شهلا دانشفر

خوش آمديد

زنان بخش عظیم نیروی بیکار در ایران

بنا بر خبر منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در پاییز ٩٢، میزان بیکاری زنان دو و نیم برابر مردان بر آورد شده است. تا همین جا خبر تکان دهنده است و ابعاد تبعیض و بیحقوقی علیه زن در جامعه را به نمایش میگذارد. اما ابعاد این فاجعه عظیم تر از آنچیزی است که در این آمار ها آمده است.

در جوامع سرمایه داری، بسیاری از زنان خانه دار که آماده کارند، جزو نیروی بیکار محسوب نمیشوند. خصوصا در سرمایه داری از نوع اسلامی آن که حضور زن در عرصه فعالیت اجتماعی عامل فساد جامعه محسوب میشود، این موضوع آشکار تر خود را نشان میدهد. بگذریم که در آمارهای رژیم اسلامی بسیاری از مشاغل چون کار فصلی، دستمروشی و حتی یک ساعت در کار نیز در نرخ بیکاری در جامعه به حساب نمی آید. از همین رو آمار رژیم اسلامی به هیچوجه بیان کننده ابعاد تکان دهنده و فاجعه بار نرخ بیکاری در جامعه و خصوصا نرخ بیکاری زنان در جامعه را بیان نمیکند.

درجوامع سرمایه داری و در بحران های اقتصادی اش، همواره محرومترین بخش های جامعه از جمله زنان در خطر بیکار شدن از کار قرار میگیرند. در ایران این وضع به مراتب بد تر است و با وجود قوانین ارتجاعی اسلامی، ابعاد بیکارسازی زنان همواره وسیعتر و گسترده تر بوده است. این هم بخش دیگری از حقیقت است که باز آمارهای حکومتی نسبت به آن ساکت است. ضمن اینکه جمعیت میلیونی بیکار زن و مرد از بیمه بیکاری و هر گونه تامین اجتماعی ای محرومند.

همچنین در راستای قوانین اسلامی رژیم اسلامی همواره تلاش کرده است زنان را از عرصه فعالیت درجامعه خارج و خانه نشین کند. یک نمونه آن طرح “دورکاری” یعنی تحمیل کار کنترانی خانگی به زنان کارگر و استفاده از نیروی کار آنان در اندرون خانه ها و در کنار کار شاق خانگی بی جیره و مواجب است. نمونه دیگر از همین دست طرح ها که اخیرا بحثش بالا گرفت “طرح جمعیت و تعالی خانواده” بود که بدنبال اعتراضات گسترده ای که بر پا شد، فعلا بایگانی شده است. هدف آن نیز خانه نشین کردن زن و تبدیل آن به یک برده خانگی و ماشین “جوجه کشی است. در عین حال نتیجه چنین طرحهایی بیکار شدن بیشتر زنان از کار است.

بدین ترتیب حکومت اسلامی همواره تلاش کرده است، هم از نیروی ارزان کار زنان بعنوان بردگان مزدی سود جوید، هم آنها را از حق و حقوق خود محروم نگاهدارد و زیر فشار دائمی خطر اخراج، بیشترین کار را با ارزانترین بها از گرده آنها بیرون بکشد. میخواهم بگویم که پدیده بیکاری زن در جمهوری اسلامی را باید در چهارچوب حاکمیت یک آپارتاید جنسی تمام عیار دید تا بتوان ابعاد فاجعه بارش را لمس کرد و شناخت.

در عین حال با دیدن کل این تصویر است که میتوان متوجه قدرت جنبش رهایی زن در ایران و حضور فعال اجتماعی زنان در جامعه شد. بطوریکه آمارهای رژیم اسلامی ناگزیر زنان را در خود جا داده است.

واقعیت اینست که تلاش زنان برای رفتن به دانشگاهها و اختصاص درصد بالایی از میزان دانشجویان و فارغ التحصیلان بخود، تلاش و مبارزه زنان برای راهیابی به فعالیت های اجتماعی و اشتغال به کار، همه و همه به فاکتورهای مهمی برای نیاز سرمایه داری حاکم در ایران به این نیرو در بازار کار تبدیل شده است. امروز با وجود تمام این پیشروی هاست که دارند از آمار دو و نیم برابر بودن میزان بیکاری در میان زنان نسبت به مردان سخن میگویند.

در هر حال یک نکته روشن است. آنهم خواست بیمه بیکاری برای همه زنان و مردان آماده به کار است. این خواست مهمی است که زندگی و معیشت جمعیت میلیونی بیکاران به آن گره خورده است. باید این خواست را به یک گفتمان وسیع در جامعه تبدیل کرد. باید زنان بیکار بعنوان بخش عظیمی از این جمعیت میلیونی بیکار، در صف جلوی اعتراض علیه بیکاری و خواست بیمه بیکاری باشند. بعلاوه همانطور که امروز کارگران از حداقل دستمزد دو میلیون تومان سخن میگویند، میزان بیمه بیکاری نباید از حداقل دو میلیون تومان کمتر باشد و در کنار همه اینها، همه بیکاران باید از بیمه های اجتماعی ای چون درمان و بهداشت رایگان و تحصیل رایگان در تمام سطوح تحصیلی برای فرزندانشان برخوردار باشند. خلاصه کلام اینکه امروز زنان بخش مهمی از نیروی جنبش علیه بیکاری هستند. این نیرو باید سازمان یابد.

منشر شده در نشریه زن آزاد شماره ٣٨

http://www.fitnah.org/zane_azad_archive/zane_azad38.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: