شهلا دانشفر

خوش آمديد

در مورد کشتار معدنچیان آفریقای جنوبی

 گفتگو با شهلا دانشفر

انترناسيونال: هفته گذشته پلیس آفریقای جنوبی به کارگران معدن ماریکانا وحشیانه حمله کرد و بیش از ۴۰ نفر از کارگران را به قتل رساند و نزدیک به ۱۰۰ نفر را زخمی کرد. این کشتار یادآور دوران سلطه حکومت تبعیض نژادی در این کشور است. پس از گذشت ۱۷ سال از آن دوران چرا چنین جنایتی اتفاق می افتد؟

 شهلا دانشفر: درست است. كشتار كارگران در آفريقاي جنوبي يکی از خونبارترين حملات سرمایه داری در آفريقای جنوبی از زمان فروپاشی آپارتايد است. ۱۷ سال قبل و بدنبال جنبشي قدرتمند و سازمانيافته ، دولت آپارتايد نژادي بركنار شد و  بركناري آن يك پيروزي بزرگ براي كل جامعه آفريقاي جنوبي بود. در نتيجه اين پيروزي  بخش عظيمي از جامعه، سياه پوستان و رنگين پوستان كه يك عمر بخاطر رنگ پوستشان تحقير شده و محروميت كشيده بودند، از اين تبعيض و بيحقوقي رها شدند. آپارتايد نژادي پايان يافت، اما سيستم  سرمايه داري و البته اين بار در خدمت همه سرمايه داران، در خدمت سرمايه دار سفيد و سرمايه دار سياه هر دو، به حاكميتش ادامه داد. در كشتار كارگران در آفريقاي جنوبي شما چهره توحش اين سرمايه داري را مي بينيد. خصوصا اين اتفاق را امروز بايد  در دل بحران جهاني سرمايه و در مبارزات  هر روزه كارگران و مردم جهان عليه سياست هاي رياضت اقتصادي دول حاكم ببينيم. اين اتفاق را بايد در كنار جنبش جهاني عليه نظم موجود سرمايه داري و با شعار قدرت بدست ما ۹۹ درصدی ها ببينيم.

 در دل چنين شرايطي است كه وقتي اعتصابات كارگري در افريقاي جنوبي در چنين ابعادي سر بلند ميكند و وقتي  بيش از سه هزار كارگرمعدن  در اين كشور با خواست افزايش حقوق به ميدان مي آيند، زنگ خطري براي سرمايه داري حاكم در اين كشور به صدا در مي آيد. در نتيجه همانطور كه در كشوري مثل يونان مي بينيم كه كارگر را بخاطر اعتراضش زنداني ميكنند و از كار اخراجش ميكنند. در اسپانيا و آمريكا نیز همينطور، در آفريقای جنوبی نيز شاهد چنين جنايتي هستيم. البته براي فهميدن موضوع و اينكه چرا مساله در آفريقاي جنوبي چنين ابعاد جنايتكارانه اي بخود ميگرد، بايد پاسخ را در شرايط اين كشور جستجو كرد.

 واقعيت اينست كه جنبش عليه آپارتايد نژادي يك جنبش اجتماعي عظيمي بود. جنبشي كه يكسوی آن سرمايه داراني بودند كه تداوم اين شكل از حاكميت را مانعي براي رشد سرمايه هايشان ميديدند. سيستمي كه در آن جايي براي سهيم شدن سرمايه هاي سياه پوستان و رنگين پوستان نبود و از سوي ديگر كارگران و توده هاي وسيع مردم كه زير بار آپارتاید له ميشدند.

 كنگره ملي آفريقا سازمان سراسري مبارزه و سخنگوي چنين جنبشي بود. سازماني كه كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگري اين كشور “كوساتو” را در بر ميگرفت و حزب كمونيست اين كشور نيز عضوش بود. بدين ترتيب مردمي كه هر روزه در زير دست و پاي حكومت تبعيض نژآدي و جناياتش خرد ميشدند، گرد چنين سازماني جمع شده و  تمام اميدشان را به آن بسته بودند.

 اين كنگره یا در واقع ائتلاف توانست در ۱۷ سال قبل در سال ۱۹۰۴ اكثريت پارلمان را بدست آورد و دولت را تشکیل دهد. اما “کنگره ملی آفریقا” یا “ا ان سی” از نیروها و جریانات و گرایشات متضاد و مختلفی تشکیل میشد. وقتی که به قدرت رسید گرایش بورژوایی مقابل کارگران و نیروهای رادیکال صف آرایی کردند. جدال و کشاکشی گاه پنهان و گاه آشکار میان این جریانات در سطح جامعه جریان یافت که انعکاس و بخشی از کل مبارزه طبقاتی در جامعه بود. با قدرت رسيدن كنگره ملي آفريقا، همانطور كه اشاره كردم آپارتايد نژآدي که همه این گرایشات علیه آن بودند پايان يافت، ولي حاكميت جديدي به نمايندگي از كل سرمايه داري در جامعه شكل گرفت . دولتي كه امروز  با اتكاء به چنين تاريخي نبض جامعه را در دست دارد مقابل آن بخش از انقلابیون ضد آپارتاید است که نه فقط خواهان پایان دادن به آپارتاید نژادی بودند و بلکه لغو سیستم آپارتاید طبقاتی را نیز میخواستند.

 نكته قابل توجه اينكه بعد از سقوط دولت آپارتايد نژادي در آفريقا، اقتصاد جامعه بدرجه ای شكوفا شد، با از بين رفتن تبعيض نژآدي به لحاظ سياسي فضاي جامعه گشايش هايي پيدا كرد. بخش عظيمي  از جامعه از تبعيض و نابرابري نژادي و تحقير دايمي و فشار و ناامني رها شدند. اما اين همه خواست كارگران و مردم نبوده و نيست. مردم زندگي بهتری میخواستند.

 بدنبال كشتار كارگران معدن لون مين، اعتراض كارگران براي افزايش دستمزدشان ادامه يافته و يكي از كارگران معدنچي ميگويد: “من ترسی ندارم چون برای آن چیزی مبارزه می کنم که زندگیم را بهتر می کند. پول برای زندگی بهتر به خانواده من کمک می کند. من نان آور خانواده هستم و پولی که اکنون به دست می آورم کفاف مخارج خانواده را نمی دهد.”

 خلاصه كلام اينكه امروز بحران جهاني سرمايه دامنه اش، اقتصاد اين كشور را نيز گرفته است. طرحهاي رياضت اقتصادي و حمله به زندگي و معيشت در دستور  سرمايه داري حاكم قرار گرفته است. در برابر اين وضعيت كارگران ايستاده اند. كارگراني كه تجربه مبارزه اي متحد و سازمانيافته عليه آپارتايد نژآدي را دارند و قدرت تشكل و مبارزه خود را تجربه كرده اند و اين چيزي است كه همواره سرمايه داران حاكم بر اين كشور از آن بيم داشته اند.

 در اين ميان اتحادي از صف سرمايه داران را در مقابل كارگران مي بينيم. كنفدراسيون سراسري اتحاديه هاي كارگري “كوساتو” نيز در اين ميان نقشش روشن است. اين تشكل دولتي به پشتوانه سالها مبارزه عليه آپارتايد نژآدي مهار جنبش كارگري را در دست گرفته است. اما مدتهاست كه موج ريزش نيرو در اين تشكل سراسري كارگري شروع شده و سخن از شكل گرفتن تشكلهاي راديكال خود كارگران در ميان است. در اتحاديه “نام” اتحاديه كارگران معدن كه وابسته به كوساتو است نيز وضع بر همين منوال است و در جريان  اين كشاكش ها دوازده سال قبل بود كه شاخه ارتجاعي قومي، مذهبي ، اتحاديه “امكو” از آن جدا شده و براي خود مشغول جمع آوردن نيرو شده است. در این شرایط است که وقتی ۳۰۰۰ کارگر لان مین بیرون می آیند و دست به اعتراض میزنند و افزایش دستمزد میخواهند، هم دولت هم کارفرمای معدن و هم کل گرایشات راست در درون کنگره ملی آفریقا و هم خط راست در اتحادیه وحشت زده میشوند. آنها نگرانند که یک قیام و انقلاب کارگری به جریان بیفتد که قابل مهار نیست.

 در چنين شرايطي است كه به صف كارگران معدن در آفريقاي جنوبي آتش گشوده ميشود. در چنين شرايطي است كه در واقع دست به اعدام صحرايي و دسته جمعی كارگران ميزنند. و وقتي كه پليس با ادامه اعتراض و خشم كارگران روبرو ميشود، انجام اين كار را دفاع از خود ومهمتر از آن بر هم خوردن نظم جامعه قيد ميكند.  بعدا نيز مي بينيم كه  بنا به گزارش نيويورك تايمز فرنس بالنی از رهبران اتحاديه “نام “، با نزدیک به ۳۰۰ هزار عضو كه  بسیاری از رهبرانش، از کادرها و رهبران کنگره ملی آفریقا هستند، در مصاحبه اي با رادیو کایا اف ام از عمل پلیس در تیرباران کارگران دفاع ميكند. جاکوب زوما رييس جمهوري كشور نيز با اعلام تاسف خود از اين كشتار، از تشكيل گروه تحقيق خبر ميدهد و همانجا بر حق اعتراض آرام و مسالمت آميز تاكيد گذاشته و كارگران را به صلح و ثبات فرا ميخواند.

