شهلا دانشفر

خوش آمديد

در حاشیه بیانیه ٦ تشکل کارگری

“آيا حتي با دو ميليون تومان دستمزد ميتوان يك زندگي انساني داشت”

٦ تشکل كارگري در روز…در بيانيه مشتركي اعتراض خودرا به دستمزدهاي زير خط فقر اعلام كردند و بر افزايش چندين برابري دستمزد تاكيد گذاشتند. سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت موسس بازگشايي سنديکاي فلزکار و مکانيک، کانون مدافعان حقوق کارگرو انجمن صنفي کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، در اقدامي مهم و ارزنده با هم اطلاعيه مشترکي در مورد افزايش حداقل دستمزدها و خواستهاي كارگران داده اند. اقدامي كه در آن بطور واقعي صف متحدي از تشكلها و رهبران كارگري، دارند بعنوان سخنگويان واقعي كل كارگران و كل جامعه سخن ميگويند. يك سوال مهم در اين بيانيه اينست كه آيا واقعا حتي دو ميليون تومان دستمزد در شرايط اقتصادي كنوني و با آزاد سازي قيمتها كفاف زندگي يك خانواده چهار نفره را ميدهد؟ و به اين ترتيب آنها در واقع صداي اعتراض نه تنها كارگران، بلكه كل جامعه را نمايندگي ميكنند. در اين بيانيه همچنين بر نكته درستي انگشت گذاشته شده و ميگويند همانطور كه قيمت اكثر كالاهاي اساسي چندين برابر شده، دستمزد ما كارگران نيز بايد به چندين برابر افزايش يابد. اين حرف همه مردم در شرايطي است كه تهاجم بزرگي تحت عنوان طرح هدفمند كردن يارانه ها به زندگي و معيشت كل جامعه به اجرا درآمده است و قيمت همه اجناس چندين برابر افزايش يافته است. اين كارگران با طرح اين خواست در واقع به مقابل كل جامعه دارند راه نشان ميدهند و خواست و گفته آنها و افزايش چندين برابر دستمزدها خواست و حرف دل همه كارگران و همه مردم است. بيانيه ٦ تشكل كارگري، در واقع كيفرخواست ميليونها كارگران و معلمان، پرستاران، و كل جامعه است.

در اين بيانيه اين ٦ تشكل كارگري بر تعيين ميزان حداقل دستمزدها با حضور و نظر نمايندگان منتخب و واقعي كارگران تاكيد دارند.و ميگويند در حاليكه در سال گذشته خط فقر نزديك به يك ميليون تومان محاسبه شده بود، آيا تعيين حداقل دستمزد ٣٠٣ هزار تومان چيزي جز محكوم كردن ما به زندگي زير خط فقر بوده است. و مي پرسند چرا وقتي نوبت تعيين قيمت نيروي کار ما کارگران فرا ميرسد بايد نظاره گر باشيم و عده اي در “شوراي عالي کار” بدون حضور نمايندهاي واقعي ما، قيمت نيروي کار ما را تعيين کنند و يک زندگي زير خط فقر را بر ما و خانواده هايمان تحميل نمايند.

دو سال پيش كارگران در بيانيه هايشان بر يك ميليون تومان دستمزد بعنوان اولين گام تاكيد گذاشتند، در اين بيانيه كارگران بر افزايش دستمزدها متناسب با تورم موجود و احتساب تامين زندگي شرافتمندانه براي خانوار چهار نفره تاكيد ميكنند و با اين سئوال جلو آمده اند كه آيا واقعا حتي با دو ميليون تومان دستمزد در شرايط كنوني ميتوان يك زندگي انساني داشت؟

بيانيه ٦ تشكل كارگري بطور واقعي پرچم جنبش سراسري افزايش دستمزد است. حرف دل ميليونها كارگران و مردم است و بايد وسيعا آنرا مورد پشتيباني قرار داد و به آن پيوست. بايد معلمان ، پرستاران و همه بخش هاي جامعه در برابر اين گراني و اين تعرض هر روزه به معيشتشان اعلام كنند كه اين بيانيه را بيانيه خود ميدانند و رقمي را براي حداقل ميزان دستمزد و حقوق دريافتي خود اعلام كنند و بار ديگر بر گفته هميشگي خود تاكيد كنند و بگويند كه ديگر به اين زندگي زير خط فقر و پر از فلاكت تن نميدهند.

اكنون كه آخر سال است و جمهوري اسلامي همانند هر سال دارد بر سر ميزان دستمزد ما كارگران تصميم ميگيرد، خودمان جلو بياييم و در كنار اين ٦ تشكل كارگري اعلام كنيم كه ما كارگران خودمان بايد ميزان دستمزدمان را تعيين كنيم. اجازه نميدهيم كه چنين سرنوشت ما و فرزندانمان را رقم بزنيد. در مجامع عمومي مان بر سر مساله ميزان حداقل دستمزدهايمان به بحث بنشينيم و با طومار هاي اعتراضي حول خواست افزايش فوري آن متحد شويم. دهها كارخانه در شهرهاي مختلف ميتوانند با اسم و نشان خود طومارهاي اعتراضي بنويسند و خواست افزايش دستمزدها فوري را اعلام كنند. امروز بيش از هر وقت مساله افزايش دستمزدها به مساله زندگي و بقاء كارگران و ميليونها خانواده كارگري و كل جامعه تبديل شده است. بايد حول اين خواست متحد شد و مانند اين ٦ تشكل اعلام كنيم كه دستمزدما حتي اگر دو ميليون باشد كفاف زندگي مان را نخواهد كرد، ما يك زندگي انساني ميخواهيم.*

***

افزايش حداقل دستمزدها بايد متناسب با تورم و تامين شرافتمندانه هزينه يک خانوار چهار نفره در شرايط اقتصادي کنوني باشد

حداقل دستمزدي که در طول سالهاي گذشته و بدون حضور نماينده هاي واقعي ما در شوراي عالي کار تعيين شده است بهيچوجه در طول اين سالها کفاف هزينه هاي زندگي ما را نکرده است و با سير صعودي هر ساله تورم، سال به سال ما کارگران و خانواده هايمان در فقر و فلاکت بيشتري فرو رفته ايم.
قرار بوده است افزايش هر ساله حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد هزينه يک خانوار چهار نفره باشد. اما آيا در طول سالهاي گذشته چنين چيزي در تعيين حداقل دستمزدها رعايت شده است؟ طبق اظهار نظر کارشناسان اقتصادي در سال گذشته خط فقر نزديک به يک ميليون تومان بوده است اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را ٣٠٣ هزار تومان تعيين کردند که با احتساب ساير موارد قانوني مربوط به دستمزدهاي کارگران حداکثر دريافتي اکثريت عظيم آنان به ٥٠٠ هزار تومان نيز نميرسد. آيا تعيين چنين دستمزدي با اذعان به خط فقر يک ميليون توماني جز اين است که صراحتا ما کارگران را محکوم به زندگي در زير خط فقر کرده اند؟ آيا چنين وضعيتي براي تعيين کنندگان حداقل دستمزد و خانواده هاي آنان قابل تحمل است که براي ما کارگران نيز قابل تحمل باشد. آيا واقعا حتي دو ميليون تومان دستمزد هم در شرايط اقتصادي کنوني و با آزاد سازي قيمتها کفاف تامين شرافتمندانه هزينه يک خانوار چهار نفره را ميدهد؟
از نظر ما اگر قرار شده است قيمت اکثر کالاهاي اساسي زندگي چندين برابر بشود ما کارگران نيز حق داريم دستمزدهاي خود را به چندين برابر افزايش دهيم. آيا به جز اين است که نيروي کار ما کارگران تنها کالايي است که ما از طريق فروش آن به صاحبان سرمايه امرار معاش ميکنيم؟ آنوقت چرا بايد وقتي نوبت تعيين قيمت نيروي کار ما کارگران فرا ميرسد ما بايد نظاره گر باشيم و عده اي در شوراي عالي کار بدون حضور نمايندهاي واقعي ما، قيمت نيروي کار ما را تعيين بکنند و يک زندگي زير خط فقر را بر ما و خانواده هايمان تحميل نمايند.
ما امضا کنندگان اين بيانيه اعلام ميداريم حداقل دستمزد ما کارگران بايد متناسب با تورم موجود و احتساب تامين شرافتمندانه هزينه يک خانوار چهار نفره در شرايط اقتصادي کنوني و با حضور و نظر و با حضور و نظر نماينده هاي منتخب و واقعي كارگران تعيين بشود. زندگي در زير خط فقر براي ما و خانواده هايمان غير قابل تحمل است . ما كارگران با تلاش و اتحاد و پيگيري مطالبات خود از طريق ايجاد تشكل هاي مستقل به هر طريق ممكن به اين وضعيت خاتمه خواهيم داد.
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه
اتحاديه آزاد کارگران ايران
هيئت موسس بازگشايي سنديکاي فلزکار و مکانيک
کانون مدافعان حقوق کارگر
انجمن صنفي کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
بهمن ١٣٨٩

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: