شهلا دانشفر

خوش آمديد

افزايش دستمزدها در قدم اول يك ميليون

 به پايان سال نزديك ميشويم و موضوع افزايش دستمزد به مساله داغي در ميان كارگران تبديل شده است. جمهوري اسلامي و شوراهاي اسلامي و كارفرمايان نيز به تقلا و جنب و جوش افتاده اند كه امسال ظرفيت شان براي تحميل دستمزدهاي زير خطر فقر و بخور و نمير به كارگران را سونداژ كنند. اين مهم است كه كارگران محكم و با همان خواست روشني كه قبلا اعلام كرده اند يعني با خواست مشخص افزايش دستمزدها در قدم اول حداقل يك ميليون تومان به ميدان بيايند و ابراز وجود كنند. اين مهم و تعيين كننده است. همه فعالين كارگري بايد مراكز مختلف كارگري را براي دخالتگري محكم و قاطع در برابر كارفرمايان و جمهوري اسلامي بسيج كنند و به حركت در بياورند. در غير اينصورت بايد بازهم يك سال ديگر را با فقر و فلاكت و گرسنگي و محروميت سركنيم. جمهوري اسلامي و كارفرمايان مفت خور و حريص خوابي جز اين براي ما نديده اند. به بحثهايي كه هم اكنون در ميانشان شروع شده دقت كنيد:

ناصر برهاني نماينده “کانون شوراي اسلامي کار” در کميته هاي دستمزد سال آتي کارگران، تحت عنوان نماينده کارگران در گفتگو با ايسنا ميگويد:”افزايش دستمزدها هميشه بوده است و امسال هم بحث هدفمندسازي حتما در اين افزايش ها اعمال ميشود. ولي الله صالحي يکي ديگر از همين حضرات شوراي اسلامي کار که او هم بعنوان “نماينده کارگران در شوراي عالي کار” در باره حداقل دستمزد سال آينده شرکت دارد ميگويد: “اگر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دقيق اجرا شود مي‌تواند كمكي موثر به معيشت خانوارهاي كارگري در دهك‌هاي پايين كند.” و ادامه ميدهد: “هدفمندسازي يارانه‌ها به مجموعه درآمدها و معيشت خانوارها بهبود مي‌بخشد اگر به صورت كامل و دقيق اجرا شود. قبلا هم “عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير کار جمهوري اسلامي در گفتگو با ايلنا گفته بود که در سالهاي گذشته شوراي عالي کار با توجه به وضع اقتصادي کشور، حداقل دستمزد را بطور معقولي افزايش داده است و امسال نيز از طريق بررسي آمارها و گزارش هاي جمع آوري شده بطور منطقي افزايش خواهد يافت.  و بالاخره در سايت مهر عباس وطن پرور نماينده سابق ايران در اجلاس جهاني کار و نماينده كارفرمايان: ميگويد:”متاسفانه قانون کار در ماده ۴۱ نرخ تورم امسال را براي تعيين حداقل مزد سال آينده در نظر مي گيرد و اين يک مشکلي است که وجود دارد چون به ضرر کارگران تمام مي شود.” و بعد اضافه ميكند: ” مرکز پژوهشهاي مجلس عنوان مي کند که تورم انتظاري از اجراي هدفمندي يارانه ها بيش از ۶۰ درصد خواهد بود؛ بنابراين اين وضعيت با نرخ تورم ٩ درصدي نقطه به نقطه بانک مرکزي همخواني ندارد. و بعد با طرح اين سئوال كه امروز کدام کارفرما مي تواند ٤٠ درصد به حداقل دستمزد کارگران بيفزايد و نتيجه ميگيرد و ميگويد:” به نظر من به صورت کلي روند تعيين حداقل دستمزد کارگران در کشور روند مطلوب و مناسبي نيست.”  در خاتمه خبرگزاري مهر جمعبندي ميكند و ميگويد:” قرار است حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار تا اسفند ماه سالجاري توسط شوراي عالي کار تعيين و براي اجرا به واحدهاي توليدي و بنگاهها ابلاغ شود. در اين صورت حداقل دستمزد کارگران در فروردين ماه سال ۹۰ به نسبت سالجاري از افزايش برخوردار خواهد شد. و آب پاكي روي دست همه ريخته و مينويسد:” طبق روال سالهاي گذشته اگر به حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار توماني امسال کارگران ۲۰ درصد هم اضافه شود اين رقم در سال آينده به ۴۰۰ هزار تومان نيز نخواهد رسيد و در رقم ۳۶۳ هزار تومان متوقف خواهد شد.”

اين ها خوابهايي است كه جمهوري اسلامي براي كارگران ديده است. اين نمايندگان دولت آيت الله هاي ملياردر و يك مشت سرمايه دار و حاج بازاري با اين اظهار نظرها به قول خودشان دارند در مورد دستمزد و معيشت هفت و نيم ميليون كارگر و با احتساب خانواده هايشان ميليونها انسان سخن ميگويند. گويي بازار برده فروشي است و مرجعي به اسم شوراي عالي كار مي نشيند و بر روي قيمت فروش نيروي كار كارگر قيمت ميزند. اجازه ندهيم. اين در واقع بحث افزايش دستمزد نيست بلكه اعلام جنگ به كارگران است. اينها در تقابل به ما كارگران و كل جامعه صف آرايي خود را كرده اند، و با اين اظهارات از هم اكنون دارند به ما اعلام جنگ ميدهند. ما هم دست بكار شويم و اعلام كنيم كه دستمزد ما كارگران را خود ما كارگران تعيين ميكنيم. با اعتراضمان و با اتكا به كارزاري كه بر سر اين موضوع مدتهاست به راه انداخته ايم اين كار را ميكنيم.

به اظهار نظر هاي فوق دقت كنيد،  در اين بازي سراپا مسخره، نهادي به اسم شوراي اسلامي كه دست ساز دولت و ابزار سركوب كارگران در كارخانجات است را بيشرمانه بعنوان نماينده كارگران نشانده اند  و تاتر گفتمان سه جانبه نگري دولت ، كارفرما و كارگر را به راه انداخته تا تبليغات هماهنگشان را عليه معيشت ما كارگران و كل جامعه به راه بيندازند. و الحق نمايندگان شوراهاي اسلامي نقششان را بخوبي بازي كرده و مي بينيم كه ولي الله صالحي يكي از اين حضرات چگونه با مجيزگويي از طرح هدفمند كردن يارانه ها، با احمدي نژاد و كل سران اين حكومت در اجراي اين طرح و تهاجم به زندگي و معيشت كل جامعه هم صدا ميشود. وزير كار جمهوري اسلامي نيز رسالتش بر همه كس روشن است و او با اشاره به  تعيين عقلايي دستمزدها مثل سالهاي گذشته در واقع فقر و فلاكت بيشتر را به كارگران و كل مردم نويد ميدهد. بدين ترتيب حرف سرراست و روشن را نماينده كارفرمايان بيان ميكند و آن اينكه تعيين دستمزد بر اساس نرخ تورم واقعي نيست و با طرح اين سئوال كه امروز كدام كارفرما ميتواند ٤٠ درصد به حداقل دستمزدها اضافه كند دارد راه جلوي دولت و كارفرمايان ميگذارد. بله همه اين بحث ها حاكي از اينست كه افزايش دستمزدي در كار نيست. و به قول خبرگزاري مهر سطح دستمزدها به ٤٠٠ هزار تومان نيز نخواهد رسيد.

اين حضرات حتي سعي كردند، كه گفتمان تعيين دستمزد بر اساس كارمزدي به جاي روزمزدي را وسط بيندازند، تا سنجشي از اوضاع داشته باشند و وقتي ديدند هوا پس است، “كميته هاي مزدشان” را برپا كردند و كلي بر سر هم كوبيدند و الان با اين اظهارات دارند جلوي صحنه مي آيند. بحث تعيين دستمزد را ما به دامانشان انداخته ايم و مي بينيم چگونه درمانده اند. به اين جانيان دزد و مفتخور فرصت ندهيم . ما كار ميكنيم و داشتن يك زندگي انساني حق مسلم ماست. اجازه ندهيم كه چنين ما را خفت دهند. با كارزاري گسترده و سراسري بر سر خواست مشخص افزايش دستمزدها و با تعيين رقم و اعلام آن در همه جا در مقابل تعرض اين جانيان اسلامي به زندگي و معيشتمان بايستيم. دو سال پيش كمپين بر سر حداقل دستمزد يك ميليون تومان را به راه انداختم و تشكلهاي مختلف كارگري و دهها كارخانه و هزاران امضا گردش جمع شد. اين مبارزات را پشتوانه اي كنيم و بكوشيم دور خواست يك ميليون تومان دستمزد  جمع شويم  و به عنوان اولين سنگر فتحش كنيم.  همه بخش هاي جامعه را فرابخوانيم كه به صف ما بپيوندند و اين را حداقلي براي تامين معيشت امروز جامعه اعلام كنيم. و همه جا را از شعار زندگي انساني حق مسلم ماست، پر كنيم.* انترناسیونال 379،26 آذر

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: