شهلا دانشفر

خوش آمديد

اوضاع  جدید خاورمیانه و شمال آفریقا و موقعیت جنبش کارگری

بیانیه زیر در اولین جلسه شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا در ١٢ ژانویه مورد بحث و تایید قرار گرفت. این بیانیه جهت گیری های سیاسی این دوره این شبکه را روشن Untitledمیکند.

اوضاع جدید خاورمیانه و شمال آفریقا و موقعیت جنبش کارگری

 نگاهی به اوضاع خاورمیانه و تحولات اخیر آن نشان میدهد که کارگران امروز با یک “خاورمیانه جدید” با چشم اندازهای روشن تر و امید بخشی تری روبرو هستند. پیوندهای سیاسی مهمی مبارزات مردم خاورمیانه و شمال آفریقا را در برابر دولتهای ارتجاعی منطقه که قربانیانش کارگران و مردم هستند،  به هم وصل میکند. این شرایط حکایت از این دارد که  امروز ما  به بیشترین همبستگی در مبارزات مردم این منطقه و بویژه جنبش کارگری در سطح خاورمیانه نیاز داریم.  شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا در پاسخگویی به گوشه ای از این نیاز فوری و حیاطی تشکیل شده است و کل این تحولات سیاسی را به خود مربوط میداند. این شبکه تلاش دارد صدای کارگر معترض به کل اوضاع سیاسی و شرایط کاری را بازتاب دهد. این یک گام مهم ولی اولیه در راه ایجاد یک همبستگی جهانی کارگری است.

١- انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا از مهمترین تحولات تاریخ معاصر است که چهره سیاسی منطقه و دنیا را متحول کرده است. این انقلابات توانستند چند دیکتاتوری سرمایه داران را سرنگون کنند.  این انقلابات همچنین ضربه کارسازی به جنبش بورژوایی و فوق ارتجاعی اسلام سیاسی وارد کردند و مشخصا دو انقلاب مصر و تونس در تداوم مبارزات مردم  و عقب زدن اخوان المسلمین در مصر و النهضه در تونس نقش مهمی در تضعیف اسلامی سیاسی در منطقه داشتند.

٢- انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا، گرچه به پیروزی نهایی نرسیده اند و خواستهای اساسی کارگران و مردم متحقق نشده است، اما با این وجود انقلاب را به عنوان یک آلترناتیو کارگری و مردمی به جلوی صحنه کشیدند، بخشهای وسیعی از کارگران و مردم را به متن سیاست وارد کردند، اعتماد به قدرت اتحاد مردم را صد چندان کردند، آگاهی مردم از خواستهای اساسی خویش را بسیار افزایش دادند، پیوندهای فراکشوری مردم را افزایش دادند و جنب و جوش گسترده ای را در جوامع مختلف دامن زده اند.

٣- از سوی دیگر سرنگونی دیکتاتورهای مورد حمایت دول غرب و آمریکا در انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا و شکست استراتژی هژمونی طلبانه آمریکا در عراق موجب تضعیف موقعیت آمریکا  و بوجود آمدن یک نوع “فضای باز” برای دولتهای متبوع آمریکا رقبایشان گردید. در متن این شرایط دولتهای ارتجاعی منطقه و مشخصا ترکیه، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران و حتی قطر مدعیان تازه قدرت در منطقه شدند. همچنین رقابت روسیه با آمریکا و دول غرب فضای جدیدی پیدا کرد. حاصل تمام این کشاکش ها بحران جدید خاورمیانه و سربر آوردن فاشیسم اسلامی و جانیان داعش در سوریه و سپس در عراق و فجایع و جنایاتشان در شنگال  و در کوبانی شد.

 فجایع امروز خاورمیانه نتایج تبعی این وضعیت است که  به آتش جنگ در عراق و سوریه دامن زده و از مردم قربانی میگرد.  این وضعیت و به خدمت گرفتن نیروهای به غایت ارتجاعی و ضد انسانی چون داعش در خدمت منافع سرمایه داری بومی و جهانی در خاورمیانه بیش از هر چیز بیانگر بن بست و اوج انحطاط سرمایه داری امروز است.

٤- در کشور مصر کارگران و مردم توانستند با انقلابشان دیکتانوری مبارک را به زیر بکشند. توانستند اخوان المسلمین را به حاشیه برانند و مرسی را کنار بزنند. اما آماده نبودن مردم و نبود حزبی سیاسی که خواستهای آنها را در عرصه سیاسی نمایندگی کند، فرصتی برای تجدید قوا و سازماندهی بورژوازی در قدرت  شد.  دولت کنونی مصر (حکومت نظامیان)  با خفقان و سرکوب عملا در حال بازگرداندن اوضاع به وضع سابق و بازپس گرفتن دستاوردهای انقلاب مردم است. یک وظیفه شبکه همبستگی کارگری انعکاس صدای این اعتراضات و حمایت و پشتیبانی از رهبران و فعالین کارگری در این کشور است. شبکه همبستگی کارگری جایی است که کارگران مصر میتوانند منشور خواستها و مطالباتشان را به گوش جهانیان برسانند.

٥-  حمایت از مبارزات کارگران و مردم ایران در برابر جمهوری اسلامی و سرمایه داران یکی از اولویت های مهم شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا است.  جمهوری اسلامی یک پای مهم بحران جدید خاورمیانه و اتفاقاتی است که در عراق، سوریه، و فلسطین و نوار غزه شاهدش هستیم. رقابت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی و دولت آمریکا است که نتیجه اش میدان دار  شدن داعش در عراق شده است. سرنگونی جمهوری اسلامی اتفاق سیاسی مهمی در کل منطقه و جهان خواهد بود.

جمهوری اسلامی سعی میکند با دستگیری و فشار بر روی فعالین و رهبران کارگری جلوی سازمانیابی و گسترش مبارزات کارگری در ایران را بگیرد. شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا حمایت از این کارگران را در دستور کار خود قرار میدهد.

٦- کشور ترکیه نیز در سالهای اخیر به مرکز اعتراضات کارگری و تحولات سیاسی تبدیل شده است. دولت ترکیه یکی از دولتهای ارتجاعی در خاورمیانه و یکی از حامیان داعش است . دولت اردوغان که در تبلیغات بورژوازی جهانی  تلاش میشد،  به عنوان نمونه موفقی از “اسلام میانه ” و کشوری با ثبات اقتصادی و رو به رشد تصویر شود، با سر بلند کردن اعتراضات کارگری و مردم این کشور علیه فقر و فلاکت و بیکاری چهره اش دگرگون شد. بستن مرزها به روی مردم کوبانی توسط این دولت در برابر یورش جنایتکاران داعش و حمایت آشکار این کشور از نیروهای فاشیست اسلامی، بیش از بیش پرده چهره کثیف “اسلام میانه و مدرن” مورد حمایت غرب را افشا کرد. سیاستهای سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه کارگران و مردم باید وسیعا افشا و طرد شوند.

حمایت از مبارزات کارگران و مردم معترض در ترکیه در برابر دولت سرکوبگر این کشور و برای خواستهای برحقشان یک امر مهم شبکه همبستگی کارگری در خاورمیانه است.

٦- در تونس جریان اسلامی النهضه و تشکلهای اسلامی هم پیمان آن تا حد زیادی توسط مردم انقلابی و سکولار کنار زده شده اند. تشکلهای توده ای کارگری نقش فعالی در اوضاع سیاسی دارند. بدنبال انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان، توازن قوای جدیدی شکل گرفته است که میدان عمل بیشتری برای جریانات کارگری و چپ و رادیکال باز میکند. مردم تونس هنوز به خواستهای انقلابشان نرسیده اند. توازن قوای جدید فرصتی برای چپ و جنبش اعتراضی کارگری در این کشور است که با خواستهایشان  و منشور آزادیهای سیاسی و حقوق رفاهی خویش جلو بیایند و پرچمدار خواستهای کل جامعه علیه فقر و گرانی و برای داشتن یک زندگی انسانی باشند. تونس یک نقطه امید در خاورمیانه است. شبکه همبستگی کارگری حمایت از مبارزات کارگران و مردم در این کشور را در لیست وظایف خود قرار میدهد.

٧ در نتیجه ظهور و قدرتگیری داعش در عراق و پیشرویهای آن، دولت مالکی را بیش از بیش از صحنه سیاسی این کشور کنار گذاشت. منطقه کردستان عراق عملا جدا شده است و بخش قابل توجهی از این کشور نیز به میدان یکه تازی و جنایات داعشیان تبدیل شده است. تشکیل دولتی سکولار، و غیر قومی و غیر مذهبی در کردستان عراق میتواند یک نقطه امیدی در تحولات سیاسی این کشور و این منطقه باشد. راه به شکست کشاندن داعش در عراق و در منطقه و برون رفت از بحران جاری در خاورمیانه نیز به میدان آمدن کارگران و توده های مردم در این منطقه و حمایت جهانی از این مبارزات است.

٨-  در انقلابات خاورمیان و شمال آفریقا در سوریه روند متفاوتی طی شد. در سوریه دولت بشار اسد در پناه حمایت جمهوری اسلامی و روسیه توانست با سرکوب مردم انقلاب را عقب بزند و صحنه را به جنگ داخلی میان دارو دسته های مختلف اسلامی تبدیل کند. پیدایش داعش در سوریه در متن چنین شرایطی صورت گرفت.

مقاومت مردم در کوبانی شهری در کردستان سوریه در برابر حمله  تروریستهای داعش و انعکاس جهانی این مبارزات، افق جدیدی از مبارزه برای عقب زدن داعش در مقابل مردم در سوریه و در منطقه قرار داده است. در این جنگ بخش قابل توجهی از مردم کوبانی در دفاع از خود مسلح شدند و در مقابل تروریستهای داعش وارد جنگ شدند. بیانیه حقوق زنان (علیرغم برخی ایرادات جدی)، نتیجه فشار نقش چشمگیر جنبش زنان بر جریانات ناسیونالیست و  در اساس خود صدای جنبش رادیکال و چپ  در این منطقه است و امید بخش است.

دفاع از این مبارزات و انعکاس صدای اعتراض کارگران و مردم سوریه وظیفه همه مردم آزادیخواه در سراسر جهان است. شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا همبستگی خود را با مبارزات این مردم اعلام میدارد.

اوضاع خاورمیانه و برون رفت از اوضاع کنونی آن راه حل از بالا ندارد. راه حل اوضاع خاورمیانه انقلاباتی از نوع مصر و تونس و به پیروزی رسیدن این انقلابات است.

افشای سیاستهای ارتجاعی امریکا و روسیه و دول ارتجاعی منطقه و رقابت هایشان، بسیج افکار عمومی علیه توحش داعش  و کل دولتهای ارتجاعی منطقه، تلاش برای ایجاد جبهه ای از نیروهای چپ، سکولار و آزادیخواه علیه داعش و دیگر نیروها و جریانات قومی و اسلامی در عراق و سوریه و در منطقه از جمله وظایف فوری نیروهای چپ، انقلابی و سکولار است. شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا ، این مبارزات را به خود مربوط میداند و تا حد امکان آنها را بازتاب خواهد داد

شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا

١٢ ژانویه ٢٠١٥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: