شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: نگاهی به مبارزات پرستاران و نقش “خانه پرستار”

نگاهی به مبارزات پرستاران و نقش “خانه پرستار”

parastar

پرستاران یک بخش محروم جامعه هستند. حقوق های نازل، فشار کار سنگین، ساعت کار طولانی، عدم ایمنی جانی از جمله معضلات آنهاست.پرستاران تا کنون تجمعات اعتراضی متعددی در رابطه با خواستهایشان داشته اند. آخرین مورد آن تجمع روز ٢٣ آذر در خیابان پاستور جلوی نهاد رئیس جمهوری و همزمان در شهرهای اصفهان، یزد، مشهد و شیراز است که به این اعتراضات ابعاد نسبتا سراسری تری میداد. در اعتراضات این روز به پرستاران وعده داده شد که به خواستهایشان رسیدگی خواهد شد و آنان اولتیماتوم دادند که اگر تا روز پرستار، یعنی ٥ اسفند ماه پاسخی نگیرند، دست به اعتراض گسترده تری خواهند زد.

پرستاران بعنوان کارکنان بخش خدمات در جامعه،  بدلیل ارتباط مستقیمشان با مردم، یکی از بخش های کلیدی هستند و اعتراضاتشان انعکاس گسترده ای در میان مردم پیدا میکند. خصوصا وقتی این اعتراضات ابعاد سراسری و گسترده بخود میگیرد. اینجا نگاهی مختصر به آخرین حرکت اعتراض پرستاران و خواستهای واقعی آنها و برخی حاشیه های آن  داشته باشیم

Read more of this post

Advertisements