 انترناسيونال: در متن شرایط سیاسی امروز دنیا شما این واقعه را چطور تفسیر می کنید؟

 شهلا دانشفر: ببينيد كشتار كارگران افريقاي جنوبي همسرنوشي كارگران در سراسر جهان را به روشني نشان داد. سرمايه داري بحران زده  جهاني در همه جا در كشورهاي مختلف جهاني معيشت و زندگي كارگران و كل مردم را مورد تعرض قرار داده است. در مقابلش همانطور كه اشاره كردم جنبشي بالنده عليه كل اين نظام در حال شكل گرفتن است. از جمله در چند سال اخير ما شاهد بزرگترين و بيسابقه ترين اعتراضات كارگري در كشورهاي مختلف اروپا بوده ايم كه دامنه اش به آفريقا، و آسيا و كشورهايي چون چين كشيده شده است. به نظرم اتفاقي كه در آفريقاي جنوبي افتاد را بايد در دل اين تحولات سياسي جهاني ديد. جالب است جنبش جهاني عليه سرمايه كل نظم موجود را زير سوال برده است، پليس آفريقا در توضيح علت به گلوله بستن صف كارگران ميگويد مهمتر از مساله اعتراض صنفي كارگران، مساله برهم زدن نظم است.

به عبارت روشنتر امروز به روشني ميتوان ديد كه مبارزه كارگران افريقاي جنوبي ادامه مبارزه كارگران در يونان، در ايتاليا، در اسپانيا و سراسر جهان است و بايد با حمايتي جهاني و بين المللي روبرو شود. دفاع از كارگران آفريقاي جنوبي دفاع از مبارزه كارگران در سراسر جهان عليه توحش و بربريت سرمايه داري است.

 انترناسيونال: کشتار کارگران معدن در آفریقای جنوبی چه پیامی به کارگران جهان و از جمله ایران دارد؟

 شهلا دانشفر: ساده ترین و روشن ترین پیام این کشتار اینست که باید سرمایه داران را از حاکمیت به زیر کشید و نظام سرمایه داری را که از قبل کار و استثمار کارگران پابرجاست در هم کوبید. كشتار وحشيانه كارگران افريقاي جنوبي و مبارزات آنان  به روشني نشان داد كه به زير كشيدن آپارتايد نژآدي كافي نيست، بايد كل بساط توحش و جنایت سرمايه داري را جارو كرد. كشتار كارگران آفريقاي جنوبي با همدستي پليس حكومت سرمايه داري حاكم و شركت هاي انگليسي و سهامداران غربي آن صورت گرفت. اين جنايت وحشيانه  بيش از هر وقت اتحاد و همدستي سرمايه داران را در استثمار و سركوب كارگران و كل جامعه و نيز همسرنوشتي كارگران در سراسر جهان را به نمايش گذاشت. پيام كشتار وحشيانه كارگران آفريقاي جنوبي  به كارگران جهان و به كارگران ايران تاكيدي ديگر بر اتحاد و همبستگي جهاني كارگري است. پيام آن تاكيدي ديگر بر شعار “كارگران جهان متحد شويد” است. كشتار كارگران آفريقاي جنوبي تاكيدي ديگر بر ضرورت پايان دادن به توحش سرمايه داري و ساختن جامعه اي نوين است كه اساسش بر آزادي و برابري و رفاه كل جامعه بنا شده باشد.

 انترناسيونال: شما نقش احزاب چپ بورژوایی آفریقای جنوبی را در این میان چگونه می بینید؟

 شهلا دانشفر: حزب كمونيست آفريقاي جنوبي يك پاي كنگره ملي آفريقا و دولت حاكم است. این حزب شباهت زیادی به حزب توده و اکثریت در ایران دارد. سران و رهبران اين حزب با تلاش براي در دست داشتن اهرمهاي قدت دولتي و پست هاي اتحاديه اي عملا در راس سرمايه هاي مالي بزرگي قرار دارند. اين حزب بهیچ وجه ربطي به كمونيسم ماركس و رها شدن كارگر و كل جامعه ندارد. اساس سیاست این حزب همان سرمایه داری دولتی از نوع بلوک شوروی است.  يك سياست سرمايه دارانه آشكار كه به اسم كمونيست سخن ميگويد. بسياري از سران و رهبران تشكل سراسري كارگران در اين كشور” كوساتو” كه تشكلي دولتي است از اعضاي اين حزب هستند. مجموعه اين نيروهاست كه پايه هاي دولت سرمايه داري حاكم در آفريقاي جنوبي را شكل داده است.

 از همين رو  در جريان كشتار كارگران آفريقاي جنوبي مي بينيم كه با سياست واحدي از سوي دولت و كوساتو و “حزب كمونيست” آفريقاي جنوبي و غيره روبروييم. ۴۴ كارگر به قتل رسيده اند  و فراخوان همگي اينها دعوت به صلح و ثبات است.

 انترناسیونال: “کمیته همبستگی کارگری ایران” که شما مسئولیت آنرا بعهده دارید فعالیت هایی را در محکومیت کشتار کارگران آفریقای جنوبی آغاز کرده است، هدف شما از این فعالیت ها چیست؟

 شهلا دانشفر: از توضیحاتی که دادم به درجه زیادی روشن است که ما چه چیزی را دنبال میکنیم.  ما حمايت از كارگران افريقاي جنوبي را كارزار مهمي در همبستگي جهاني كارگري ميدانيم. حمله به كارگران افريقاي جنوبي به همه كارگران در سراسر جهان مربوط است و بايد از سوي همه كارگران در سراسر جهان پاسخ گيرد و شديدا محكوم گردد. ببينيد كارگر معترض را در يونان زنداني ميكنند، سرمايه دار فرانسوي به خود جرات ميدهد كه با غير قانوني خواندن اعتراض كارگر، كارگران اعتصابي در فرانسه را تهديد به بيكاري كند. كارگران ايراني را زير تهديد و فشار دايمي زندان و شكنجه قرار داده اند، و در جايي مثل آفريقا جيره بگيران سرمايه به خود اجازه ميدهند صف كارگران را به گلوله بندند. چيزي كه بيش از بيش مشهود است، صف متحد سرمايه دار انگليسي، فرانسوي، آمريكايي و جاهای دیگر جهان با يكديگر و سرمايه گذاري هاي مشترك آنان در اين گوشه و آن گوشه جهان است. صف متحدي كه دارند در همه جا حقوق كارگر را زير پا ميگذارند. کارگران همه جهان نیز باید چون صفی واحد عمل کنند.

 تا آنجا كه به ما بعنوان كميته همبستگي بين المللي كارگري برميگردد، ما به محض انتشار خبر اين كشتار، با ارتباطاتي كه با فعالين اتحاديه هاي كارگري در س ژت  فرانسه، ال او سوئد و كانادا و كشورهاي مختلف  داشتيم تماس گرفتيم. بر سر اقدامي سراسري در محكوميت اين كشتار و جنايت تاكيد گذاشتيم. پتي شن اعتراضي داديم و بر ضرورت گذاشتن آكسيونهايي اعتراضي در كشورهاي مختلف در مقابل سفارت آفريقاي جنوبي و مراكز شهرها تاكيد كرديم. از جمله به فراخوان جمعي از فعالين اتحاديه كارگري در سويد و كميته همبستگي بين المللي كارگري – ايران، حزب كمونيست كارگري ايران و جريانات سياسي مختلف آكسيوني اعتراضي در مقابل سفارت آفريقاي جنوبي در ۲۷ اوت در استكهلم برپا شد. همينطور در فرانكفورت در آلمان و تورنتو در كانادا آكسيونهايي داشتيم. فعاليني از اتحاديه هاي كارگري مختلف در كشورهاي سوئد، فرانسه، مراكش، برزيل، آرزانتين، كانادا، ايتاليا، اسپانيا، سنگال، با ما تماس گرفتند و خواهان اين شدند كه اسامي آنها در ليست امضا كنندگان اوليه اين پتي شن باشد. همچنين طومار اعتراضي ما از سوي يكي از فعالين كارگري سوئد بر روي سايت ها گذاشته شد و شما قابل توجهی از فعالین آنرا امضا كردند و اين امضا ها ادامه دارد. بعلاوه ما اين تومار یا پتي شن را براي كنفدراسيون سراسري اتحاديه هاي كارگري آفريقاي جنوبي و اتحاديه هاي كارگري جهاني ارسال كرده ايم. در ادامه اين اعتراضات در هشتم سپتامبر در چند شهر مهم فرانسه از جمله پاريس و ليون آكسيون هاي اعتراضي اي خواهيم داشت و اين اعتراضات ادامه دارد. همانگونه که در تومار کارگران آمده است تلاش ما اینست که روز ۱۶ اوت یعنی روز کشتار معدنچیان لون مین به روز اعتراض جهانی به توحش سرمایه علیه کارگران تبدیل شود و هرسال یاد کارگران جان باخته آفریقای جنوبی و همه قربانیان سرمایه با تجمعات کارگری در این روز گرامی داشته شود. ما تلاشمان را در این جهت ادامه خواهیم داد.*

 دهم شهریور ماه 91

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: