شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: پاسخ معضل اجتماعی بیکاری، شهلا دانشفر

 پاسخ معضل اجتماعی بیکاری، یک جنبش اجتماعی قدرتمند است

bikari22گفتگوی حمید حق شناس در برنامه نگاه روز کانال جدید با شهلا دانشفر

حمید حق شناس: این هفته مرکز آمار جمهوری اسلامی آماری را اعلام کرده که گویای رکورد بیکاری در میان زنان است. بر اساس این آمار، بیکاری زنان در حدود ۴۵ درصد است. این آمار به نظر شما دارد از چه سخن میگوید و اثرات اجتماعی آن در زندگی و معیشت زنان و جامعه به نظر شما چیست؟

شهلا دانشفر: جمهوری اسلامی در همه چیز رکورد شکسته است. این رژیم رکورد فقر، گرسنگی، بیکاری و اعدام را شکسته است. الان هم بحث بر سر رکورد در بیکاری زنان در جامعه و سونامی بیکاری است. علت چنین ابعادی از بیکاری نیز روشن است. علت آن اقتصاد به بن بست رسیده جمهوری اسلامی است.

Read more of this post

Advertisements