شهلا دانشفر

خوش آمديد

طبقه کارگر با قدرت باید فاشیسم خانه کارگر را عقب زند!

tehran.may.94.4

روز جهانی کارگر امسال بیش از هر وقت تقابل دو صف آزادیخواهی و انسانیت از یکطرف و بربریت و توحش سرمایه داری در ایران از طرف دیگر را به نمایش گذاشت. فاشیست های خانه کارگر و ایادی اش  تلاش کردند این روز را با شعارهای تفرقه افکنانه و قومی شان علیه کارگران افغان و در حمایت از دولت روحانی و نظام حاکم مصادره کنند. در مقابل  صف آزادیخواهی و انسانیت با شعار “نه قومیت، نه، ملیت، زنده باد انسانیت”  قد علم کرد.

خانه کارگری ها که تلاش کرده بودند راهپیمایی روز جهانی کارگر را مهندسی کنند و آنرا در بیعت با نظامشان به نماز جمعه بکشاند.  شعارهای فاشیستی شان علیه کارگران افغانستانی و خارجی از جمله شعارهایی چون “کارفرما حیا کن، اتباع را رها کن”، “کارگر افغان  اخراج باید گردد” را جلو دوربین ها آوردند. این شعارها را تکثیر کردند و بدست ایادی شان دادند. کوشیدند با این شعارها در میان صف کارگران تفرقه و نفاق ایجاد کنند و خشم کارگران را به جای دولت و سرمایه داران متوجه کارگران افغانستانی ساکن ایران کنند. این تلاش مذبوحانه خانه کارگر در دشمنی با کارگران مهاجر افغان آنهم در روز اول مه یعنی روز همبستگی بین المللی کارگران یک گستاخی طبقه سرمایه دار و ارادل و اوباش آن در خانه کارگر علیه انسانیت و اتحاد طبقه کارگر است که باید بی جواب نماند و قاطعانه به آن واکنش داد. ااگر چه در همین روز  کارگران با شعار “نه قومیت، نه ملیت، زنده باد انسانیت” جوابشان را دادند.

بدنبال برگزاری مراسم اول مه در تهران اتحادیه آزاد کارگران ایران در پیام پرشوری خطاب به مردم افغانستان، ضمن اعلام همبستگی خود با آنان و تاکید بر همسرنوشتی همه کارگران، انزجار خود را از این تبلیغات تفرقه گرانه ضد انسانی اعلام داشت . همچنین یک بند قطعنامه ٧ تشکل کارگری  به مناسبت اول مه که در مراسم هشت اردیبهشت کارگران در مقابل مجلس و نیز در برنامه هایی که از سوی دانشجویان در دانشکده علوم سیاسی تهران برگزار شد، محکوم کردن همین سیاست ها و حمایت از کارگران افغانستانی بود. ٧ تشکل کارگری در بندی در قطعنامه خود مینویسند:” “ما خواهان رفع هرگونه تبعیض از کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیتها در ایران، توقف فوری اخراج آنان و اعطای حقوق شهروندی به این دسته از هم طبقه ای های خود هستیم”.

بدین ترتیب اول مه امسال بر محور دفاع از انسانیت چه در غالب طرح خواستها و مطالبات رفاهی، سیاسی و انسانی طبقه کارگر برای بهبود شرابط کار و زیست خود و کل شهروندان جامعه و  چه بطور مشخص در دفاع از کارگران مهاجران افغان بعنوان بخشی از طبقه کارگر ایران و تلاش برای رفع تبعیض علیه آنها و برسمیت شناختن حقوق شهروندی این انسانهای شریف به دو قطب تبدیل شد. قطب سرمایه داران و دولتشان و ایادی آنها در میان کارگران نظیر شوراهای اسلامی و خانه کارگر. و صف رهائبخش کارگران علیه استثمار، ظلم، بیداد و تبعیض و نابرابری.  صف فاشیستها و عاملان اصلی فقر و فلاکت کارگران و مردم زحمتکش و صف انسانیت و رهائبیخش جامعه از قید هر گونه فقز و خفقان و ستم.

اول مه را پشت سر گذاشتیم، اما انتظار است که تشکلهای کارگری دیگر و فعالین کارگری همچون اتحادیه آزاد با بیانیه های خود در اعتراض به گستاخی خانه کارگر و به جلو دوربین آوردن شعارهای فاشیستی اش علیه کارگران افغان انزجار شان را اعلام کنند. وظیفه ماست که صدای صف آزادیخواهی کارگران و مردم ایران در سطح جهان باشیم. شعار “نه قومیت، نه ملیت، زنده باد انسانیت” را که کارگران در اول مه دادند به عنوان پیام کارگران در اول مه امسال به سطح رسانه ها بکشانیم. با قدرت در مقابل فاشیسم خانه کارگر و دولت بایستیم و هر جا که شعارهای تفرقه افکنانه شان را علیه کارگران افغان می بینیم و می شنویم،  آنها را پایین بکشیم . دست خانه کارگر و ایادی شان را از سر مبارزات کارگران کوتاه کنیم و با شعار معیشت، منزل، حق مسلم ماست، پرچم انسانیت را برافراشته نگاهداریم.

 ٢ مه ٢٠١٥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: