شهلا دانشفر

خوش آمديد

يك ماه و نيم جدال متحدانه با كارفرما و مقامات حكومت

نگاهي به مبارزه كارگران كرپ ناز هرسين كرمانشاه

بنا به گزارشها بعد از يك ماه و نيم مقاومت متحدانه كارگران كرپ ناز هرسين كرماشناه، كارفرما به كمك مقامات استان و حراست و دست اندركاران حكومت موفق شد ۲۵ نفر از كارگران را اخراج كند و كارگران اعتصابي به سركارشان باز گشتند. اما اين مبارزات دستاوردهاي مهمي براي كارگران در بر داشت و قطعا اين دستاوردها براي تداوم مبارزه كارگران چه در كرمانشاه و چه در ساير مناطق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در اينجا خلاصه اي از آنچه در اين اعتصاب گذشت را يادآوري ميكنيم:

اعتصاب و مبارزات كارگران كرپ ناز هرسين كرمانشاه قريب به يك ماه ونيم طول كشيد. طي اين مدت كارگران درسهاي آموزنده اي از اتحاد و همبستگي آموختند. در اين كارخانه مديريت ابتدا از اخراج ٨٠ كارگر سخن گفت و كارگران در برابرش ايستادند. كارگران همچنين سه ماه و نيم دستمزد و ٦ ماه بيمه خود را طلب داشتند. در اين مدت کارگران هر روز در شيفتهای مختلف سر کارها حاضر ميشدند، اما دست به كار نمي زدند. در ادامه همين اعتراضات روز چهارشنبه ١٧ شهريور كارگران اين كارخانه در مقابل بانك سرپرستي ملت جمع شدند. در اين حركت اعتراضي كارگران با حراست كارخانه كه براي فيلمبرداري و شناسايي كارگران معترض به محل آمده بود، درگير شدند.. اين كارگران روز ١٨ شهريور نيز از ساعت ٩ صبح در مقابل اداره كار كرمانشاه تحصن كردند. در اين مدت كارگران نساجي كرپ ناز همچنين به استاندار و مقامات مختلف دولتي نامه داده و طومارهاي اعتراضي ارسال كردند.

زير فشار اعتراض كارگران مديريت ناگزير به پرداخت ٦ ماه طلب حق بيمه كارگران شد و دفترچه هاي بيمه آنها مجددا تمديد شدند. سپس مذاكراتي ميان استاندار و اداره كار و كارفرما انجام گرفت و در نتيجه آن هيات مديره به كارگران اعلام داشت كه قرار بود ٨٠ نفر را اخراج كنيم ولي اكنون فقط ٢٥ نفر و آنهم در ازاي دو ماه سنوات از كار اخراج خواهند شد. بعد هم استاندار وارد قضيه شده و در واقع بعنوان جاده صاف كن اين اخراجها عمل كرده و با حضور در جمع كارگران به آنان گفت كه ما با دخالت و ميانجگيري خود ، اجازه تعطيل كارخانه را نداده ايم، اما از هيات مديره خواسته ايم كه فقط ٢٥ نفر از كارگران از كار اخراج شوند. كارگران اين تصميم را قبول نكرده و آنرا ترفندي در جهت تفرقه در صفوف خود و اخراج تدريخي همه كارگران دانستند و بدين ترتيب اعتصاب كارگران كرپ ناز هرسين ادامه يافت. تا اينكه روز ١٨ مهر هنگاميكه كارگران ميخواستند وارد كارخانه شوند، حراست به آنها گفته بود كه ٢٥ نفر از شما از كار اخراج هستند و حق ورود به كارخانه را ندارند. در برابر اين گفته حراست همه كارگران به حمايت از همكاران اخراجي از رفتن به درون كارخانه خودداري كردند و در مقابل درب كارخانه اجتماع كرده و دست به اعتراض زدند. مدت يكساعت گفت و گو و درگيري لفظي ميان آنها و حراست ادامه داشت. تا اينكه حدود ساعت ده و نيم صبح “ايده پرداز” نماينده “كميسيون امنيتي كارگري استان” به ميان كارگران آمده و به آنها گفت: ” قرار بوده است كه كارخانه تعطيل شود ولي ما مانع شديم و حالا اجازه بدهيد اين ٢٥ نفر در ازاي يك ماه و نيم سنوات تسويه حساب شوند تا باقي بتوانيد به سر كارتان برويد. شما بايد به استان خدمت كنيد و نبايد بگذاريد كارخانه تعطيل شود. ما ميدانيم که شما متحمل ضرر ميشويد ولي شما بايد در جهت شكوفايي استان بكوشيد”. اما كارگران با اين تهديد ضمني نماينده “كميسيون امنيتي” كوتاه نيامدند و به اعتصابشان ادامه دادند.

بدين ترتيب دست اندركاران نيروي انتظامي و حراست و اطلاعات و استانداري و كارفرما همه به صف شده تا با اعتراضات كارگران كرپ ناز هرسين عليه بيكارسازي ها و خواستهايشان مقابله كنند. اما كارگران متحد ايستادند و اخراج ٢٥ همكار خود را توطئه اي براي اخراج تدريجي تمام كارگران دانستند. كارگران اعلام كردند كه هيچ كس نبايد اخراج شود و بايد دستمزدهاي پرداخت نشده شان پرداخت شود.

