شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: کارنامه ده ماهه روحانی، شهلا دانشفر

عملکرد ده ماهه دولت روحانی و طرح “حمایت غذائی اقشار کم درآمد”

یکسال از روی کار آمدن دولت روحانی میگذرد و نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی روحانی در نشست خبری روز دوشنبه ٢٦ خرداد از عملکرد ١٠ ماه دولت روحانی و برنامه های آینده معاونت برنامه ریزی سخن گفت.

بخش عمده گزارش نوبخت از عملکرد “ده ماهه” دولت روحانی، گزارش شکست آن در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و مخمصه ایست که حکومت اسلامی در برابر مردم و خواستهایشان در آن گیر کرده است. راهکارش نیز با بیشرمی تمام طرح “حمایت غذائی اقشار کم در آمد” یعنی طرح تحقیر مردم گرسنه و درست کردن صف گرسنگان برای گرفتن لقمه نانی از دولت است.

نوبخت میگوید: طی سه مرحله حدود ده هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان فقط به توزیع یارانه نقدی بین خانوارها اختصاص یافته است. درحالی که عده ای “انصراف” دادند اما در هر یک از این مراحل ٣٥٠٠ میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کرده ایم. او در ادامه میگوید: “با توجه به این که کل منابع حاصله ٦٢٠٠ میلیارد تومان بود و ما ١٠ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان را به پرداخت یارانه اختصاص دادیم، مبلغ ٤٢٠٠ میلیارد تومان باقیمانده را طبق مجوز قانون از خزانه عمومی برداشت کرده ایم که البته همه آن را هنوز تخصیص نداده ایم.

Read more of this post

Advertisements