شهلا دانشفر

خوش آمديد

صدور حکم ٢٨ روز زندان بیشتر برای بهنام ابراهیم زاده

 اطلاعیه شماره : ١٢٩

 وضعیت بهنام ابراهیم زاده از فعالین شناخته شده کارگری و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، و ابتلای تنها فرزندش نیما به بیماری خطرناک سرطان برای اکثر کارگران و مردم شناخته شده است. علیرغم این وضعیت جانیان اسلامی بهنام را در زندان نگاهداشته اند. او  در مدتی که فرزندش به این بیماری مبتلا شده است، تنها در چند نوبت اجازه مرخصی و بودن در کنار وی را پیدا کرده است. از همین رو بهنام در ٤ شهریور بعد از مرخصی ای که به وی داده شده بود، دوباره به زندان بازگردانده شد.  بنا بر آخرین خبر در روز ٦ مهر ماه به بهانه مسخره نبود مدارک شناسایی حتی به وی اجازه ملاقات نیز داده نشد. بعلاوه  به دلیل اینکه بهنام در مرخصی آخر خود و وخامت حال جسمی نیما فرزنش چند روز دیر تر خود را به زندان اوین معرفی کرده است، به وی ٢٨ روز حکم زندان اضافه داده اند. بهنام هم اکنون با ٦ سال حکم در بند ٣٥٠ اوین بسر میبرد و بیش از سه سال از زندانی بودن او میگذرد.  در این مدت و در زیر شکنجه های رژیم اسلامی بهنام آسیب های بسیاری دیده و از جمله ٧٥ درصد شنوایی گوش چپ خود را از دست داده و از درد گردن رنج میبرد.

 همه این فشارها بر روی بهنام و دیگر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در حالی صورت میگیرد که دولت روحانی و حامیانش بر سر آزادی تعداد معدودی از زندانیان سیاسی جنجال براه انداخته اند. اگر چه این آزاد کردنها نیز زیر فشار خواست جامعه برای ازادی زندانیان سیاسی از زندان و نیاز به قبولاندن  چهره “اعتدال” دولت روحانی به جهانیان صورت گرفته است، اما در لیست این آزاد کردن ها اسمی از آزادی کارگران زندانی و بسیاری از زندانیان سیاسی در بند نیست. و نه تنها این بلکه در این مدت بر شمار اعدام های رژیم اسلامی افزوده شده و  فشار بر روی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی شدت بیشتری پیدا کرده است. هم اکنون بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله رضا شهابی در وضعیت جسمانی نگران کننده ای در زندان بسر میبرند. بهنام ابراهیم زاده نیز با وجودیکه فرزندش در بستر بیماری قرار دارد، زیر چنین فشاری قرار گرفته و حتی  حق داشتن ملاقات نیز از وی سلب شده است. امروز بیش از هر وقت باید صدای کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در سطح جهانی باشیم.

 بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، پدرام نصراللهی، محمد محمدی، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری و همه زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٥ آبان ٩٢، ٢٧ اکتبر ٢٠١٣

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: