شهلا دانشفر

خوش آمديد

طرح شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا

انقلابات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از مهمترین تحولات تاریخ معاصر است که چهره سیاسی منطقه و دنیا را متحول کرده است. این موج انقلابی بدنبال انقلاب ٨٨ در ایران شکل گرفت و در عین حال تاثیرات عمیقی بر شرایط سیاسی در ایران و سایر کشورهای منطقه گذاشته است.

یک عامل تعیین کننده در انقلاباتی چون تونس و بخصوص مصر به میدان آمدن کارگران وشکل گیری اعتصابات کارگری بوده است. در ایران نیز جنبش اعتراضی کارگری یک عرصه دائمی اعتراض علیه رژیم اسلامی است که تاثیر مستقیمی بر فعال کردن فضای سیاسی جامعه و توازن قوای حاکم بر جامعه دارد. محور اصلی و بنیادی این انقلابات و فضای انفجاری حاکم بر مبارزات مردم در ایران، اعتراض علیه فقر، محرومیت و سرکوبی است که در نظام سرمایه داری ریشه دارد. این انقلابات در عین حال ضربه کارسازی به جنبش فوق ارتجاعی اسلام سیاسی وارد آورده است.

بدین ترتیب خواستهای جهانشمول و مشترکی نظیر نان و آزادی و برابری و کرامت انسانی این انقلابات و تحولات سیاسی در ایران را به هم پیوند میدهد. مجموعه این شرایط امروز بیش از هر وقت بر لزوم ایجاد یک همبستگی ادامه کار و سازمان یافته و نقشه مند در اعتراضات مردم در سطح این منطقه تاکید میگذارد. یک هدف مهم کنفرانس کارگران و انقلاب در خاورمیانه در استکهلم پاسخگویی به وجهی از این همبستگی، یعنی همبستگی مبارزاتی کارگران در خاورمیانه است. این کنفرانس در جهت ساختار دادن به همبستگی کارگران در سطح خاورمیانه ایجاد “کمبته همبستگی کارگران در خاورمیانه و شمال آفریقا” را در دستور کار خود قرار میدهد. کمیته هبستگی کارگران در خاورمیانه و شمال آفریقا این محورها را در دستور کار خود قرار میدهد :

١- کمیته “همبستگی کارگری در خاورمیانه و شمال آفریقا” وظیفه دارد با انعکاس اخبار اعتراضات کارگری در سطح خاورمیانه و رساندن صدای اعتراض کارگران به گوش همه مردم جهان به پیشروی این مبارزات یاری رساند. در این راستا بعنوان فوری ترین اقدام انتشار یک بولتن خبری به زبانهای مختلف، و همچنین استفاده فعال از مدیای اجتماعی را در دستور کار فوری خود قرار میدهد.

٢- دفاع از کارگران زندانی و تلاش برای آزادی آنان از زندان یک وجه مهم همبستگی کارگری در سطح خاورمیانه و شمال آفریقا است.

٣- “شبکه همبستگی کارگری در خاورمیانه و شمال افریقا” دفاع فعالانه از حق بی قید و شرط تشکل و تجمع و اعتصاب و آزادی بیان و عقیده را یک محور فعالیتهای خود میداند.

٤- شبکه “همبستگی کارگران در خاورمیانه و شمال آفریقا” بر همسرنوشتی کارگران در سراسر جهان تاکید داد و از مبارزات کارگری در هر گوشه جهان حمایت و پشتیبانی میکند.

٥- شبکه “همبستگی کارگران در خاورمیانه و شمال آفریقا” تلاش میکند هر ساله کنفرانس همبستگی کارگری را با فراخواندن شمار هرچه بیشتری از فعالین کارگری و اتحادیه ای از کشورهای منطقه برگزار کند.

شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا، جلسات روتین ماهانه خود را برگزار کرده و یک تلاش فوری آن گسترش دامنه این شبکه به کشورهای هر چه بیشتری در این منطقه است.

کنفرانس تمامی نهادها و سازمانهای کارگری و فعالین و اکتیویست های جنبش کارگری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را به پیوستن به شبکه همبستگی کارگری در خاورمیانه و شمال آفریقا فرامیخواند.
مصوب کنفرانس کارگری استکهلم ٦ سپتامبر ٢٠١٤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: