شهلا دانشفر

خوش آمديد

كارگران عليه فقر و گراني! طومار اعتراضي كارگران به ۲۰ هزار رسيد

روز اول مهر امسال هماهنگ كنندگان طومار اعتراضي كارگران عليه سطح دستمزدها، دومين مرحله از امضاهاي جمع آوري شده را كه به ۲۰ هزار رسيده است، همراه با نامه اي به وزارت كار، احمدي نژآد و نمايندگان مجلس تحويل دادند. در اين نامه ضمن اشاره به مشكلاتي چون عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی حاكم بر جامعه خواستار افزايش  حداقل دستمزد ها در شش ماه دوم سال جاري شده اند.

  پروين محمدي يكي از هماهنگ كنندگان اين طومار در گفتگويي با ايلنا از اين سخن ميگويد كه اگر براي آنان امکانات کافی وجود داشت و محدوديتي نبود، اين امضاها ميليوني ميشد. پروين محمدي درست ميگويد. طومار اعتراضي هزاران كارگري كه زيرش را امضا كرده اند و خواستهاي مطرح شده در آن حرف دل همه كارگران، معلمان ، پرستاران و كل جامعه است.

 تهاجم هر روزه رژيم اسلامي به زندگي و معيشت مردم و انداختن بار بحرانش به گرده جامعه، به اجرا گذاشته شدن “طرح هدفمند كردن يارانه ها” و تبعات هولناك آن بر زندگي و معيشت مردم، تقارن بحران اقتصادي رژيم اسلامي با بحران جهاني و در كنار همه اينها تحريمهاي اقتصادي غرب و آمريكا، ابعاد فاجعه باري به فقر و فلاكت حاكم بر جامعه داده است. گراني بيداد ميكند، بيكاري بيداد ميكند و اين زندگي و معيشت كل مردم است كه به تباهي ميرود. چنين وضعيت فاجعه باري  جامعه را به حد انفجار رسانده است و امروز كارگران با اين حركت اعتراضي خود پرچم اعتراض كل جامعه را بدست گرفته اند.

 طومار اعتراضي ۲۰ هزار كارگر كيفرخواست كارگران عليه اين وضعيت جهنمي و عليه فقر و فلاكت است. صداي اعتراض كل جامعه به  طرحهاي رياضت اقتصادي حكومت تحت عنوان “هدفمند كردن يارانه ها” و عليه تهاجمات هر روزه آن به زندگي و معيشت مردم است. به اين طومار و به اين جنبش عظيم اجتماعي بايد وسيعا پيوست.

 بنا بر گزارش مندرج شده در سايت اتحاد اولين مرحله اين طومار در ۲۷ خرداد ماه سالجاري با ده هزار امضا تحويل وزارت كار گرديد. اما از آنجا كه هيچ عكس العملي در قبال آن صورت نگرفت اين حركت ادامه يافت و اكنون هماهنگ كنندگان اين طومار طي نامه اعلام كرده اند كه در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی به خواستها و به زندگی و معیشت میلیونها کارگر  که در زیر چرخهای تورم و گرانی های سرسام آور موجود  در حال نابودی است، کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد. بنا به این گزارش این طومار توسط کارگران استانهای تهران، کردستان، مازندران، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد، خوزستان و از کارگران کارخانه هایی همچون شرکت بسته بندی ایران، کیان تایر، چینی ارس، داروسازی دانا، رانندگان شرکت واحد، نورد پروفیل ساوه، شرکت آونگان، شرکت صنایع اراک، فولاد گزین، کارگران راه آهن، کارگران ساختمانی، موتور سازان، کبریت سازی تبریز، کارگران معدن کوشک و چندین کارخانه دیگر جمع آوری شده است.

بدين ترتيب اين طومار يك جنبش اعتراضي سازمان يافته است كه تا كنون توانسته است كارگران معترض را در سطح هشت استان كشور حول خواست افزايش دستمزد متحد كند. حركتي كه ادامه دارد و بدليل مضمون اجتماعي خواستهايش، بدليل اينكه بطور واقعي بر روي درد دل كل جامعه دست گذاشته است امروز در چنين سطح وسيع و  بيسابقه اي انعكاس خبري پيدا كرده است. از جمله خبر اين اقدام كارگرن تا كنون در دهها روزنامه و خبرگزاري و سايتهاي مختلف داخل كشوري از روزنامه جمهوري اسلامي گرفته تا ايلنا و ايسنا و غيره انتشار يافته و حتي بحث به سطح نمايندگان مجلس اسلامي كشيده شده است. دارند از در دستور گذاشتن افزايش دستمزدها در نيمه دوم سال سخن ميگويند. اين اتفاق بيسابقه ايست كه اعتراضي كارگري چنين ولوله اي در درون حكومت ايجاد كند و همه اينها نشان از جايگاه اجتماعي و سياسي مهم اين اقدام كارگران دارد.

 همانطور كه اشاره كردم افزايش سرسام آور و هر روزه قيمت ها، گراني اجناس و فقر و فلاكت هر روز بيشتر، درد همه مردم است. دو ماه قبل مردم نيشابور در اعتراض به همين وضعيت به خيابانها ريختند و با شعار ننگ بر گراني جرقه اي از يك انفجار اجتماعي بودند. يكماه قبل با فراخوان به اعتراض عليه فقر و گراني اولتيماتوم خود را به حكومت اعلام داشتند. اكنون هزاران كارگران از مراكز مختلف كارگري با طومار اعتراضي خود در اعتراض به همين وضعيت با صفي متحد و سازمانيافته دارند به جلو گام بر ميدارند. متحد شدن كارگران حول طومار اعتراضي عليه سطح نازل دستمزدها شكلي از اعتراض سازمانيافته و متحد كارگري است كه در برابر كل جامعه راه نشان داده و شورانگيز است. بايد به اين حركت و اين جنبش عظيم اجتماعي پيوست.

 طومار اعتراضی هزاران كارگران عليه فقر و گراني بطور واقعي صدای اعتراض توده میلیونی مردم و در عين حال سد محكمي در برابر تهاجمات هر روزه رژیم به زندگی و معیشت کل جامعه است. بايد نه تنها كارگران، بلكه معلمان، پرستاران ، بازنشستگان همه و همه امضا كنندگان اين طومارها باشند. بايد تشکلهای موجود کارگری که به همت خود کارگران شکل گرفته اند با تمام قدرت به حمایت از این حرکت اعتراضی برخیزند. باید طومار اعتراضي كارگران را در تمام محلات به امضا گذاشت. دانشجويان كه بخش اعظم آنها فرزندان همين كارگران و بخش محروم جامعه هستند نقش مهمي در تكثير و پخش اين طومار ها و رساندن صداي اين اعتراض در سطح كل جامعه را دارند. بايد بيشترين نيرو را در حمايت از اين حركت اعتراضي به ميدان آورد. بايد وسيعا به اين حركت اعتراضي پيوست.

هفتم مهر ماه 91

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: