شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: طبقه کارگر با قدرت باید فاشیسم خانه کارگر را عقب زند!

طبقه کارگر با قدرت باید فاشیسم خانه کارگر را عقب زند!

tehran.may.94.4

روز جهانی کارگر امسال بیش از هر وقت تقابل دو صف آزادیخواهی و انسانیت از یکطرف و بربریت و توحش سرمایه داری در ایران از طرف دیگر را به نمایش گذاشت. فاشیست های خانه کارگر و ایادی اش  تلاش کردند این روز را با شعارهای تفرقه افکنانه و قومی شان علیه کارگران افغان و در حمایت از دولت روحانی و نظام حاکم مصادره کنند. در مقابل  صف آزادیخواهی و انسانیت با شعار “نه قومیت، نه، ملیت، زنده باد انسانیت”  قد علم کرد.

Read more of this post

Advertisements