شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: هشت مارسی متفاوت از هر سال

هشت مارسی متفاوت از هر سال

majles.tehran5

هشت مارس روز جهانی زن و روز آزادیخواهی و برابری طلبی است. ما این روز را  امسال در جهانی متفاوت از هر سال گرامی میداریم. از یکسو تحرکات جریانات اسلامیست در خاورمیانه  و در گوشه گوشه جهان را می بینیم و از سوی دیگر جنبشی انسانی علیه توحش و جنایات آن را شاهدیم  در این راستا اتفاقاتی تاریخی چون به خیابان آمدن سه میلیون انسان در اعتراض به حمله جنایتکارانه تروریست های اسلامی و در دفاع از آزادیخواهی در فرانسه با شعار من شارلی ابدو هستم و یا جنبش چپی که در جایی چون یونان خیابانها را از آن خود کرد و با  دست بردن به قدرت سیاسی  راه را برای گفتمان چپ و آزادیخواهی باز کرده است، نشانگر تحولات سیاسی جهان امروز است. به عبارت روشنترصحنه سیاسی امروز جهان از دو  تقابل آشکار جنبش ارتجاع اسلامی و جنبش چپ، و از رو در رویی دو طبقه حکایت دارد. به این معنی که اگر جنبش ارتجاع اسلامی و پدیده های جنایتکار و آدمخواری چون داعش، جمهوری اسلامی و بوکوحرام و غیره اوج انحطاط سرمایه داری به بن بست رسیده جهانی را نمایندگی میکنند، جریانات چپ و آزادیخواه  متعین تر و سازمانیافته تر دارند به جلو می آید و پاسخ واقعی به توحش سرمایه داری و انحطاطش هستند. در این شرایط است که به استقبال هشت مارس میرویم. و در چنین شرایطی این روز بیش از هر وقت جایگاه طبقاتی خود را باز می یابد. خصوصا اینکه یک نیروی مهم این جدالها امروز جنبش رهایی زن است.

Read more of this post

Advertisements