شهلا دانشفر

خوش آمديد

Monthly Archives: March 2015

ده اسفند نقطه عطفی در مبارزات معلمان و مردم

moalem.tehran

اعتراضات هزاران نفره معلمان در دهم اسفند سرفصل جدیدی در مبارزات آنان و کل جامعه بود. این تجمع در حالی صورت گرفت که قبل از آن کارگران، پرستاران و بازنشستگان با خواست افزایش حقوقها به اعتراض برخاستند. این مبارزات را خواست مشترک افزایش دستمزدها به هم پیوند میداد و ابعاد اجتماعی اعتراض میلیونها کارگر، معلم، پرستار علیه فقر و گرانی و دستمزدهای زیر خط فقر را بیان میکرد. این را در پلاکاردی که معلمان بدست گرفته بودند و در آن نوشته شده بود: “خط فقر سه میلیون و پانصد هزار، حقوق معلم یک میلیون”، در بند بیانیه ٦ تشکل کارگری بر سر خواست افزایش دستمزدها، در شعار اعتراضی کارگرانی که در ٥ اسفند مقابل مجلس تجمع کردند و یک خواست مهم آنان پر شدن فاصله خط فقر و دستمزد کارگران بود و نیز در طومار اعتراضی بازنشستگان، با همین مضمون میتوان دید. این خواست در پیامهای همبستگی از مبارزات معلمان از سوی کارگران و نهادهایی اجتماعی چون کانون نویسندگان و در پیوستن جمع هایی از کارگران، پرستاران، دانشجویان با پلاکاردهایی که همبستگی شان را با معلمان اعلام میداشت، وجود دارد. و این مجموعه حکایت از ابعاد اجتماعی این اعتراضات و جلو آمدن موجی از مبارزه بر سر زندگی و معیشت دارد.

Read more of this post

Advertisements