شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: جنگ بر سر حجاب در حکومت، شهلا دانشفر

جنگ بر سر حجاب در حکومت

Untitled

کنار رفتن حجاب ها و کشیده شدن دامنه این جنبش ، به مدیای اجتماعی، بحث های داغی در درون حکومت براه انداخته است. البته بحث دیگر نه بر سر “بدحجابی” بلکه بر سر حجاب برگیران زنان در ایران است. این جنبشی است که سازمانیابی صف قدرتمندش را در مدیای اجتماعی میتوان به روشنی دید. یک نمونه اش صفحه آزادی های یواشکی زنان است که با باز شدنش هزاران زن معترض به آن پیوستند. در این صفحه زنان بسیاری از شهرهای مختلف و از اماکن عمومی ای چون مترو تهران و جاهای مختلف با برداشتن حجابهایشان و انتشار عکس خود بصورت علنی و با کامنت های اعتراضی شان علیه بیحقوقی زن قد علم کرده و صدای اعتراضشان را علیه حجاب این پرچم رژیم اسلامی بلند کرده اند.

جنبش علیه حجاب چالش مستقیم کل حکومت اسلامی است که حجاب به عنوان یک پایه اصلی آپارتاید جنسی آنرا نشانه می رود

Read more of this post

Advertisements