شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: حکومت اسید پاشان، حکومت خشونت وجنابت علیه زنان

حکومت اسید پاشان، حکومت خشونت وجنابت علیه زنان  

IMAGE634565005543202500

٢٥ نوامبر، ٤ آذر روز جهانی مبارزه علیه خشونت علیه زن

ریشه نابرابری و تبعیض علیه زنان در سرمایه داری مدرن و صنعتی امروز است. در این سیستم با  تقسیم جنسی انسانها در عرصه تولید به عنوان یک عامل مهم اقتصادی و سیاسی برای تضمین سود سرمایه، زنان تحت ستم و تبعیض قرار میگیرند. در کشورهای پیشرفته، با تلاش جنبش های آزادیخواهانه تبعیض علیه زنان عملا از بسیاری از قوانین جاری عقب زده شده است. اما در کشورهایی با قوانین اسلامی که ضدیت با زن اساس  قوانینشان است، تبعیض علیه زنان بیشتر و بیشتر اشکال خشونت بار بخود گرفته است. از جمله امروز یک کانون دایمی خشونت علیه زن در سطح جهانی، ایران است که سی و چند سال است علیه زنان جنایت میکند. این حکومتی است که سنگسار میکند و بر روی زنان اسید می پاشد و  خشونت علیه زن هویت و جزئی جدایی ناپذیر از قوانین ارتجاعی اسلامی است. در این حکومت دستگاه قضایی و ماشین سرکوب و جنایت حکومت در خدمت این ستمکشی و جنایت قرار دارند

Read more of this post

Advertisements