شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: کارگران در انقلاب ٥٧

انقلاب ٥٧ و نقش کارگران

57

هر تحلیلگری وقتی به گذشته بازمیگردد اوضاع را از زاویه دیدگاه معین خود زیر ذره بین میگذارد و تبیین میکند. از جمله کتب بسیاری در مورد تاریخ انقلاب ٥٧ به نگارش درآمده و بخش اعظم آنها تاریخ این دوره را به نقش اسلام سیاسی به رهبری خمینی خلاصه کرده اند. تا بگویند این انقلاب “اسلامی ” بود. تا نقش کارگران و چپ را که بطور واقعی خواستهای انسانی و برحق مردم را نمایندگی میکردند، به حاشیه ببرند و خط بطلانی بر حقانیت این انقلاب بکشند. از همین رو روزشمارشان از روزهای انقلاب، صرفا  شمار روزها و مناسبت های مذهبی ایست که  خمینی و دارو و دسته هایش رقم میزدند و تلاش کردند اوضاع را به سمت دیگری برند. برخی هم به دلایلی قابل توضیح با رجوع به جنایاتی که جمهوری اسلامی در طول سی و چند سال حاکمتیش بر مردم روا داشته ، تلاش میکنند انقلاب مردم در سال ٥٧ را تخطئه کنند و برای دیکتاتوری پهلوی حرمتی بخرند.

Read more of this post

Advertisements