شهلا دانشفر

خوش آمديد

Monthly Archives: September 2014

کنفرانس “کارگران و انقلاب در خاورمیانه” با موفقیت برگزار شد- همراه با گزارشی تصویری

DSC_0073 DSC_0079 DSC_0081 DSC_0109 DSC_0261 DSC_02621555511_711454142260584_6059172418761226500_n DSC_0282DSC_0336 DSC_0337 DSC_0294DSC_0166Untitled10  DSC_0179

 روز ٦ سپتامبر ٢٠١٤ به دعوت کمیته همبستگی بین المللی کارگری- ایران کنفرانسی یک روزه در شهر استکهلم در سوئد برگزار شد. در این کنفرانس فعالین کارگری از  کشورهای مصر، تونس، عراق و ایران بعنوان سخنران شرکت داشتند.  هدا کامل از فعالین کارگری و چهره های سیاسی فعال در مصر، حاتم لوینی فعال کارگری و چپ از تونس، اکرم نادر از فعالین کارگری در عراق، و همچنین حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری ایران و شهلا دانشفر از فعالین کارگری ایران از جمله سخنرانان این کنفرانس بودند. بهرام سروش از جانب کمیته همبستگی بین المللی کارگری ایران (آی دبلیو اس سی) ابتدا به حاضرین خوش آمد گفت و دستور کنفرانس و سخنرانان را مختصرا معرفی کرد و در مورد اهمیت و اهداف کنفرانس به زبان انگلیسی توضیح داد. شهلا دانشفر هماهنگ کننده و از سخنگویان “آی دبلیواس سی” هدف از فراخوان این کنفرانس را توضیح داد. او بعدا طی سخنرانی خود ضمن مرور مهمترین مبارزات کارگران در ایران، تاکید کرد که انقلاب در ایران میتواند چهره کل منطقه را تغییر دهد و کل فضا را به نفع کارگران بطور اساسی متحول سازد. هدا کامل تصویری از انقلاب مصر و نقش کارگران ارائه داد و تاکید کرد که گرچه کارگران قلب انقلاب مصر بودند اما نتوانستند خواستهای خودرا عملی کنند و اعتراضات کارگران و مردم ادامه دارد. حاتم لوینی در مورد انقلاب تونس توضیح داد که نیروی چپ و کارگری علیرغم حمایتهای وسیعی که از جانب مردم داشت، و توانست نیروهای ارتجاعی اسلامی را عقب براند، اشتهای گرفتن قدرت را از خود نشان نداد و فرصتهای خوبی از دست رفت. او نیز ادامه مبارزات وسیع کارگران و چپ کارگری در تونس و اهمیت همبستگی با مبارزات مردم و کارگران در ایران و منطقه را مورد تاکید قرار داد. اکرم نادر نیز اشاره کرد که صدای کارگران عراق در میان فضای ترور و جنگ بگوش نمیرسد اما کارگران و مردم تلاش میکنند خودرا از این اوضاع نجات دهند. حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری بر این نکته پافشاری کرد که تازمانی که کارگران خودرا نه بعنوان قربانی، بلکه بعنوان یک طبقه و نیروی مدعی قدرت و صاحب جامعه نبینند و اهمیت نقش خود در کل جنبشهای سیاسی جامعه را مورد توجه قرار ندهند، میتواند فرصتها بازهم از دست برود. در این کنفرانس طرح تشکیل “شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا” که از جانب “آی دبلیو اس سی” ارائه شده بود توسط کاظم نیکخواه معرفی شد و محورهای آن مورد بحث قرار گرفت. تشکیل این شبکه که قرار است پل ارتباطی میان کارگران کشورهای مختلف منطقه باشد در کنفرانس مورد استقبال قرار گرفت و تصویب شد.

Read more of this post

Advertisements