شهلا دانشفر

خوش آمديد

Category Archives: مقالات 2003

اتحاد کارگرى عليه بيکارى يک ضرورت فورى

مساله بيکارى در ايران امروز به يک معضل عظيم اجتماعى تبديل شده است. حتى بر مبناى آمارهاى دولتى صحبت از حدود ٦ ميليون کارگر بيکار است. هرساله نزديک به يک ميليون جوان وارد بازار کار ميشوند و با تعطيل شدن کارخانجات و مجتمع هاى توليدى هزاران نفر به صف بيکاران رانده ميشوند. بيکارسازيها و اخراج گروه گروه کارگران از کارخانجات به ابعاد اين بيکارى وسعت بيشترى داده است. اين وضعيت بر ناامنى شغلى در ميان کارگران شاغل و فشار کار طاقت فرسا بر گرده آنان شدت بخشيده است. در تقابل با اين معضل اجتماعى اتحاد کارگرى عليه بيکارى يک ضرورت فورى و حياتى امروز کارگران است.

Read more of this post

Advertisements

درباره اعتراضات کارگران چيت بهشهر

گفتگو با شهلا دانشفر

کارگر کمونيست: در سال جارى حرکت و اعتراض بى وقفه کارگران چيت بهشهر در زمره پر سر و صدا ترين اعتراضات کارگرى ايران بود. موضوع چه بود و نتيجه اين حرکت به کجا کشيد؟

شهلا دانشفر: اعتراض کارگران چيت بهشهر به ٢٦ ماه دستمزد پرداخت نشده شان بود. بيش از ٥ سال است که کارگران چيت بهشهر با اين مساله درگيرند و در طول اين مدت همواره با اعتراض و مبارزه توانسته اند بخشهايى از دستمزد خود را بگيرند.

اعتراض اخير کارگران چيت بهشهر در ١٧ فروردين شروع شد و کارگران در اين روز و روز بعد از آن در مقابل فرماندارى شهر تجمع کردند و اين تجمع به راهپيمايى بسوى شهر و شعار عليه رژيم و براى خواستهايشان تبديل شد. اين اعتراضات در ٢٧ فروردين ماه به اوج خود رسيد. در اين روز بهشهر شاهد تظاهرات هزاران نفره کارگران و مردم در اين شهر بود. کارگران چيت بهشهر در اعتراض به دستمزدهاى معوقه خود به خيابان آمدند و کارگران کارخانجات ديگر و مردم شهر از آن حمايت کردند. اعتراض کارگران حمايت وسيع همه مردم را بدنبال خود کشيد و به “بحران” چيت بهشهر براى رژيم تبديل شد.

Read more of this post

مبارزات کارگرى ٤ ماهه اول سال ٨٢

در ادامه حرکات اعتراضى کارگران در سال ٨١ و بويژه در ٤ ماهه اول سال ٨٢ ما شاهد حرکات و مبارزاتى بوديم که به نوبه خود در اوضاع سياسى و بر مبارزت کارگرى در ايران نقش داشتند. ما شاهد نمونه هايى چون دو ماه اعتراض و مبارزه کارگران چيت بهشهر بوديم که توانست حمايت و پشتيبانى کل مردم اين شهر را بدنبال خود بکشاند و به “بحران بهشهر” براى رژيم تبديل شود. ما شاهد برپايى مراسم مستقل اول ماه مه با گرد آمدن کارخانجات مختلفى بوديم که ابعاد آن نسبت به سالهاى گذشته وسيعتر و چشمگيرتر بود و هم اکنون ما شاهد شروع جنب و جوش جديدى در محيط هاى متمرکز کارگرى از جمله در کارخانجات ماشين سازى و در ميان کارگران نفت هستيم که همه و همه به نوعى بيان کننده جهت گيرى جديدى در جنبش کارگرى است. ديدن شاخص هاى مهم مبارزات کارگرى در ٤ ماهه اخير و به درجه اى در سال ٨١ و تمايز اين دوره با سالهاى گذشته به ما کمک ميکند تا ارزيابى واقعى ترى از وضعيت امروز جنبش کارگرى پيدا کنيم و حلقه هاى کليدى در پيشروى اين جنبش را بهتر بشناسيم. خطوط اصلى شاخص هاى اين دوره را مرور ميکنيم

Read more of this post