شهلا دانشفر

خوش آمديد

٦٠ جلسه “بحران كارگري” در خوزستان

 حجازي استاندار خوزستان روز ٢٩ آبان طي سخناني با اشاره به مبارزات كارگران لوله سازي خوزستان و بن بست حل مساله اين كارخانه  از برگزاري ٦٠ جلسه “بحران كارگري” خبر ميدهد. همين خبر به روشني نشان ميدهد كه در خوزستان چه ميگذرد. نشان ميدهد كه جايگاه مبارزات كارگران لوله سازي خوزستان و پيوستن كل مردم شهر به اين اعتراضات چه ميتواند باشد. حجازي در واقع با اين سخنان دارد به واقعيت زنده اي اشاره ميكند كه هر روزه در اين شهر و در آن شهر ، در اين كارخانه و آن كارخانه و در كل جامعه شاهدش هستيم. همان چيزي كه از آن تحت عنوان فتنه اقتصادي دارند حرف ميزنند و برايش آماده ميشوند و به كابوس شب و روزشان تبديل شده است.

 هفته گذشته بود كه بار ديگر  كارگران لوله سازي خوزستان به خيابان آمدند و با شعار مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر ظالمين خواهان ١٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود شدند.  هفته قبل ترش كارگران نساجي قائم شهر در مقابل فرمانداري اين شهر تجمع داشتند و در همان حول و حوش كارگران كيان تاير در تهران بيش از سه هفته در اعتصاب بودند. و اعتراضات كارگران در  كاشان و اصفهان و كرمانشاه و شهرهاي مختلف را نيز  بايد به اين ليست اضافه كرد.

 در تقابل با اين موج اعتراضات كارگري است كه جلسات بحران تشكيل ميشود و تنها ٦٠ تاي آن در خوزستان برپا شده است.  آنوقت شما به اين تصوير اولتيماتوم ٢٠ روزه پرستاران  به اعتصاب كه در ٢٣ آبان، آنرا با خواست استخدام ٢٣ هزار پرستار اعلام داشتند،  فراخوان به اعتصاب سراسري در دانشگاهها به مناسبت ١٦ آذر و فضاي اعتراض در ميان معلمان و اوضاع ملتهب جامعه را اضافه كنيد،  بخوبي روشن ميشود كه وضعيت از چه قرار است و سخنان حجازي استاندار خوزستان و برگزاري ٦٠ جلسه بحران كارگري، به چه چيزي اشاره دارد.

 مطمئن باشيد، اين جلسات “بحران كارگري” فقط مختص به خوزستان نبوده است. در تهران و كاشان و قزوين و اصفهان و شيراز و اراك و دهها شهر ديگر وضع از همين قرار است. سفر احمدي نژآد به قزوين و وعده پرداخت بخشي از طلب كارگران پوشينه بافت قزوين كه همزمان با سفر وي دست به اعتراض زده بودند، قطعا در ادامه همين جلسات بحران است كه شاهدش هستيم. چون قزوين با دهها هزار كارگر كه هر روز در آن كارگران چندين كارخانه در اعتراض هستند، مدتهاست كه به يكي از كانونهاي “بحران” براي رژيم تبديل شده است.

 بله اين قدرت اعتراضات كارگران خوزستان است كه چنين استاندار و نماينده مجلس و حراست و اطلاعات و همه مقامات استان را بسيج كرده است كه مدام چلسه بحران كارگري برپا كنند كه  خاكي بر سر خود بريزند تا مبادا كل شهر به تحرك درآيد. اين قدرت اعتراضات ما كارگران، ما معلمان، ما دانشجويان و ما مردم به جان آمده است كه جانيان اسلامي را چنين به هراس انداخته است. بايد اين قدرت را ببينيم و به ميدان آييم.

 اينها همه بيانگر اينست كه انقلاب در راه است و حاكمان اسلامي در وحشت و هراس. هراسي كه ورد سخن شب و روزشان شده است و در تقابل با آن در عاليترين سطوح نظامي كشوري و مراجع اعظم ديني و غيره نشست ها برپا كرده اند، جلسات پشت جلسات برگزار شده است و هزار جور تمهيدات چون طرحهاي محله محور و غيره را تدارك ديده اند و خودشان نيز ميدانند كه راه به جايي ندارند.

 بله ترس اينها از انقلاب است. و اظهارات حجازي استاندار خوزستان و برگزاري ٦٠ جلسه بحران كارگري در اين استان را نيز بايد در همين راستا ديد. نكته مهم اينست كه ما كارگران، ما معلمان، ما پرستاران و ما دانشجويان و ما مردم به جان آمده قدرت خود و ترس رژيم از به ميدان آمدنمان را ببينيم. دور خواستهايمان متحد شويم و به استقبال “فتنه اقتصادي” به استقبال اعتصابات گسترده سراسري برويم و تكليف اين حكومت سرمايه داران جاني حاكم را يكسره كنيم.*

انترناسیونال 376، 5 آذر 89

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: