شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: بیکاری زنان، شهلا دانشفر

زنان بخش عظیم نیروی بیکار در ایران

d8a8db8cdaa9d8a7d8b1db8c-d8b2d986d8a7d986-d8afd8b1-d8a7db8cd8b1d8a7d986

بنا بر خبر منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در پاییز ٩٢، میزان بیکاری زنان دو و نیم برابر مردان بر آورد شده است. تا همین جا خبر تکان دهنده است و ابعاد تبعیض و بیحقوقی علیه زن در جامعه را به نمایش میگذارد. اما ابعاد این فاجعه عظیم تر از آنچیزی است که در این آمار ها آمده است.

در جوامع سرمایه داری، بسیاری از زنان خانه دار که آماده کارند، جزو نیروی بیکار محسوب نمیشوند. خصوصا در سرمایه داری از نوع اسلامی آن که حضور زن در عرصه فعالیت اجتماعی عامل فساد جامعه محسوب میشود، این موضوع آشکار تر خود را نشان میدهد. بگذریم که در آمارهای رژیم اسلامی بسیاری از مشاغل چون کار فصلی، دستمروشی و حتی یک ساعت در کار نیز در نرخ بیکاری در جامعه به حساب نمی آید. از همین رو آمار رژیم اسلامی به هیچوجه بیان کننده ابعاد تکان دهنده و فاجعه بار نرخ بیکاری در جامعه و خصوصا نرخ بیکاری زنان در جامعه را بیان نمیکند

Read more of this post

Advertisements