شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: فاجعه ای به اسم بیکاری، شهلا دانشفر

فاجعه ای به اسم بیکاری

bikariسایت خبری “صراط” گزارشی از جدیدترین بررسی های مرکز آمار جمهوری اسلامی در باره بیکاری و بازار کار در ایران میدهد که قابل توجه است. در بخشی از این گزارش چنین آمده است: “بررسی جدیدترین آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره وضعیت بازار کار کشور نشان می دهد در بهار سال جاری ۶٣ میلیون و ٧١٢ هزار و ۴٢٣ نفر از کل جمعیت کشور در سن کار قرار داشته اند.

از مجموع کل جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در سن کار کشور ٢٣ میلیون و ۶٣٧ هزار و ٣٠٩ نفر در گروه شاغلان قرار دارند که دارای فعالیت اقتصادی هستند و ۴٠ میلیون و ٧۵ هزار و ١١۴ نفر نیز غیرفعال بوده اند.”

بنا بر این گزارش ١٢ میلیون از این جمعیت ” غیر فعال” مرد و ٢٨ میلیون نفر آن زن هستند. در این آمار همچنین از اضافه شدن ۵٠٠ هزار نفر بر جمعیت “غیر فعال” کشور از سال گذشته تا پایان بهار امسال صحبت میشود.

Read more of this post

Advertisements