شهلا دانشفر

خوش آمديد

 کانال جدید، مکانی برای متحد شدن برای روز جهانی کارگر

اول مه نزدیک است و گفتمان بر سر برگزاری آن داغ. انعکاس این گفتمان را در برنامه های مستقیم تلویزیون کانال جدید نیز می بینیم. کارگران و مردم از بخش های مختلف جامعه روی خط می آیند و از این روز به عنوان روز اعتراض همه ستمدیدگان سخن میگویند و فراخوان به تجمع و اعتراض میدهند. این فراخوانها جهت و مکان واقعی روز جهانی کارگر را به عنوان روز اعتراض کل جامعه به توحش سرمایه داری و مصائب ناشی از آن به نمایش میگذارد. در این فراخوان ها فریاد اعتراض کارگرانی را میشنویم که علیه ابعاد ستم و استثمار حاکم و فقر و فلاکتی که بر گرده کل جامعه آمده کیفرخواست میدهند و تاکیدشان بر اتحاد کارگران و مردم است.

در این فراخوان صدای اعتراض زنانی را می بینیم که از آپارتاید جنسی حاکم در رژیم اسلامی به امان آمده و همه زنان و مردان معترض در جامعه را به تجمعات اعتراضی در این روز فرا میخوانند. در این فراخوان ها جوانانی را می بینیم که از فقر و بیکاری و اعتیاد و بیحقوقی فریادشان بلند است. در این فراخوان ها مادر ٨٦ ساله ای را می بینیم که از همه مردمی که زیر فشار فقر و گرسنگی بسر میبرند و همه مادرانی که جوانانشان در چنگ اعتیاد اسیرند، میخواهد که روز جهانی کارگر به خیابان بیایند و فریاد اعتراض خود را بلند کنند. در این فراخوان ها کارگرانی را می بینیم که در اعتراض به فقر و گرانی و علیه دستمزدهای ٦٠٨ هزار تومانی زیر خط فقر مردم را به تجمع در میدان انقلاب و مقابل وزارت کار جمهوری اسلامی فرامیخوانند. در این برنامه ها صدای خانمی را میشنویم که خبر از فراخوان کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان و راه آهن مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر به تجمع و اعتراض میدهد. از جمله می شنویم که کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان ضمن تبریک و گرامیداشت اول ماه مه همه کارگران را به راهپیمایی و اعتراض در روز جهانی کارگر در مقابل استانداری و علیه فقر و تورم موجود در جامعه فرخوانده اند. خبری که در سایت ها نیز گزارشش را میخوانیم. همچنین می شنویم که کارگران راه آهن مشهد نیر به مناسبت روز جهانی کارگر و با تبریک این روز همبستگی جهانی همه کارگران را به همبستگی و تلاش برای احقاق حقوق به یغما رفته خود فرا میخوانند. در این برنامه ها در عین حال کانال جدید را می بینیم که به محل اتحاد مردم از بخش های مختلف جامعه تبدیل شده است که دور آن گرد آمده و در مورد راهکارهایشان برای رهای از جهنمی که رژیم اسلامی به پا کرده است سخن میگویند و بدرست بر استفاده از فرصتی چون اول مه روز جهانی کارگر به عنوان بک روز اعتراض سراسری سخن میگویند. در این برنامه ها همچنین راه عملی متحد شدن مبارزات مردم حول خواستهای انسانی و رهایی بخش را می بینیم.

برنامه های مستقیم کانال جدید حول اول مه روز جهانی کارگر به عنوان یک روز سراسری اعتراضی ادامه دارد. مهم است که به عنوان بینندگان این کانال، همگان را پای این برنامه ها بکشانیم و صف متحد سراسری اعتراضاتمان را به مناسبت روز جهانی کارگر سازمان دهیم. تا همین جا فراخوانهایی که به تجمع به مناسبت روز جهانی کارگر داده شده است، نقطه عزیمت های مهمی است. در اصفهان باید وسیعا به فراخوان کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان پاسخ داد. فراخوان ما به همه کارگران و مردم اصفهان اینست که روز جهانی کارگر مقابل استانداری و خیابان نشاط ، در مکانی که کارگران بازنشسته ذوب آهن همگان را به تجمع و راهپیمایی در آنجا فراخوانده اند، جمع شوند و صدای اعتراض خود را علیه فقر و گرانی و برای داشتن زندگی انسانی بلند کنند. فراخوان ما به کارگران و مردم مشهد، پاسخ قدرتمند به فراخوان کارگران راه آهن در این شهر است. فراخوان ما به اجتماع وسیع مقابل وزارت کار جمهوری اسلامی و میدان انقلاب و برپایی مارش بزرگ روز جهانی کارگر است. فراخوان ما به اشغال خیابانها در تمام شهر و تبدیل روز جهانی کارگر به یک روز قدرتمنایی بزرگ در مقابل جهنمی است که رژیم اسلامی بپا کرده است. اول مه وسیعا به خیابانها بیاییم.

همچنین به مناسبت اول مه روز جهانی کارگر از هم اکنون بیانیه و قطعنامه هایمان را آماده کنیم. قطعنامه هایی که در آن کل بساط استثمار را به چالش کشیده و نیز بر خواستهای فوری همین امروزمان چون افزایش فوری دستمزدها، متوقف شدن فوری اعدام ها، آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و بر جامعه ای آزاد، برابر و انسانی تاکید میگذارد.

خلاصه کلام اینکه همه این گفتمان ها را به میان همکاران، هم محله ای ها، اقوام، همکلاسی ها و همدانشگاهی های خود ببریم و با بسیجی اجتماعی روز جهانی کارگر را به روز اعتراضی سراسری تبدیل کنیم. در این روز از کارخانه ها، از محلات، از دانشگاهها و از محیط های کارمان با پلاکاردهایی با شعار نان، آزادی ، برابری و با اسم کارخانه ها و محلاتمان به خیابانهای بیاییم. روز اول مه خیابانها از آن مال است. زنده باد اول مه روز جهانی کارگر

 ٢٣ فروردين ١٣٩٣،انترناسیونال ۵۵۲

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: