شهلا دانشفر

خوش آمديد

Category Archives: مقالات سال ۲۰۱۲

ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ”ازدواج“ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻤﻨﻮع

ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ قانونیت تجاوز به کودکان مهر تایید گذاشت.

ﻻﯾﺤﮫ ﮐﺜﯿﻒ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ” ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ خوانده ” ﻻﯾﺤﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺪﻧﮭﺎی بسیار بین اعضای  ھﯿﺎت دوﻟﺖ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن سرانجام در ٣١ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ رسید . سپس شورای  ﻧﮕﮭﺒﺎن رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻠﺴﮫ دھﻢ مهر ماه خود این قانون را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪاده و آﻧﺮا ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ. ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﻓﺘﻨﮫ ” ﺳﺎزﻣﺎن رهایی زن ” ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ قانون را در دستور گذاشته است که بسیاری به آن پیوسته اند. ﮐﺎرزاری ﮐﮫ اداﻣﮫ دارد. وﺳﯿﻌﺎ ﺑﮫ آن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ.

Read more of this post

Advertisements

سال ٩٠ سال اعتراضات گسترده كارگران در ايران

سال ٩٠ سال فلاكت بيسابقه، سال گراني و فقر و تباهي بيشتر براي كارگران و كل مردم ايران بود. سال ٩٠ اقتصاد جمهوري اسلامي زير فشار تحريمها و انزواي بين المللي جمهوري اسلامي بيش از پيش فلج و بحراني شد و همين بهانه اي گرديد که اين حکومت حمله اش  به معيشت و زندگي مردم را در ابعادي گسترده تر و تكاندهنده تر به جريان اندازد. به اين لحاظ سال ٩٠ سال ويژه اي بود. وضعيتي كه همچنان ادامه دارد و بحراني با ابعادي بيسابقه جامعه را به حد انفجار رسانده است. به عبارت روشنتر سال ٩٠ سال بيكارسازيهاي وسيع و هزاران نفره، سال نپرداختن دستمزدها و سال محدودتر کردن و حرس کردن بيشتر معيشت و هر گونه حق و حقوق کارگران بود.

Read more of this post

اول مه اشغال جهان توسط ٩٩ درصدي ها

 اين فراخوان جنبش اشغال در آمريكا به جهانيان به مناسبت اول مه، روز جهاني كارگر است. اين فراخوان جنبشي  جهاني عليه سرمايه داري است كه به اول مه امسال، مكان و جايگاه واقعي اش را بخشيده است.  جنبشي كه در فراخوانش براي اين روز مكان را سراسر جهان و زمان را از يك بامداد تا نيمه شب روز اول مه اعلام كرده  و ميگويد  براي عدالت اجتماعي، اقتصادي، محيط زيست و حقوق کارگران،  براي صلح همراه با عدالت، براي مسكن و بهداشت و تحصيل عمومي و برابري زن و مرد و براي  پايان دادن به دولتهاي پليسي در هر قاره و كشور و هر شهري در  سراسر جهان  كار را تعطيل كنيم و پيامش اشغال جهان توسط ٩٩ درصدي هاست.

 اين جنبش ما كارگران و مردم ايران است كه چنين قدرتمند به پا خاسته و نويد بخش رهايي و بازگرداندن اختيار به انسان است. اين يك اتفاق تاريخي مهم است كه حال و هوای جهان متحول امروز را دارد. جهانی که از ایران تا کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، از کشورهای غرب چون اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا و فرانسه و آلمان تا آمریکا و جنبش اشغال والستریت، همه و همه نوای واحدی را به صدا درآورده و این کل نظم موجود است که به چالش کشیده شده است.  فراخوان جهانی اول مه صدای مشترک چنین جنبشی  است و نشانگر پيوند عميق خواستهاي مشترك ما جمعيت عظیم میلیاردی ٩٩ درصدي ها در سطح جهان است.

Read more of this post

سال جديد سال اعتراضات گسترده كارگري

چند تاكيد مهم

 هفته گذشته، با شروع كار در آغاز سال جديد و بعد از تعطيلات نوروزي، اعتراضات و جنب و جوشهاي فعالي در ميان کارگران ﺁغاز شد.  هفته اي كه گوشه اي از فضاي انفجاري مراكز كارگري را به نمايش گذاشت. در اين هفته ۷۰۰ كارگر اخراجي شهاب خودرو، بيش از ۶۰۰ كارگر صنايع فلزي راه دور، ٢٠٠ كارگر کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور،  كارگران نساجی مازندران،  سه هزار كارگر ني بر كشت و صنعت كارون شوشتر، كارگران دستفروش ميدان گاز شهر سنندج و تعدادي از معلمان حق التدريس در تهران دست از كار كشيدند و تجمعات اعتراضي برپا كردند. اعتصابات و تجمعات چندين هزار كارگر در تهران و شهرهاي مختلف در چندين كارخانه و مركز كارگري، تجمعات هر روزه كارگري در مقابل مجلس و دفتر احمدي نژاد، تجمعات مقابل فرمانداري ها و مراكز دولتي مختلف و جاده بستنها و پيكت كردنهاي كارگران در كارخانجات مختلف اين را تاکيد ميکند که سال جديد سال اعتراضات گسترده کارگري است.

Read more of this post

اول مه، ۹۹ درصدي ها، كميته هبمستگي بين الملي كارگري

مصاحبه با شهلا دانشفر

در آستانه فرارسیدن اول مه روز، از شهلا دانشفر خواهش کردم تا با انترناسیونال مصاحبه ای داشته باشد و درباره فعالیتهای کمیته همبستگی بین المللی کارگری صحبت کند. این کمیته نه تنها برای فعالین کارگری بلکه برای بسیاری از مردم کشورهای مختلف جهان شناخته شده است. به نمایش در آوردن تصاویر کارگران زندانی ایران در اجلاس های سازمان جهانی کار، تلاش ها و کمپین های مختلفی که این کمیته در دفاع از مبارزات کارگران ایران در شهرهای مختلف دنیا به راه انداخته، تلاش کرده است حمایت نهادهای مختلف کارگری و افکار عمومی مردم دنیا را  از خواسته های کارگران ایران جلب کند. اعلام همبستگی سازمان های مختلف کارگری در نقاط مختلف جهان با مبارزات کارگران ایران و کارگران زندانی نتیجه این تلاش ها بوده است. توضیح بیشتر در باره فعالیت های این کمیته را از شهلا دانشفر هماهنگ کننده این کمیته می شنویم.

Read more of this post

جنب و جوش گسترده براي گراميداشت روز جهاني كارگر در ايران

 امسال جنب و جوش برگزاري اول مه ميتوان گفت گسترده تر از هر سال است. نگاهي به فراخوان ها و بيانيه هاي اعلام شده به مناسبت اين روز  به روشني بيانگر حال و هواي اول  مه امسال و در همچنين وضعيت انفجاري در محيط هاي كارگري و در سطح جامعه است:

 – ۲۵۰ تن از کارگران اخراجی شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان خود را برای تجمع در مقابل نهادهای دولتی در روز کارگر آماده میکنند.

 –  اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سی ام فروردین ماه، طی نامه ای به فرمانداری شهر سنندج خواستار صدور مجوز و تامین امنیت راهپیمایی کارگران به مناسبت اول ماه مه در خیابان فردوسی این شهر شده است و این نامه به امضای جمعی از فعالین کارگری و کمیته هماهنگی نیز رسیده است.”

Read more of this post

اول مه ۲۰۱۲ در ایران

 برگزاری روز جهانی کارگر در خیابان سیروس در مرکز شهر سنندج، اتفاق درخشانی است که در اول مه امسال روی داد و این یک پیشروی بزرگ برای جنبش کارگری و برای چپ و کمونیسم در ایران است. صدها نفر در این روز در شهر سنندج  با برافراشتن پلاکاردهای سرخ  و با  شعار هایی چون “کارگران جهان متحد شوید”، “نان مسکن آزادی”، “به ۹۹ درصدی ها بپیوندیم” به حركت در آمدند. اين حركت هم پاسخ دندان شکنی به جمهوری اسلامی بود و هم الگویی از اعتراض و مبارزه در برابر کارگران گذاشت. در این روز صدها نفر از مردم آزادیخواه و جسور این شهر در برابر چشمان ناباور سرکوبگران اسلامی، به خیابان آمدند و فریاد آزادیخواهي سر دادند و روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.

Read more of this post

“سونامي بيكاري” و جنگ طبقاتي

در كشوري كه هيچگونه بيمه بيكاري و تامين اجتماعي اي معني ندارد، بيكار شدن براي هركارگري يك فاجعه است. و در اين كشور يعني ايران تحت حاكميت جمهوري اسلامي، ميليونها نفر بيكار وجود دارد. و نه فقط اين، اكنون از دست اندركاران جمهوري اسلامي ميشنويم كه به دليل ورشكستگي پي در پي كارخانجات، قرار است ابعاد بيكاري به جايي برسد كه در سي سال گذشته بي سابقه بوده است. اخبار حول انگيز در مورد بيكاريهاي ميليوني را كنار خبرهاي حول انگيز تر در مورد ابعاد تورم و گراني بگذاريد تا روشن شود كه طبقه حاكم در ايران و حكومت اسلاميش چه خوابي براي كارگران ديده اند. بگذاريد اول چند خبر را در اين زمينه مرور كنيم:

 خبرگزاري حكومتي “مهر” طی گزارشی از احتمال وقوع موج جدید و گسترده بیکاری در ایران خبر ميدهد. در اين گزارش با اشاره به تبعات اجراي طرح هدفمند كردن يارانه هايشان، از روبرو شدن واحدهاي مختلف كارگري با خطر وقوع سونامي بيكاري سخن ميگويد.

Read more of this post

دو الگوي جالب از اعتراضات كارگري

 هفته اي كه گذشت ما شاهد دو خبر مهم كارگري بوديم كه به نوع خود الگوي جالبي از اعتراض و راهي بر جلب حمايت جامعه بدست ميدهد. يك نمونه آن تجمع كارگران اخراجي چندين كارخانه از جمله پاک پي، برفاب، بابک متال و کاشي ارينگ در ۴ خرداد ماه در شهر كرد است. در اين روز بيش از ۲۰۰ كارگر اخراجي در اين كارخانجات در حركتي هماهنگ در محوطه پارك ملت شهر كرد تجمع كردند و عليه اخراجها به اعتراض برخاستند. طبعا جاي خانواده هاي كارگران در اين حركت اعتراضي مهم خالي بود، اما نفس سازمان يافتن چنين حركت متحدي  يك نمونه قابل توجه در تقابل با بيكارسازيهاست.

 در شرايطي كه به قول خود حكومت سونامي بيكاري در پيش و سخن از اخراجهاي وسيع و تداوم آن تا سال ۹۴ در ميان است، يك راه موثر در تقابل با اين تعرضات، اعتراض متحد كارخانجات مختلف در هر شهر است. واقعيت اينست كه هم اكنون در هر شهر در مراكز مختلف كارگري بر سر بيكارسازيها و دستمزدهاي معوقه اعتراض و مبارزه است. اين اعتراضات ميتواند در تماس با يكديگر به حركتي قدرتمند تبديل شود و جلوي تهاجمات هر روزه دولت و كارفرمايان را بگيرد. حركت متحد كارگران در پارك ملت شهر كرد از اين جهت يك الگو است. ميتوان اين الگو را تكثير كرد. ميتوان با پيوستن خانواده ها به اين اعتراضات اين الگو را به حركت هاي اعتراضي قدرتمندي تبديل كرد. خصوصا در شرايطي كه فضاي اعتراض در جامعه بالاست، چنين اشكالي از مبارزه پتانسيل جلب بيشترين حمايت اجتماعي را دارد. بايد از تمام اين ظرفيت ها استفاده كرد. اينها همه موضوعاتي است كه بايد در مجامع عمومي كارگري به بحث درآيد و به تصميم مشترك كارگران در كارخانجات مختلف تبديل شود.

Read more of this post

جنگ حجاب و باخت جمهوري اسلامي

اخبار بلندگوهاي رژيم از آغاز طرح تشديد برخورد با بدحجابي در پاركها و اماكن تفريحي تهران، از روز ۵ خرداد خبر ميدهد. بنا بر اين اخبار  اوباشان جمهوري اسلامي در تهران در ادامه اجراي آنچه آنرا “طرح امنيت محله محور” و “امنيت اجتماعي” و امثال اينها مينامند، دوباره در اماكن پخش شده و به گفته خودشان مشغول پيگرد بدحجابانند. پاركها يكي بعد از ديگري، پارك بوستان ملت، پارك طالقاني، پارك آب و آتش و  غيره  و غيره همه را در نورديده اند. ظاهرا چند هفته ايست كه تمركزشان را روي اين موضوع بيشتر كرده اند، چون به گفته خودشان آغاز تابستان و گرماست و از این نگرانند كه كنترل اوضاع از دستشان خارج شود. نيروهايشان را در ميادين و مراكز خريد مستقر كرده و رانندگان و سرنشينان ماشين ها را مورد تفتيش قرار ميدهند.

 اما با وجود همه این تلاش ها كارشان هر روز شاق تر شده، حجاب ها هم هر روز بيشتر به كنار رفته و عملا خبري از آن نيست.  جمهوري اسلامي هم بدون حجاب تكليفش روشن است و هوا برايشان خيلي پس است. از همين رو تمام نيرويشان را براي نجات نظام و اسلام بسيج کرده اند. ساجدي نيا فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ، از گسترش اجراي طرح هايشان در رابطه با اين معضل مهم حكومت ميگويد: “پليس پايتخت از چند هفته گذشته تا کنون طرح‌های تشدید برخورد با بدحجابی و بدپوششی در میادین و مراکز خرید، رانندگان و سرنشینان بدحجاب در بزرگراه‌ها و معابر درونشهری، سگ گردانی و ایجاد آلودگی صوتی را به مرحله اجرا گذاشته است که اجرای آن‌ها همچنان ادامه دارد.”

Read more of this post