شهلا دانشفر

خوش آمديد

اول مه اشغال جهان توسط ٩٩ درصدي ها

 اين فراخوان جنبش اشغال در آمريكا به جهانيان به مناسبت اول مه، روز جهاني كارگر است. اين فراخوان جنبشي  جهاني عليه سرمايه داري است كه به اول مه امسال، مكان و جايگاه واقعي اش را بخشيده است.  جنبشي كه در فراخوانش براي اين روز مكان را سراسر جهان و زمان را از يك بامداد تا نيمه شب روز اول مه اعلام كرده  و ميگويد  براي عدالت اجتماعي، اقتصادي، محيط زيست و حقوق کارگران،  براي صلح همراه با عدالت، براي مسكن و بهداشت و تحصيل عمومي و برابري زن و مرد و براي  پايان دادن به دولتهاي پليسي در هر قاره و كشور و هر شهري در  سراسر جهان  كار را تعطيل كنيم و پيامش اشغال جهان توسط ٩٩ درصدي هاست.

 اين جنبش ما كارگران و مردم ايران است كه چنين قدرتمند به پا خاسته و نويد بخش رهايي و بازگرداندن اختيار به انسان است. اين يك اتفاق تاريخي مهم است كه حال و هوای جهان متحول امروز را دارد. جهانی که از ایران تا کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، از کشورهای غرب چون اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا و فرانسه و آلمان تا آمریکا و جنبش اشغال والستریت، همه و همه نوای واحدی را به صدا درآورده و این کل نظم موجود است که به چالش کشیده شده است.  فراخوان جهانی اول مه صدای مشترک چنین جنبشی  است و نشانگر پيوند عميق خواستهاي مشترك ما جمعيت عظیم میلیاردی ٩٩ درصدي ها در سطح جهان است.

 در ایران ما سالها است كه ميگوييم اول مه خيابانها مال ماست و به این مناسبت هر ساله به خیابان آمده و صدای اعتراضمان را علیه توحش سرمایه داری و تمام مصائبش بلند کرده ایم. اکنون با وجود جنب و جوشی جهانی به مناسبت این روز بیش از هر وقت شرایط برای تبدیل روز جهانی کارگر  به یک روز اعتراض بزرگ و گسترده فراهم است و باید به استقبال آن برویم. فراخوان جهانی اول مه امسال، فراخوانی است که تا همین جا توانسته است صف گسترده و متحدی را علیه سرمایه داری و نظم موجود جهانی شکل دهد، ما نیز با صفوفی متحد تر از هر سال، باید با قطعنامه های مشترک و سراسری خود و با خواستها و شعار های مشخص خود در ایران به این حرکت جهانی بپیوندیم. اتحادی که باید صف متحدی از  کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران، بازنشستگان و بخش های مختلف جامعه را در بر گیرد.

 روز جهانی کارگر روز اعتراض کل جامعه است

اینکه امروز جنبش اشغال به مناسبت اول مه  با شعار اشغال جهان توسط ما 99 درصدی ها، جهانی را به اعتراض فرامیخواند،  بیش از هر چیز نشانگر جایگاه واقعی این روز است. چرا که روز جهانی کارگر به طور واقعی روز کیفرخواست علیه سرمایه داری و تمامی مصايبش و روز اعتراض به هرگونه تبعیض و نابرابری است. از همین رو است که هر ساله در این روز کارگران با قطعنامه هایشان که بیانگر خواستهای کل جامعه است به جلو می آیند و کل نظم موجود را به چالش میکشند. تاریخ صد و بیست و چند ساله اول مه نیز همین است و در جایی چون ایران روز اول مه همواره یکی از روز های مهم اعتراض کارگران بوده است. با فراخوان جنبش اشغال به حرکتی جهانی در اول مه امسال، این روز بیش از بیش جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و نفس چنین فراخوانی افق روشنی در مقابل جنبش کارگری و جنبش ضد سرمایه داری که شاهد اوجگیری هر روزه اش هستیم، قرار میدهد. بویژه در جایی چون ایران که یکی از وحشی ترین حکومتهای سرمایه داری بر گرده جامعه حاکم است، اول مه بهترین فرصت است که علیه یک درصدی های جنایتکار و دزد و فاسد حاکم به خیابانها بیاییم و با اعلام خواستهایمان کل حکومتشان را به چالش بکشیم.

اول مه نه تنها روز کارگران، بلکه همچنین روز اعتراض معلمان، پرستاران، بازنشستگان و همه بخش های جامعه زیر پرچم کارگران و کیفرخواست کارگری علیه وضع موجود نیز هست. کارگر بیکاری که در محرومیت و بی تامینی بسر میبرد، جوانی که از تحصیل فراغت می یابد و چشم اندازی برای زندگی و معاشش ندارد، پدری که بخاطر فقر ناگزیر است فرزندش را از تحصیل بیرون بکشد و راهی کار خیابانی کند، زن جوانی که بخاطر سیر کردن شکم خود و کمک به معاش خانواده اش ناگزیربه تن فروشی است، همه و همه صف میلیونی معترضینی هستند که اول مه روز اعتراضشان است. اینها همه  آن جمعیت عظیم میلیونی 99 درصدی هایی هستند که  روز جهانی کارگر روز اعتراضشان است و  باید متحد و گسترده و با نهادها و تشکلهایشان به صف اعتراض جهانی اول مه بپیوندند و با تظاهرات عظیم و سراسری خیابانها را به اشغال خود درآورند.

همه نیرویمان را برای اول مه بسیج کنیم

از هم اکنون به استقبال اول مه روز جهانی کارگر برویم. در تمام شهرها، در همه مراکز کاری در سراسر ایران نیرویمان را برای چنین روزی بسیج کنیم. جمع هایمان را در محلات تشکیل دهیم و برای این روز بزرگ اعتراضی تدارک ببینیم. در مجامع عمومی کارگری خود بر سر روز جهانی کارگر و خواستهایمان به بحث بنشینیم و با بیانیه هایمان کیفرخواست خود را علیه توحش سرمایه داری اعلام نمائیم. و همانند هر سال در تشکلهایمان به بحث و گفتگو بنشینیم و در عملی متحد به فراخوان جهانی اول مه بپیوندیم.

 هزاران کارگر پتروشیمی ماهشهر که سال گذشته سال اعتراضات پرشورشان بود و همچنان بر خواستهای پاسخ نگرفته خود تاکید دارند، نقش مهمی در اول مه امسال دارند. مراکزی چون مخابرات راه دور در شیراز، لوله سازی اهواز، کشت و صنعت شوشتر، نساجی قائمشهر و کارخانجات قزوین و پالایشگاه آبادان و غیره و غیره که در سال گذشته کانون های داغ اعتراض کارگران و مرکز توجه مردم معترض در شهرهای مختلف بودند، امسال نیز می بایست در صف جلوی تظاهرات های اول مه باشند و پلاکاردهای گرامیداشت این روز بر سر در این کارخانجات به اهتزاز در آید. همچنین شهر سنندج که هر سال کانون پرشور گرامیداشت اول مه بوده است و سال گذشته با برافراشتن پرچم سرخ “سوسیالیسم به پا خیز برای رفع تبعیض” در مرکز این شهر روز تاریخی را آفرید، نقطه قوت مهمی برای گرامیداشت اول مه است. در همین راستا بازنشستگان که اعلام کرده اند هر هفته جمع شده و خواستهایشان را پیگیر میشوند، باید بخشی از تصمیماتشان در مورد چگونگی شرکت قدرتمندشان در تجمعات اعتراضی روز جهانی کارگر باشد. بویژه موضوعی چون اعتراض به انتساب جنایتکاری چون سعید مرتضوی متهم ردیف اول کهریزک به مدیریت تامین اجتماعی از سوی آنان موضوع اعتراض همه مردم است. مردم خواهان محاکمه او و همه سران رژیم اسلامی هستند. طبیعی است که چنین موضوعی باید موضوع اعتراض سراسری در روز جهانی کارگر نیز باشد.

  باید در این روز جوانان از محلات مختلف و دانشجویان از دانشگاههای مختلف با بیانیه های پرشورشان روز جهانی کارگر را روز خود اعلام کرده و اول مه را گرامی بدارند.  بویژه اینکه گرانی و فقر مساله همه مردم است و اول مه روز مهمی برای اعتراض به گرانی روز افزون و سطح نازل دستمزدها برای کل جامعه است. با تمام قوایمان به استقبال اول مه برویم.

 اول مه کار تعطیل، مدرسه و دانشگاه تعطیل، خیابانها در اشغال ما مردم

اول مه با تمام نیرویی که گرد آورده ایم، به خیابانها بیاییم و این روز را به روز اعتراض وسیع خود علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. به صورت جمعی و گروهی به از محلات و کارخانه ها و مراکز کاری مختلف به صف تظاهرات اول مه بپیوندیم و مراکزی چون وزارت کار و تامین اجتماعی و ادارات کار در شهرهای مختلف و میادین اصلی شهر ها را به محل تجمعات خود تبدیل نمائیم.

 اگر میخواهیم استثمار نباشد. اگر از فقر و گرانی به امان آمده ایم و به تبعیض و نابرابری اعتراض داریم، اگر به کار کودکان معترضیم و خواهان زندگی ای مرفه و شاد برای همه کودکان هستیم، اگر میخواهیم، تبعیض علیه زن نباشد و زن و مرد برابر باشند، اگر به کشیده شدن جوانانمان به اعتیاد و تباه شدن زندگیشان اعتراض داریم، اگر میخواهیم سرکوب نباشد، زندان و اعدام نباشد، اگر به قوانین ارتجاعی اسلامی حاکم بر جامعه معترضیم و خواهان جامعه ای آزاد و برابر و پر از رفاه و شادی هستیم. خواهان جامعه ای انسانی که قدرت بدست ما مردم، ما 99 درصدی ها باشد، اول مه وسیعا به خیابان بیاییم و علیه توحش سرمایه داری و همه مصایبش به اعتراض برخیزیم. اول مه روز تظاهرات سراسری، روز قدرتنمایی ما 99 درصدی ها در برابر یک درصدی های میلیاردر حاکم  در سراسر جهان است. به استقبال این روز برویم

هجدهم فروردین 91

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: