شهلا دانشفر

خوش آمديد

Tag Archives: کارگران در دفاع از مبارزات مردم کوبانی

 کارگران در دفاع از مبارزات مردم کوبانی

جنگ در کوبانی همچنان بشدت ادامه دارد. مردم کوبانی در برابر جانیان داعش قهرمانانه ایستاده اند. در حمایت از این مردم در دهها شهر در ایران تظاهرات گسترده ای علیه جانیان آدمخوار داعش و دولتهای ارتجاعی حامی شان چون ترکیه برپا شده است.

این پاسخ صف انسانیت و آزادیخواهی در برابر یکه تازی های انواع داعش ها و دولتهای حامی آنان از آمریکا و غرب گرفته تا دولتهای ارتجاعی منطقه است. خصوصا چنین مبارزاتی در کشوری چون ایران که خود یکی از دولتهای ارتجاعی منطقه است که در آنچه که در عراق روی داد و در رقابت با آن داعش را جلو آوردند، یک فاکتور سیاسی مهم در این اوضاع است

Read more of this post

Advertisements