شهلا دانشفر

خوش آمديد

Category Archives: مقالات 2004

به کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد وسازمانهاى کارگرى در رابطه با مرگ دو کارگر در ايران خودرو

دوستان گرامى

احتمالا خبر داريد که در عرض سه ماه گذاشته دو تن از کارگران کارخانه دولتى “ايران خودرو” بنامهاى “پيمان رضى لو” ٢٥ ساله و “اميد اولادى” ٢٢ ساله هنگام کار بيهوش شده و پس از چند ساعت جان باخته اند. مرگ دو کارگر جوان در اثر فشار کار بيانگر شرايط غير انسانى کار در ايران است. وقتى دو کارگر در يک کارخانه دولتى به فاصله سه ماه بيهوش ميشوند و ميميرند، اين خود شاهدى بر اين واقعيت است که در عين حال دهها نفر معلول و مريض و ناقص العضو ميشوند و از کار مى افتند و اخبار آن در هيچ کجا منعکس نميشود. کارگران ايران خودرو به مرگ همکارانشان اعتراض کرده اند اما اعتراض آنها با خشونت سرکوب شده است و تعداد زيادى از کارگران به دليل اعتراض اخراج شده اند و هم اکنون ١٥ نفر از کارگران به جرم شرکت در اعتصاب در معرض اخراج قرار دارند. همين اکنون که نامه را مى نويسم کارگران ايران خودرو در اعتراض به فشار سنگين کار و مرگ همکارانشان در اعتصاب به سر ميبرند. اين کارگران به کمک و پشتيبانى نياز دارند. از شما تقاضا ميکنم:

Read more of this post

Advertisements

اخبار اعتراضى کارگرى در سه ماهه اخير،بهمن٨٢

تنظيم گزارش : شهلا دانشفر

در سه ماهه اخير مبارزه عليه دستمزدهاى معوقه و بيکارسازيها همچنان در راس مسائلى قرار داشت که اعتراضات کارگرى حول آن صورت گرفت. بويژه بيکارسازيها هم اکنون ابعاد گسترده ترى پيدا کرده و با کشيده شدن دامنه خصوصى سازيها به صنعت نفت و بخش هاى وابسته آن اين اعتراضات اشکال تعرضى تر و سياسى ترى بخود گرفته است. مهمترين حرکات اعتراضى در اين مدت اعتراض و تحصن کارگران ذوب مس خاتون آباد کرمان در سوم بهمن ماه است. حمله رژيم به اين تحصن، کشيده شدن دامنه اعتراض به شهر بابک و به رگبار بسته شدن صف کارگران و مردم توسط نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسلامى و کشته شدن حداقل ٤ نفر از کارگران و مردم شهر و زخمى شدن تعداد زيادى از آنها، يک واقعه سياسى مهمى بود که در مقابل کارگران و کل جامعه فصل جديدى از مبارزه عليه جمهورى اسلامى را گشود. بدنبال اين واقعه پيامهاى همبستگى با کارگران خاتون آباد و شهر بابک و محکوم کردن حمله به صف کارگران و مردم، از سوى جمع هايى از کارگران ايران خودرو، کارگران سنگ معدن بافق، خبازان سقز و جمع هائى از دانشجويان بيانگر انعکاس سياسى مهم اين رويداد در سطح جامعه است که امروز به رئوس خبرهاى مهم جنبش اعتراضى کارگران تبديل شده است. همچنين ٤ ماه اعتراض و مبارزه کارگران مجتمع پتروشيمى هاى اراک، اصفهان، خارک و آبادان است. کشيده شدن دامنه اعتراضات به اين مجتمع ها و انعکاس آن در ميان کارگران نفت اين اعتراضات را به يکى از موضوعات مهم روز تبديل کرده است. در اين اعتراضات خواست متوقف شدن بيکارسازيها و اخراجها، استخدام رسمى کارگران، پرداخت فورى دستمزدهاى معوقه همگى از جمله خواستهاى فورى کارگران بوده است. بعلاوه خواست افزايش دستمزدها، بهبود شرايط کارى، اجراى طرح طبقه بندى مشاغل از جمله موضوعات ديگرى است که اعتراضات کارگرى در اين سه ماه حول آن انجام گرفته است.

Read more of this post

حال و هوايي جديد در جنبش کارگري در ايران

خبر دهها حرکت اعتراضي کارگران در دو هفته اخير، از جمله يکماه اعتصاب و تجمع کارگران نخ طلاي خمين و راهپيمايي آنها، راهپيمايي کارگران نساجي پارس ايران در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده، تجمع اعتراضي در کارخانه شهاب خودرو با خواست اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و در راس همه اين حرکات يکماه اعتصاب و تجمع در ايران خودرو در اعتراض به استخدام هاي قراردادي و اعتصاب کارگران نساجي کردستان در سنندج همه و همه اتفاقات مهمي است که در جنبش کارگري در ايران در حال وقوع است. اين اتفاقات در شرايطي روي ميدهد که بطور واقعي چپ در جامعه به جلو آمده و ما ١٦ آذر سرخ را پشت سر گذاشتيم، که شعار سوسياليسم بپا خيز براي رفع تبعيض به مناسبتهاي مختلف بر روي ديوار ها و پلاکاردها نقش ميبندد. در چنين فضاي سياسي است که ما شاهد گسترش هر روزه اعتراضات کارگري هستيم و خانه کارگريها و شوراي اسلامي چي ها مقامات رژيم را نسبت به خطر آن هشدار ميدهند. از جمله در حرکت کارگران رامشير در بوشهر عيسي کمالي دبير اجرايي خانه کارگر در آنجا، مقامات رژيم را به اشتغال پنجاه هزار کارگر در اين منطقه و خطر گسترش اعتراضات براي امنيت کشور و صنعت نفت هشدار ميدهد. در پاکدشت نيز يکي ديگر از مقامات خانه کارگر، سران رژيم را به خطر بروز اعتصابات سراسري کارگري توجه ميدهد.

Read more of this post

سالگرد حزب را هر چه با شکوهتر برگزار کنيم

چند روز بيشتر به سيرزدهمين سالگرد حزب کمونيست کارگري ايران نمانده است، براي برگزاري باشکوه اين روز بايد تدارکات لازم را ديده باشيم. سالگرد حزب، ١٠ آذر، همزمان است با تدارک اعتراضات دانشجوئي به مناسبت ١٦ آذر. از اينرو در اين روزها جنب و جوش بيشتري در همه جا به چشم ميخورد و حضور وسيع حزب نيز بسيار مهم است. بويژه اکنون در شرايطي سالگرد حزب را گرامي ميداريم که چپ بيش از هميشه به جلوي صحنه جامعه آمده و همه جا دارند از ما کمونيستها حرف ميزنند. حتي دفتر تحکيم وحدت نيز از ما بعنوان مهمترين گروه برانداز که همواره مواضعي تند و انتقادي نسبت به آنها اتخاذ کرده است اسم ميبرد و در سطح جامعه از ما بعنوان برليني ها و يا کانال جديدي ها سخن ميگويند.

امروز به يمن داشتن تلويزيون، طيف وسيعي از مردم چپ و آزاديخواه حول ما جمع شده اند. سالگرد حزب مناسبتي است براي اينکه بيش از بيش اين طيف وسيع را با حزب و تاريخ آن آشنا کنيم. همچنين سالگرد حزب مناسبتي است که با پخش وسيع اطلاعيه ها و کارت ويژه حزب به اين مناسبت و با نوشتن شعارهاي زنده باد حزب کمونيست کارگري ايران، آزادي برابري حکومت کارگري، زنده باد سوسياليسم و زنده باد جمهوري سوسياليستي و نيز با نصب آرم حزب بر در و ديوار، حضور حزبمان را در سطحي وسيع و اجتماعي نشان دهيم.

در سالگرد حزب جمع ها و محافل حزبي ميتوانند به دور هم جمع شوند و اين روز را جشن بگيرند. ميتوانند در جمع هايشان در مورد تاريخ و اهداف اين حزب صحبت کنند. ميتوانند به اين مناسبت جشن و مهماني خانوادگي داشت

Read more of this post

توافق اخير آي ال او با جمهوري اسلامي

شوراهاي اسلامي و خانه کارگر تشکلهاي زرد کارگري نيستند. اينها تشکلهاي جاسوسي و سرکوب و خفقان عليه کارگران هستند،

ي ال او) با جمهوري اسلامي و شوراهاي اسلامي و خانه کارگرش مماشات ميکند و امروز به سازشي آشکار با جمهوري اسلامي در تقابل با طبقه کارگر ايران رسيده اند.

توافق اخير آي ال او با جمهوري اسلامي

ضديت آشکار با طبقه کارگر در ايران

بدنبال هشت سال مماشات سازمان بين المللي کار (آي ال او) با رژيم اسلامي ايران و هيات فرستادن ها و ديدار کردن ها، در مهرماه امسال توافق جديدي بين دو طرف انجام گرفت. بر اساس اين توافق آي ال او ميپذيرد که شوراهاي اسلامي با تغييراتي در قوانين و آيين نامه هاي مربوطه، شرايط مندرج در مقاوله نامه هاي ٨٧ و ٩٨ اين سازمان را برآورد ميکنند. بنا به گزارشات قرار است با توافقات اخير با تغيير آيين نامه هاي شوراهاي اسلامي و تجديد نظر در فصل ششم قانون کار، نقش اين تشکلهاي باند سياهي جمهوري اسلامي باز تعريف گردد. ظاهرا انجام اين توافق يکي از موانع عضويت جمهوري اسلامي در سازمان تجارت جهاني، يعني پذيرش مقاوله نامه هاي “آي ال او” را مرتفع کرده است.

Read more of this post

چند حرکت اعتراضي مهم از سوي کارگران

در شرايطي که جامعه در التهاب مبارزه بسر ميبرد ما شاهد اتفاق افتادن حرکات اعتراضي مهمي در محيطها و مراکز کارگري هستيم. در دو هفته اخير حرکات اعتراضي متعددي از سوي کارگران انجام گرفت که هر کدام از اين حرکات به نوع خود حاکي از توازن قواي سياسي جديدي در جامعه بود. اما در ميان اين اعتراضات چند نمونه آن برجستگي خاصي داشت و حاکي از حال و هواي ديگري در جنبش کارگري بود. من در اينجا نگاهي به اين چند حرکت اعتراضي خواهم داشت.

Read more of this post

٦ آذر روز همه ماست، در اين روز وسيعا به خيابانها بياييم

١٦ آذر روز اعتراض دانشجويان به ديکتاتوري و روز مبارزه براي آزادي و برابري نزديک است. بلند شدن پرچم سرخ آزادي برابري، بر سر درب دانشگاه در ١٦ آذر سال گذشته نقطه عطف جديدي بود که اين روز را از تاريخ گذشته خود جدا کرد و هويتي جديدي به آن داد. ١٦ آذر سال گذشته بيانگر جلوي صحنه آمدن چپ در جامعه بود که نه تنها با پرچم آزادي و برابري که خواست توده مردم در ايران است بلکه با پلاکاردهاي حمايت از اعتصاب کارگران اين روز را به روز اعتراض همه جامعه عليه جمهوري اسلامي تبديل کرد. ١٦ آذر روز همه ماست، در اين روز وسيعا به خيابانها بياييم.

امسال ما در شرايطي به استقبال اين روز ميرويم که بيش از بيش جنب و جوش اعتراضي در سرتاسر دانشگاه ها بپا شده و دانشجويان در اعتراضاتشان عليه حجاب اجباري، عليه آپارتايد جنسي و عليه خفقان و ديکتاتوري دست به اعتراضات وسيعي زده اند. در شرايطي به استقبال ١٦ آذر ميرويم که در همين دو ماه قبل مردم در اعتراضاتشان با بلند کردن پرچم سرخ و شعار سوسياليسم بپا خيز براي رفع تبعيض، بار ديگر به جهانيان نشان دادند که ايران در آستانه انقلابي است با آرمانهاي چپ و سوسياليستي که چپ بر آن هژموني دارد. شرايطي که حتي رسانه هاي دولتي، تحت عنوان اينکه افکار سياسي مردم با چپ انطباق بيشتري دارد و چپ شانس قدرت دارد بر آن اذعان ميکنند

Read more of this post

پيروزى بر حکومت در گرو چيست؟

بدنبال ٢٠ خرداد و ١٨ تير سال گذشته و يکسال پر جنب و جوش در همه بخش هاى جامعه، رژيم بخوبى ميداند سربلند کردن هر حرکت اعتراضى ميتواند همچون شعله اى کل جامعه را فرا بگيرد. از اين روست که حکومت امروز با نشان دادن چنگ و دندان در مقابل اين موج ايستاده است. نزديک به دو ماه است که رژيم اسلامى با سرکوب و ايجاد ارعاب تلاش دارد جنبش اعتراضى در جامعه را به عقب براند و در مقابل هر صداى اعتراضى بايستد. با اتخاذ اين سياست رژيم توانست ١٨ تير امسال را از سربگذراند و اکنون با ادامه تعرضات خود به مردم و با رها کردن گله هاى حزب الله در خيابان و تعرض به زنان تحت عنوان بدحجابى، حمله به جوانان تحت عنوان زير پا گذاشتن شئونات اسلامى و کشاندن بساط اعدام در ملاء عام ميکوشد همچنان کنترل اوضاع را در دست داشته باشد.

در مقابل، اما شاهد اين هستيم که تعرضات رژيم دارد با تعرض مردم پاسخ ميگيرد. شاهد وارد شدن جامعه به فاز جديدى از اعتراض و مبارزه هستيم. هم رژيم ميداند و هم مردم با اعتراضاتشان نشان داده اند که ديگر اوضاع سياسى جامعه حتى به اوضاع قبل از ٢٠ خرداد ٨١ نيز برنخواهد گشت و جنبش اعتراضى عليه جمهورى اسلامى را ديگر نميتوان به عقب راند. اين جنبش دارد قوام مى يابد و بخود سازمان ميدهد تا اينبار يکپارچه و متحد کل حاکميت اين رژيم را به پايين بکشد

Read more of this post

در حاشيه رويدادها

دور انداختن حجاب در اعتراض به تذکر ماموران رژيم

عليرغم ادامه تعرضات اخير جمهوري اسلامي به جوانان و بويژه دختران جوان تحت عنوان مبارزه با بدحجابي در جهت ايجاد جو رعب و وحشت در جامعه، يک زن معترض در اعتراض به تذکر مامورين نهي از منکر حجاب خود را در مقابل آنان دور انداخت. در حاليکه روز هشت مرداد مامورين کلانتري زنان در مشهد در محل چهارراه آزادشهر در حال گشت زني بودند، “بدحجابي” چند زن جسور ارعاب رژيم و قوانين اسلامي آنرا به تمسخر گرفت. “بدحجابي” اين زنان بعنوان اعتراض به تعرضات و حرکات اوباشان رژيم تمام توجه ها را بخود جلب کرده بود. با ديدن اين چند زن مامورين کلانتري به آنها تذکر دادند که حجابشان را رعايت کنند اما اين تذکر با اعتراض فوري زنان در آنجا پاسخ گرفت. يکي از زنان به نام مرضيه بهمراه خواهرش محبوبه که بنا به گزارش روزنامه خراسان “با مانتويي بسيار کوتاه و تنگ و آرايش غليط و ناخن هاي بلند و لاک زده و با روسري کوچک و بدون جوراب و زنجيري زينتي بر پا” به خيابان آمده بودند به مامورين رژيم معترض شد و در همانجا حجاب خود را دور انداخت و مردم را به کمک فراخواند. مردم زيادي دور آنها جمع شدند. يکي از مامورين زن کلانتري سعي ميکرد که مردم را آرام کند و حجاب مرضيه را بسرش بگذارد اما مرضيه به مامور کلانتري زن اعتراض کرد و به او حمله برد و مقنعه و حجاب او را از سرش کشيد و آنرا نيز به وسط خيابان پرت کرد. اين اقدام با استقبال مردم حاضر در محل روبرو شد. سرانجام مامورين انتظامي رژيم به کمک مامورين “دايره مبارزه با مفاسد اجتماعي و کلانتري بانوان” شتافتند و توانستند مردم را متفرق کنند و مرضيه را به جرم اخلال در نظم عمومي و اهانت به مامورين دولتي دستگير کرده و روانه زندان مرکزي مشهد کردند.

Read more of this post

در حاشيه رويدادها

اعتراض کارگران عليه گراني

بيش از ١٠٠٠ کارگر شهرک صنعتي قزوين در ٢٥ تيرماه به پايين بودن حقوق بازنشستگي و به گراني اعتراض کردند. اين کارگران در هفته گذشته در مقابل اداره بيمه اجتماعي دولت در اين شهر تجمع کردند و به فشاري که زندگي و معيشت آنها را در تنگنا قرار داده است اعتراض کردند. رشد روز افزون قيمت ها، سطح نازل دستمزدها و بي تاميني مطلق، زندگي کارگران و بخش عمده اي از جامعه را در معرض از هم پاشيدگي و فلاکت قرار داده است و از اينرو خواست افزايش حقوقها در صدر خواستهاي کارگران، معلمان، پرستاران قرار دارد.

اعتراض ١٠٠٠ کارگر شهرک صنعتي قزوين در هفته گذشته بار ديگر انعکاسي از اين خواست عمومي و سراسري بود که با تهديد نيروهاي انتظامي دولت مواجه شد. روز بعد از اين حرکت اعتراضي ماموران انتظامي رژيم به سراغ کارگران معترض رفتند، آنها را تهديد کردند که نبايد اين اعتراضات ادامه يابد. روشن است که حکومت امروز در تلاش است تا اعتراضات کارگران را نيز با تهديد ساکت کند. اما ميليونها تن از کارگران در شرايطي که با دستمزدهاي زير خط فقر، با نپرداختن دستمزدها، با اخراجها و بيکارسازيها مواجهند، راهي جز گسترش مبارزه خويش ندارند و به جريان افتادن اعتراضات کارگري هر روزه در گوشه و کنار اين مملکت نشان ميدهد کارگران مصممند به اعتراضات خود نه فقط ادامه دهند بلکه آنرا گسترش بخشند.

Read more of this post