شهلا دانشفر

خوش آمديد

در همبستگی با ٤ آپریل روز جهانی حمایت از آمنه

سخنی با مردم و پسران و دختران جوان در ایران

٤ آپریل روز جهانی  در حمایت از آمینا تیلر دختر ١٩ ساله تونسی است که در صفحه فیس بوکش  عکس برهنه خود را در حاليکه بر بدنش نوشته بود٬ “بدنم متعلق به من است و ناموس هيچکس نيست” صدای اعتراضش را علیه بردگی جنسی زن در سطح جهانی بلند کرد و اسلام سیاسی را هویت اصلیش ضدیت با زن است، به چالش کشید. اکنون خبرها حاکی از اینست که آمنه ناپدید  شده است. این درحالیست که علیه او فتوای شلاق و سنگسار داده شده است. ٤ آپریل بعنوان روز حمایت جهانی از آمنه توسط مریم نمازی چهره سرشناس جهانی جنبش زنان و منتقد اسلام سیاسی فراخوان داده شده و با استقبال و حمايت “سازمان فمن” و همچنين مینا احدی سخنگوی کمیته بین المللی علیه سنگسار که فعالیت های گسترده اش او را به شخصیتی شناخته شده در سطح جهانی تبدیل کرده، روبرو شده است.انعکاس این حرکت اعتراضی اکنون در تونس و در جهان ابعاد وسیعی پیدا کرده است. در این رابطه توماري در حمایت از آمنه درست شده که تا اين لحظه بيش از ١٠٠ هزار نفر آنرا امضا کرده و به این حرکت جهانی پیوسته اند. این موضوع به بحثی داغ در سطح رسانه های مهم جهانی تبدیل شده است. بعنوان یک فعال جنبش کارگری و جنبش زنان من از امضا کنندگان این تومار هستم و روی سخنم اینجا با مردم و همه دختران و پسران جوان در ایران است.

امروز آمینا صدای اعتراض همه زنان در سراسر جهان علیه بردگی جنسی است. آمینا بعد از بوعزیزی دومین چهره انقلاب تونس است. او همچون عاليا المهدي نه تنها صدای اعتراض زنان در این کشور بلکه در مصر، ایران، افغانستان، پاکستان، عربستان و و همه کشورهاییست که در آنها جریانات اسلامی یا در راس قدرتند و یا به شکلی در زندگی جامعه دخیل هستند. آمینا اسلام سیاسی و قوانین ارتجاعی مذهبی ضد زن را در سطح جهانی به چالش کشیده است.

آنچه در تونس میگذرد و اعتراض عریان آمنه بیش از بیش به مردم ایران مربوط است. جمهوری اسلامی یک تكيه گاه و پايگاه مهم ارتجاع ضد انساني اسلام سیاسی در جهان است. اعتراض آمنه ضربه ای به بنیان های هویتی رژیم اسلامی، این رژیم آپارتاید جنسی در ایران است. فراخوان من من به مردم و دختران و جوان در ایران اينست كه وسیعا از ٤ آپریل و خواستها و اعتراض آمینا حمايت كنيد. در کشوری چون ایران و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که در آن قوانین ارتجاعی اسلامی، قوانین رسمی جامعه است، در آن فرودستي زنان و تبعيض عليه زنان قانون است، اين مهم است كه اقدام آمینا وسيعا با پشتيباني و همبستگي مواجه شود. فرياد آمینا همان فريادي است که ٣٤ سال است از زبان زنان و جوانان ایران در مقابل رژیم منفور اسلامی شنيده ايم. زنان ايران با عزم و اراده حجاب این پرچم آپارتاید جنسی رژیم اسلامی را هر روز پایین تر کشیده اند. آمینا چهره ای از جنبش نوین زن در سطح جهانی است. او چهره اي از جنبش ما زنان و مردان آزادیخوه در ایران است. با پیوستنمان به فراخوان ٤ آپریل این روز را به روز اعتراض وسیع خود علیه بردگی جنسی و حمایت و پشیبانی جهانی از آمینا تبدیل کنیم. سخن من با مردم و دختران و پسران جوان در ایران است که با امضای تومار اعتراضی در حمایت از آمینا وسیعا به این اعتراض بپیوندند و به هر شكل ممكن همبستگي خودرا با جنبش ٤ آوريل و در دفاع از آمینا اعلام كنند.

http://www.change.org/petitions/petitioning-tunisian-government-amina-must-be-safe

 شهلا دانشفر ٢٨ مارس ٢٠١٣- 9 فروردین 92

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: