شهلا دانشفر

خوش آمديد

چگونه در ایران علیه آپارتاید جنسیتی متشکل شویم

علیه تبعیض: زنان چگونه می توانند با سازمان ما فعالیت کنند؟

شهلا دانشفر: هر زن و هر انسان آزادیخواهی که میخواهد علیه تبعیض علیه زن مبارزه کند، علیه قوانین ارتجاعی اسلامی مبارزه میكند، علیه سنگسار و جنایات این رژیم در قبال زنان مبارزه میكند، خواهان برابری زن و مرد در تمام عرصه ها ست، مدافع حقوق پایه ای زن است و از اینهم ستم و نابرابری علیه زن رنج میبرد، از نظر من جایش در سازمان علیه تبعیض است.

فعالیت با علیه تبعیض بسیار ساده است. از جمله یك عرصه مهم فعالیت با آن پخش و تكثیر همین نشریه “علیه تبعیض” است. میتوان دور آن جمع شد. مباحثش را خواند. آنرا بدست دوستان و آشنایان خود رساند و گرد آن كانون های علیه تبعیض را در محلات و دانشگاهها و در محیط های كار و در همه جا شكل داد. به نظر من این پایه ای ترین و ساده ترین شكل فعالیت با علیه تبعیض است.

بعلاوه ده خواستی که ما در مانیفست آزادی زن بر روی آنها دست گذاشته ایم ، بطور واقعی پلاتفرم سازمان علیه تبعیض و حرف دل همه زنان و همه انسانهای آزادیخواه است. این مانیفست میتواند راهنمای عمل خوبی برای فعالین علیه تبعیض باشد و به اعتراضات و مبارزاتشان جهت دهد.

آنوقت با این ایده ها و با این قطب نما، میتوان مبتكر ایجاد انواع و اقسام نهادهای دفاع از حقوق زن در عرصه های مختلف بود. میتوان مبتكر راه اندازی كمپین هایی علیه سنگسار، علیه خشونت علیه زنان و دهها مساله فوری و حاد از این دست بود و از طریق این فعالیت های علنی و اجتماعی بحث هایمان را به وسیعترین شكلی به دورن جامعه برد. بطور مثال كمپین نجات جان سكینه محمدی ، آنچنان ابعاد گسترده ای بخود گرفته است كه می بینیم جمهوری اسلامی را در سطحی بین المللی به چالش كشیده است، روشن است كه فعالین علیه تبعیض باید نمایندگان این كمپین در داخل ایران باشند و وسیعترین حمایت ها را از این كارزار بزرگ جهانی جلب كنند.

در عین حال انتظار میرود فعالین علیه تبعیض در مناسبت هایی چون ٨ مارس كه روز جهانی زن است، در جلوی صف اعتراض باشند و جنبش مدرن و رادیكال و انسانی آزادی زن را نمایندگی كنند و سخنگویانش باشند. بنابراین می بینید كه لیست فعالیت هایی كه فعالین علیه تبعیض میتوانند در این سازمان داشته باشند وسیع است. من فراخوانم اینست كه وسیعا به این سازمان بپیوندید.

علیه تبعیض: زنان چه فعالیت های می توانند انجام بدهند؟

شهلا دانشفر: روشن است كه زنان باید در صف مقدم اعتراض علیه تبعیض باشند و بطور واقعی نیز چنین هست. یك عرصه مهم این مبارزه، كه اكنون بصورت جنبشی بالنده به جلو میرود حجاب برگیران است. موضوعی كه به كابوس هر روزه این رژیم تبدیل شده و در نماز جمعه ها و نشست هایشان مرتبا در موردش به یكدیگر هشدار میدهند و در مورد اینكه حجاب ها كنار رفته است، نظام و اسلام دارد برباد میرود و غیره به واویلا افتاده اند. خوب یك فعالت عملی زنان امروز پیوستن وسیع به این جنبش است. باید از هر فرصتی استفاده كرد و حجاب ها را برداشت. باید هر جا كه زنان حجاب برمیگیرند مورد وسیعترین حمایت قرار گیرند و نگذاریم كه اوباش حزب الله تعرضی به آنها بكنند.

یك عرصه دیگر ایستادن در مقابل طرح های تعرضی رژیم علیه زنان و كل جامعه است. رژیم همواره با طرح های مختلف مثل طرح امنیت اجتماعی، طرح عفاف و حجاب،و غیره اوباش حزب الله اش را به خیابان ها ریخته و زنان را مورد تعرض قرار میدهد تا قوانین ارتجاعی اسلامی اش را جاری كند و پرچم حجاب و آپارتاید جنسی اش را برافراشته نگاه دارد. باید با تمام قوا در برابر این تعرضات ایستاد. باید محلات را برای اوباش حزب الله ناامن كرد و بصورت متحد آنها را مورد تعرض قرار داد و نگذاشت كه زنی را تحت عنوان “بدحجابی” مورد تعرض قرار دهند. یا در مورد جداسازی جنسیتی نیز همینطور. ما سالهاست كه شاهد اعتراض علیه جداسازیهای جنسیتی در دانشگاه و در خیابان و در محیط های كار هستیم. در این اعتراضات زنان نقش چشمگیری داشته اند و بطور طببعی این هم یك عرصه دیگر از فعالیت زنان است. خلاصه اینكه تحت حاكمیت رژیم آپارتاید جنسی، مبارزه علیه همه وجوهات ستم و نابرابری علیه زنان، مبارزه علیه قوانین ارتجاعی اسلامی و كنار زدن سنن عقب افتاده و مرد سالارانه امر هر روزه زنان و كل جامعه است.

علیه تبعیض: وقتی جمهوری اسلامی دشمن مشترک همه مردم ایران است چرا باید زنان در یک تشکل جداگانه ویژه زنان متشکل شوند؟

شهلا دانشفر: ببینید با ستم كشی زن این كل جامعه است كه مورد تهاجم و تعرض قرار میگیرد و به انقیاد كشیده میشود و مبارزه علیه آن امر كل جامعه است. حال در جمهوری اسلامی كه ستمكشی زن هویت آن است و با قوانین ارتجاعی اسلامی اش به آن رسمیت و قانونیت داده است، بیش از بیش روشن است كه مبارزه علیه تبعیض علیه زن دقیقا به معنی مبارزه علیه جمهوری اسلامی و همان دشمن مشتركی است كه اشاره میكنید. اما نكته اینجاست كه سازمان علیه تبعیض بطور فوكوس و مشخص مبارزه علیه ستم كشی زن را در دستور خود قرار داده است. همانطور كه در عرصه جنبش كارگری، كارگران تشكلهای ویزه خود را سازمان میدهند. طبعا بحث ما تشكل جداگانه ویژه زنان نیست، بلكه هر زن و مرد آزادیخواهی كه به ستم كشی و به نابرابری زن معترض است میتواند عضو علیه تبعیض باشد و اتفاقا فراخوان ما اینست كه به این سازمان بپیوندند. همانطور كه سردبیر نشریه علیه تبعیض شما كیوان جاوید هستید.

علیه تبعیض: در حالی که متشکل شدن جرم است چطور می شود علنی و نیمه علنی فعالیت کرد و همچنین نیرو بسیج کرد؟

شهلا دانشفر: بله متشكل شدن در جمهوری اسلامی جرم است. مبارزه كردن جرم است. تجمع كردن جرم است. اما مردم معترض برای مبارزاتشان مجوز نمی گیرند. بلكه برای خواستهایشان می جنگند. طبعا تشكل سلاح و ابزار پیشبرد متحد این مبارزات است و برای داشتن آن نیازی به مجوز نیست و تشكل را باید ایجاد كرد و با قدرت مبارزه خود تحمیل كرد. همانطور كه می بینیم كه چگونه علیرغم همه تهدیدات و فشارهای این رژیم مردم تشكلهایی خود را درست میكنند و برای آن می جنگند.

طبعا برخی از اشكال سازمانیابی هست كه علنا و آشكارا میشود آنها را تشكیل داد. مثل انواع و اقسام انجمن هایی كه در عرصه های مختلف مبارزه مثلا در دفاع از حقوق كودك، در دفاع از حقوق زن ، در میان معلمان، و یا كارگران به اشكال مختلف شكل میگیرد و نمونه های آن بسیارند. تشكل هایی كه با زور مبارزه خود آنها را تشكیل میدهیم و با متحد شدن در آن مبارزاتمان را به پیش میبریم. تشكلهایی كه علنا اعلام موجودیت میكنند و با جمع كردن نیرو و با مبارزه خود را تحمیل میكنند. اما یك سری فعالیت ها هست كه در راس آن كانونها یا جمع هایی از فعالین چپ و رادیكال قرار دارند كه علنی نیستند. اما سازمانده مبارزه در عرصه علنی هستند و بطور مثال كمپینی اعتراضی به راه می اندازند و مبارزه ای را به پیش میبرند. جمع های علیه تبعیض یا جمع هایی كه دور این نشریه جمع میشوند بدرجه ای از این نوع تشكل ها هستند. به این معنی كه این جمع ها رابطه شان با علیه تبعیض از چشم پلیس پنهان است. اما بعنوان انسانهای معترض جلوی اعتراضات مردم در جامعه قرار دارند و این اعتراضات را جهت میدهند و رهبری میكنند. حضورشان در هر جا به كانون بحث هایی داغ علیه ستم كشی زن و حقوق برابر زن و مرد تبدیل میشود و با فعالیت مستمر خود منشا حركت و اعتراض در محل فعالیت خود میشوند.

ما فراخوانمان اینست كه وسیعا دور نشریه علیه تبعیض جمع شوید و در تمام محلات و در همه جا جمع های علیه تبعیض را تشكیل دهید

عليه تبعيض شماره ٣، ٢٢ آبان ٨٩. *

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: