراسري با قطعنامه سراسري اول مه كه خواستهاي انقلاب ما و كل جامعه را نمايندگي ميكند به استقبال اول مه برويم. همه اينها شدني است. زمينه اش فراهم است. بايد عزم كرد و به تداركش رفت.

انترناسيونال: تا اينجا شما در مورد كارگران صحبت كرديد. چرا حزب كمونيست كارگري اول مه را به كل جامعه ربط ميدهد و به همه مردم فراخوان ميدهد؟ آيا اول مه به بخشهاي ديگر جامعه هم مستقيما مربوط است؟

شهلا دانشفر: ببينيد اولا كارگران اكثريت عظيم مردم را تشكيل ميدهند. طبقه كارگر يعني كارگران كارخانه ها و مراكز توليد، كارگران بيكار، بازنشستگان، بيكاران، جوانان آماده بكار، و همچنين پرستاران، معلمان و كارگران كشاورزي و رانندگان و اقشار پاييني حقوق بگيران. ثانيا اول مه روز جهاني كارگر است. اما در عين حال به همين دليل فقط روز كارگران نيست. زيرا مسائل كارگران، هدف و آمال و خواستهاي كارگران، پيوند و اتحاد و مشغله هاي كارگران به همه مردم محروم جامعه مستقيما مربوط است. به عبارت ديگر اول مه روز اعتراض عليه همه مصائب جامعه سرمايه داري است. روز اعتراض عليه فقر و گرسنگي و بيحقوقي و تبعيض و بيحرمتي به انسانهاست. و به اين اعتبار روز همه مردم است. بنابراين اتفاقا فراخوان ما به كل جامعه است. بويژه تحت حاكميت جمهوري اسلامي كه فقر بيداد ميكند و به گفته خودشان ٨٠ درصد جامعه زير خط فقر است. اساسش بر آپارتايد جنسي و تبعيض عليه زنان بنا شده است. كودك حقوقي ندارد و از وجود ٤ ميليون كودك كار و خيابان سخن در ميان است. اعتياد بيداد ميكند و سن تن فروشي به ده سال يازده سال رسيده است. روشن است كه اول مه آن جامعيتي را دارد كه اعتراض كل جامعه را نمايندگي ميكند و بايد در اين روز همه جا بپا خيزد. و آنوقت در ادامه نزديك به يكسال جنبش انقلابي اول مه ميتواند روزي مهم  از روزهاي انقلاب مان باشد و سرفصل جديدي در مبارزات ما عليه جمهوري اسلامي باز كند. اول مه ميتواند سرفصل جلو آمدن كارگران با تشكلهايشان، با اعتصابات سراسري شان و با قطعنامه ها و بيانيه هايش و قرار گرفتن در صف جلوي اعتراض كل جامعه باشد. نقشي كه جامعه انتظارش را دارد و  امروز با جنب و جوشي كه در جنبش كارگري شاهدش هستيم، با گسترش اعتراضات كارگري و سر برآوردن هيات هاي موسس شوراها و منشورهاي مطالبات كارگري، همه سرها بطرف جنبش كارگري برگشته است. اين وظيفه رهبران چپ و راديكال كارگري است كه در چنين قامتي جلو بيايند و براي چنين اول مه اي تلاش كنند

انترناسيونال ٣٤٤، ٢٧ فروردين ٨٨.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: