شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: اوضاع  جدید خاورمیانه و شمال آفریقا و موقعیت جنبش کارگری

اوضاع  جدید خاورمیانه و شمال آفریقا و موقعیت جنبش کارگری

بیانیه زیر در اولین جلسه شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا در ١٢ ژانویه مورد بحث و تایید قرار گرفت. این بیانیه جهت گیری های سیاسی این دوره این شبکه را روشن Untitledمیکند.

اوضاع جدید خاورمیانه و شمال آفریقا و موقعیت جنبش کارگری

 نگاهی به اوضاع خاورمیانه و تحولات اخیر آن نشان میدهد که کارگران امروز با یک “خاورمیانه جدید” با چشم اندازهای روشن تر و امید بخشی تری روبرو هستند. پیوندهای سیاسی مهمی مبارزات مردم خاورمیانه و شمال آفریقا را در برابر دولتهای ارتجاعی منطقه که قربانیانش کارگران و مردم هستند،  به هم وصل میکند. این شرایط حکایت از این دارد که  امروز ما  به بیشترین همبستگی در مبارزات مردم این منطقه و بویژه جنبش کارگری در سطح خاورمیانه نیاز داریم.  شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا در پاسخگویی به گوشه ای از این نیاز فوری و حیاطی تشکیل شده است و کل این تحولات سیاسی را به خود مربوط میداند. این شبکه تلاش دارد صدای کارگر معترض به کل اوضاع سیاسی و شرایط کاری را بازتاب دهد. این یک گام مهم ولی اولیه در راه ایجاد یک همبستگی جهانی کارگری است.

Read more of this post

Advertisements