در ادامه اين اعتراضات بود كه روز ٢٠ مهر جلسه اي متشكل از نماينده اداره كار، تامين اجتماعي، استانداري، اطلاعات و هيات مديره كارخانه به همراه نيروي انتظامي و امنيتي، برگزار شد. و همگي متفقا برعليه كارگران توطئه كرده و بر اخراج ٢٥ نفر از كارگران آنهم در ازاي هر سال يك ماه و نيم حق سنوات، قطعيت دادند. بدين ترتيب تمام مقامات و مسولان دولت در آن شهر با كمك يكديگر سياست بيكارسازي در كارخانه كرپ ناز را به اجرا گذاشتند. آنها به كارگران اعلام كردند كه اين كارخانه قرار بوده تماما بسته شود و هم اكنون اخراج اين ٢٥ نفر قطعي است و اجازه ندارند ديگر وارد كارخانه شوند و اگر اين تصميم را نقض كنند، دستگير خواهند شد و سر وكارشان با اطلاعات خواهد بود. كارگران اخراجي كه خود را زير فشار ميديدند، ناگزير به آن تن دادند. اما به پرداخت يكماه در سال حق سنوات معترض بوده و اعلام كردند كه قرار بوده است، بيكارسازيها در ازاي سالانه ٤ ماه حقوق باشد. اما كارفرما در پاسخ به اعتراض كارگران گفت كه اين موضوع با اعتراض نماينده كارفرمايان استان روبرو شده است و استدلالشان اينست كه اگر چنين شود، آنوقت در كل استان سنت خواهد شد. كارگران اخراجي اعلام داشتند، پس چرا در مراكز ديگر اين كار انجام گرفته است. و آنها پاسخ دادند كه در جاهايي بعنوان كار خير!! اين كار صورت گرفته است، ولي در اينجا با مخالفت روبرو شده و نميتوانيم اين را بپذيريم. اين موضوع باعث بالاگرفتن جر و بحث در ميان كارگران و مديريت شد. تا اينكه حراست باز به داد كارفرمايان رسيده و كارگران را تهديد به دستگيري كرد.

بدين ترتيب كارفرماي كرپ ناز هرسين كرمانشاه، با به خدمت گرفتن نيروي انتظامي و حراست و مقامات استاندار و فرماندار و بسيج كل مقامات شهر ٢٥ كارگر كرپ ناز هرسين را اخراج كرد و ٢٥٠ كارگر ديگر به سركارشان بازگشتند.

بله ٢٥ كارگر كرپ ناز هرسين كرمانشاه اخراج شدند، و كارگران بعد از يك ماه و نيم كشاكش و جنگ و گريز ناچار شدند به سر كار بروند. اما بطور واقعي مبارزه تمام نشده است. اين جدال و كشاكش درسهاي ارزشمندي براي همه كارگران به همراه داشت. اتحاد و همبستگي صفوف كارگران را به نمايش گذاشت. از دل اين مبارزات كارگران متحد تر بيرون آمدند. از جمله كارگران در همان آغاز مبارزاتشان مجمع عمومي برپا كردند و ٥ نماينده خود را براي پيگيري خواستهايشان انتخاب كردند و همواره با جمع شدن و تشكيل مجمع عمومي متحدانه تصميم گرفتند و جلو آمدند. بدين صورت در اين در يك ماه و نيم اعتصاب و مبارزه هر روزه و در تجربه عملي خود كارگران كرپ ناز هرسين جايگاه مجمع عمومي را به عنوان محلي براي متحد شدن و همبستگي بيشتر و بيشتر بازيافتند. بايد اين دستاورد را ارج گذاشت و اين صف را متحد نگاهداشت. بايد مجمع عمومي يك ركن دايمي اتحاد و تشكل اين كارگران باشد و بطور منظم آنرا برپا كنند و براي تداوام مبارزاتشان متحد بمانند. همچنين گام بعدي در مقابل كارگران هرسين ايجاد همبستگي و پيوند و اتحاد با ديگر كارخانجات در اين شهر و رفتن به استقبال اعتصابات سراسري در سطح شهر و جلب حمايت وسيع مردم كرمانشاه است. زنده باد كارگران كرپ ناز هرسين.

بيكارسازي و نپرداختن دستمزدها دو معضل سراسري كارگران است و بايد با صف متحد و سراسري در مقابلش ايستاد. بايد در هر شهر كارخانجات مختلف با اعتراضات همزمان در مقابل اين تهاجم بايستند. بايد اعتصابات سراسري كارگران را در برابر تعرض كارفرمايان و حكومت اسلامي به جريان انداخت. بايد مجامع عمومي منظم را بعنوان پايه اوليه اتحاد و تشكل يابي كارگري همه جا برپا كرد و بايد پرچم خواست افزايش فوري دستمزدها را بدست گرفت و نگذاشت كه زندگي و معيشت ما چنين مورد تهاجم هر روزه اين جانيان قرار گيرد. جدال كارگري با دولت و صاحبان سرمايه ادامه دارد و مبارزاتي نظير تلاش و مبارزه كارگران كرپ ناز هرسين براي پيشروي در اين مبارزه درسهاي ارزنده اي دارد كه بايد آنها را مورد توجه و تاكيد قرار داد

كارگر كمونيست ١٣٥، ٢٤ مهر ٨٩.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: