شهلا دانشفر

خوش آمديد

حجاب، “طرح امنيت اجتماعي” و وحشت رژيم

 اخبار اين هفته باز هم حكايت از عربده كشي هاي رژيم بر سر اجراي طرح هاي “محله محور” و “امنيت اجتماعي” و تشديد برخورد با “بدحجابان” و غيره دارد. اين جانيان هر روز  از تشديد چنين طرحهايي در مدارس، در دانشگاهها، در خيابانها و اماكن عمومي، در محلات كار و فرودگاهها، در اماكن هنري و در هر گوشه و كنار شهر سخن ميگويند. اما حجابها نیز هر روز عقب تر رفته و به گفته خودشان دیگر اکنون بحث بر سر حجاب برداشتن است.

 نكته قابل توجه اينكه امروز در شرايطي كه جامعه در حالتي انفجاري بسر ميبرد و ما شاهد جنبش اعتراضي گسترده اي در ميان كارگران و بخش هاي مختلف جامعه هستيم، جمهوري اسلامي از وحشت به ميدان آمدن دوباره مردم تلاش  دارد كه تحت عنوان چنين طرحهايي فضاي جامعه را امنيتي كند.

  به عبارت روشنتر حجاب يك عرصه مهم مبارزاتي مردم با این رژیم است. جمهوری اسلامی تمام توانش را در پیاده کردن قوانین ارتجاعی اسلامیش به کار برده است. با تمام نیروی سرکوبش، قوانین ارتجاعی اسلامی، با زندان و شکنجه اش برای برپا کردن پایه های آپارتاید جنسی اش تلاش کرده است. با به اجرا گذاشتن انواع و اقسام طرحها برای برپا نگاهداشتن پرچم حجاب در جامعه تلاش کرده است وامروز شکست آشکارشان را می بينيم. اين شكستي است كه بارها و بارها اعلامش را از زبان رده هاي مختلف حكومتي از كميسيون هاي اجتماعي مجلس اسلامی تا مقامات ارشد نيروي انتظامي مثل رادان و احمدي مقدم و ساجدي نيا و غيره و از خامنه اي ولي فقيه تا رئيس جمهوري و آيات عظامشان همگي به مناسبت هاي مختلف و در خطبه هاي نماز جمعه هايشان شنيده ايم. خود حكومت دارد از بيحجابي و حجاب برگيران صحبت ميكند.

 همچنين اعتراف به اين شكست و زير فشار يك جنبش قدرتمند عليه آپارتايد جنسي جمهوري اسلامي را در دعواهاي دروني شان بر سر حجاب و نحوه برخورد با آن بارها  شنيده ايم. ديده ايم كه چگونه در برخورد به اين موضوع،  پيش گرفتن راه احيتاط را به يكديگر گوشزد كرده اند. از جمله اين را در نوحه سرايي هاي محمد نوريزاد بخوبي ميتوان ديد كه چگونه به چشم خود ميبيند كه مردود شده اند و چيزي از اسلامشان نمانده و از نظامشان نيز نخواهد ماند.

دوم تیرماه 91

  به اين اعتبار رژيم خود ميداند كه ديگر آب از سرش گذشته است و حريف اين مردم نخواهد شد. اما عليرغم اينكه شكستش را در اين عرصه ميبيند و ميداند كه ديگر اوضاع از دستش خارج شده است، چماق حجاب را بدست ميگيرد، به خيابانها قشون كشي ميكند تا همانطور كه اشاره كردم با ايجاد فضاي رعب و وحشت در ميان مردم اعتراضات كل جامعه را عقب بزند. همانطور كه دست به اعدام ميزند و هر روز انسانهاي بيشتري را به قتل ميرساند، همانطور كه تحت عناوين مختلفي مثل جمع كردن ماهواره ها، ميكوشد فضا را امنيتي كند. و  نيز همانطور كه با ايجاد فضاي نا امن و حمله به پاركها، ميكوشند از اجتماع جوانان جلوگيري كرده و مرعوبشان كند تا دست از پا خطا نكنند. با اين تفاوت كه بالاخره حجاب پرچم اين رژيم و سند هويتش  است و بايد آنرا برافراشته نگاهدارد. بايد نشان دهد كه جمهوري اسلامي است و از نظامش پاس ميدارد.

 جمهوری اسلامي در اوج استيصال خود دست به چنين تقلاهايي ميزند. رژيم در منگنه اعتراضات مردم قرار گرفته است. اختلافات دروني شان به جايي كشيده است كه براي هم تشكيل پرونده داده و يكديگر را رسوا ميكنند. در عين حال جمهوري اسلامي در سطح جهاني از هر وقت منزوي تر شده است. همه اينها خطر به طغيان در آمدن مردم را بيشتر در مقابل چشم جانيان اسلامي  قرار داده است و تحت چنين شرايطي است كه  به سراغ طرح هاي امنيت اجتماعي و غيره و تشديد آنها افتاده است. طرحهايي كه بارها شكستشان را در اجرايش اعلام داشته اند.

باید در مقابل این تعرضات ایستاد. با تشکیل گروههای جوانان در محلات جلوی قشون کشی هایشان تحت عنوان طرحهایی چون “محله محور” و غیره را گرفت. در هرجا که شاهد تعرض به زنان تحت عنوان “بدحجابی” هستیم. باید فورا آنجا را به صحنه اعتراض خود تبدیل کرد و آنها را در محاصره خود درآورد. در محیط های کار و در دانشگاهها در برابر طرحهای مختلفی که تحت عنوان طرح حجاب و پوشش و غیره عنوان میکند، اعتراض سازمان داد. خصوصا اینکه این موضوع همواره یکی از عرصه های مهم مبارزه دانشجویان بوده است و زمینه برای به حرکت آوردن کل دانشگاهها در اعتراض به طرحهای تبعیض جنسیتی فراهم تر است. در مناسبت های مختلف به صورت آکسیون های اعتراضی حجاب برگیران کرد و حلقه ای از جوانان و مردم چنین حرکات اعتراضی را در حمایت و پشتیبانی خود قرار دهند. و بالاخره اینکه در همه جا حضور را بر اوباش حزب الله و نیروهای سرکوب رژیم تنگ کرد. جنگ بر سر حجاب یکی از عرصه های مهم نبرد با رژیم اسلامی در ایران است.  با تمام قوا تمام طرحهایشان بر سر حجاب و تعرض به زنان را به شکست بکشانیم. جمهوری اسلامی با همه بساط آپارتاید جنسی اش باید برود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: