شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: اخراج ١٠٠هزار کارگر

اخراج ١۰۰ هزار کارگر

روزنامه جمهوری اسلامی در هفته گذشته طی گزارشی به نقل از محجوب نماینده مجلس اسلامی از وضعیت “بحرانUntitledی” واحدهای تولیدی و اخراج ١٠٠ هزار کارگر در هزار واحد تولیدی طی یکساله اخیر خبر میدهد. این صدهزار کارگر با خانواده هایشان جمعیت چند صد هزاره ایست که  بدون هیچگونه تامینی از کار بیکار شده و زندگی و معیشتشان به خطر افتاده است. جمهوری اسلامی در قبال این کارگران و جمعیت میلیون بیکار در جامعه مسئول است.

 این درحالیست که هدف اصلی دو بند ٢٧ و ١۶۵ طرح “اصلاح” قانون کارشان باز گذاشتن بیشتر دست کارفرمایان برای بیکارسازیها، تهدید کارگران معترض به اخراج  و کشیدن کار بیشتر از گرده کارگر است.

Read more of this post

Advertisements