شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: زلزله ای در بازار کار ایران

زلزله ای در بازار کار ایران

یک موضوع جنجالی در حکومت، آمارهای ارائه شده از سوی دولت روحانی در رابطه با “بهبود” وضعیت بازار کار است. تا جایی که مقامات ارشد دولتی وادار به واکنش شده اند. در همین رابطه محمد باقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت به تازگی در یک واکنش رسمی به دفاع از عملکرد دولت “تدبیر و امید”، از افزایش ٤٠٠ هزار شغل جدید در تابستان ٩٣ نسبت به سال گذشته سخن میگوید. این درحالیست که بنا به گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر، طی تابستان امسال حدود ٢٣ میلیون و ٧٥٧ هزارنفر از مردم کشور، جزو جمعیت فعال اقتصادی قرار گرفته اند، اما از جمعیت ٦٣ میلیون و ٨٦٢ هزار و ٨١١ نفری که در سن کار قرار دارند، ٤٠ میلیون و ١٠٥ هزار و ٨٤٥ نفر همچنان بدون هرگونه فعالیتی هستند و به اصطلاح کار نمی کنند و نقشی در جریان اقتصادی کشور ندارند. همچنین بنا بر گزارش وزارت کار، در فاصله تابستان ٩٢ تا ٩٣ یک میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته شده و به صف بیکاران اضافه شده اند. بنا بر همین گزارشات، در این فاصله ٨٠٠ هزار شغل از بین رفته و تعداد افراد دارای اشتغال ناقص در سال ٩٣ از یک میلیون و ٦٨٦ هزار نفر به یک میلیون و ٨٤٩ هزارنفر رسیده است. نکته حائز اهمیت اینکه در روند رشد بیکاری در جامعه، نرخ بیکاری زنان همچنان بیش از ٢ برابر مردان مانده است و جمعیت اصلی بیکار کشور نیز همچنان زیر ٣٠ سال و جوانان هستند.

Read more of this post

Advertisements