شهلا دانشفر

خوش آمديد

دو الگوي جالب از اعتراضات كارگري

 هفته اي كه گذشت ما شاهد دو خبر مهم كارگري بوديم كه به نوع خود الگوي جالبي از اعتراض و راهي بر جلب حمايت جامعه بدست ميدهد. يك نمونه آن تجمع كارگران اخراجي چندين كارخانه از جمله پاک پي، برفاب، بابک متال و کاشي ارينگ در ۴ خرداد ماه در شهر كرد است. در اين روز بيش از ۲۰۰ كارگر اخراجي در اين كارخانجات در حركتي هماهنگ در محوطه پارك ملت شهر كرد تجمع كردند و عليه اخراجها به اعتراض برخاستند. طبعا جاي خانواده هاي كارگران در اين حركت اعتراضي مهم خالي بود، اما نفس سازمان يافتن چنين حركت متحدي  يك نمونه قابل توجه در تقابل با بيكارسازيهاست.

 در شرايطي كه به قول خود حكومت سونامي بيكاري در پيش و سخن از اخراجهاي وسيع و تداوم آن تا سال ۹۴ در ميان است، يك راه موثر در تقابل با اين تعرضات، اعتراض متحد كارخانجات مختلف در هر شهر است. واقعيت اينست كه هم اكنون در هر شهر در مراكز مختلف كارگري بر سر بيكارسازيها و دستمزدهاي معوقه اعتراض و مبارزه است. اين اعتراضات ميتواند در تماس با يكديگر به حركتي قدرتمند تبديل شود و جلوي تهاجمات هر روزه دولت و كارفرمايان را بگيرد. حركت متحد كارگران در پارك ملت شهر كرد از اين جهت يك الگو است. ميتوان اين الگو را تكثير كرد. ميتوان با پيوستن خانواده ها به اين اعتراضات اين الگو را به حركت هاي اعتراضي قدرتمندي تبديل كرد. خصوصا در شرايطي كه فضاي اعتراض در جامعه بالاست، چنين اشكالي از مبارزه پتانسيل جلب بيشترين حمايت اجتماعي را دارد. بايد از تمام اين ظرفيت ها استفاده كرد. اينها همه موضوعاتي است كه بايد در مجامع عمومي كارگري به بحث درآيد و به تصميم مشترك كارگران در كارخانجات مختلف تبديل شود.

 اما يك نمونه ديگر از اين نوع اعتراضات كارگري، اعتراض و راهپیمایی کارگران بخش خدمات شهرداری بوکان در سوم خرداد ماه است. در اين روز ۱۲۰ نفر از کارگران بخش خدمات و جمع آوری زباله شهرداری بوکان که تحت پوشش یک شرکت پیمانکاری قرار دارند در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود، زباله ها را در خیابانها پخش و از اداره مخابرات به سوی فرمانداری بوکان راهپیمایی کردند. کارگران در آنجا به تحصن نشسته  و خواستار دریافت دستمزهای معوقه خود شدند. اين حركت اعتراضي از دو جنبه اهميت دارد، اول قدرت اعتصاب كارگران، آنهم كارگران شهرداري كه در اتصال به مردم يك شهر قرار دارند و اعتصاب آنها و جمع نشدن يكروز زباله ها توجه كل مردم را بخود جلب ميكند. ديدن اين جنبه از كار خود نكته قابل توجهي است كه كارگران بايد با مطلع ساختن مردم از علت اعتراضشان، تلاش كنند بيشترين حمايت جامعه را جلب نمایند و موضوع را به اعتراضي اجتماعي تبديل كنند. دومین شکل اعتراضی است که كارگران براي بيان خواستشان اتخاذ كرده اند، راهپيمايي و تحصن مقابل فرمانداري شهر. راهپيمايي در وسط شهر، تحصن در مقابل مراكز قدرت رژيم مثل فرمانداري شكل موثر ديگري از اعتراض است كه صداي كارگران را به سطح جامعه ميكشاند و ميتواند كل يك شهر را به تحرك در آورد. چنين نمونه اي از اعتراض را بارها از سوي کارگران كارخانه هایی چون نساجي قايمشهر، مخابرات راه دور، صنابع فلزي و كيان تاير شاهد بوده ايم و  بطور واقعي تاثيرات مهمي  در فضاي اعتراضي شهر ها و توازن قواي سياسي جامعه داشته است.  نكته مورد تاكيد من اينست كه با توجه به اينكه امروز مساله بيكارسازيها، مساله نپرداختن دستمزدها، سطح نازل دستمزدها و فقر و گراني، مساله بخش عظيمي از جامعه است، اتخاذ اشكالي از مبارزه كه بتواند حركت را به سطح جامعه بكشاند و بويژه نقش خانواده هاي كارگري در اجتماعي شدن بيشتر اين اعتراضات گامي مهم و تعيين كننده در قدرت يابي كارگران است. بطور خلاصه می شود گفت: اولين گام براي اجتماعي شدن اعتراضات و متحد نگاهداشتن كارگران، برپايي اجتماعات و مجامع عمومي كارگري است و گام بعد  ارتباط كارگران كارخانجات مختلف با يكديگر، تدارك اعتراضات همزمان در مقابل مراكز قدرت رژيم و اتخاذ  اشكالي از اعتراض چون راهپيمايي و تحصن است.  اينها همه راهكارهايي است كه به كارگران امكان ميدهد تا با قدرت بيشتري در اوضاع سياسي امروز جامعه نقش ايفا كنند و نه تنها تهاجم هر روزه رژيم به زندگي و معيشت خود را سد كنند، بلكه پرچمدار خواستهاي كل جامعه باشند.

 دوازدهم خرداد ماه 91

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: